ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [621]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  dassanenapahātabba-
hetukā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo . mūlaṃ
dassanenapahātabbahetukā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  dassanenapahātabbahetukā  hetū  sampayuttakānaṃ
Khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {621.1}  Nadassanenapahātabbahetuko dhammo nadassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo: nadassanenapahātabbahetukā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo vicikicchāsahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe. mūlaṃ vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  vicikicchāsahagato  moho
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [622]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  dassanenapahātabba-
hetuke khandhe ārabbha dassanenapahātabbahetukā khandhā uppajjanti.
Mūlaṃ  dassanenapahātabbahetuke  khandhe  ārabbha  nadassanenapahātabba-
hetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. Mūlaṃ dassanenapahātabbahetuke
khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {622.1}   Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo  nadassanena-
pahātabbahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: dānaṃ ...
Sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  nadassanenapahātabbahetuko  rāgo  uppajjati  uddhaccaṃ
...  nadassanenapahātabbahetukaṃ   domanassaṃ   uppajjati   pubbe
Suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā  .pe.  ariyā maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  .pe.  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo
ariyā  nadassanenapahātabbahetuke  pahīne  kilese  paccavekkhanti
vikkhambhite kilese ... pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... nadassanenapahātabbahetuke khandhe ca mohañca aniccato ...
Vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  nadassanena-
pahātabbahetuko  rāgo  uppajjati  uddhaccaṃ  ...  nadassanena-
pahātabbahetukaṃ  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā rūpaṃ .pe.
Anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo.
   {622.2}  Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo dassanenapahātabba-
hetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ .pe. Jhānaṃ ...
Cakkhuṃ ... vatthuṃ  ... nadassanenapahātabbahetuke khandhe ca mohañca
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetuko  rāgo
uppajjati diṭṭhi ... vicikicchā ... dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ
uppajjati  .  nadassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nadassanenapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena paccayo: cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nadassanenapahātabbahetuke khandhe
ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {622.3}  Dassanenapahātabbahetuko ca nadassanenapahātabbahetuko
ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
Vicikicchāsahagate  khandhe  ca mohañca ārabbha dassanenapahātabbahetukā
khandhā uppajjanti . mūlaṃ vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha
nadassanenapahātabbahetukā  khandhā  ca  moho ca uppajjanti . mūlaṃ
vicikicchāsahagate  khandhe  ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā
ca moho ca uppajjanti.
   [623]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dassanenapahātabbahetuke  khandhe
garuṃ katvā dassanenapahātabbahetukā khandhā uppajjanti. Sahajātādhipati:
dassanenapahātabbahetukā  adhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena
paccayo  .  dassanenapahātabbahetuko  dhammo  nadassanenapahātabba-
hetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati: dassanena-
pahātabbahetukā  adhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {623.1}  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nadassanenapahātabbahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati: dassanenapahātabbahetukā adhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo .
Nadassanenapahātabbahetuko     dhammo     nadassanenapahātabba-
hetukassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati .  ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ
Katvā  taṃ garuṃ  katvā  paccavekkhati  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ
katvā   nadassanenapahātabbahetuko   rāgo   uppajjati  .pe.
Pubbe suciṇṇāni ... jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ
katvā  .pe.  phalassa  adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Nadassanenapahātabbahetuke  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā  nadassanenapahātabbahetuko  rāgo uppajjati .
Sahajātādhipati:   nadassanenapahātabbahetukā   adhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {623.2}  Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo dassanenapahātabba-
hetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: dānaṃ ...
Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā .pe. Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nadassanena-
pahātabbahetuke khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
dassanenapahātabbahetuko rāgo uppajjati diṭṭhi ....
   [624]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā
dassanenapahātabbahetukā   khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  purimā  purimā vicikicchāsahagatā
khandhā  pacchimassa  pacchimassa  vicikicchāsahagatassa  mohassa  anantara-
paccayena  paccayo  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā
Pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
anantarapaccayena paccayo.
   {624.1}  Nadassanenapahātabbahetuko   dhammo  nadassanena-
pahātabbahetukassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo: purimo purimo
vicikicchāsahagato  moho  pacchimassa  pacchimassa  vicikicchāsahagatassa
mohassa  anantarapaccayena  paccayo purimā purimā nadassanenapahātabba-
hetukā .pe. phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . Mūlaṃ purimo
purimo  vicikicchāsahagato  moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo āvajjanā dassanenapahātabbahetukānaṃ
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ purimo purimo vicikicchāsahagato
moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {624.2}  Dassanenapahātabbahetuko ca nadassanenapahātabbahetuko
ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ
vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  . mūlaṃ purimā
purimā  vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho ca pacchimassa pacchimassa
vicikicchāsahagatassa  mohassa  anantarapaccayena  paccayo vicikicchāsahagatā
khandhā  ca  moho  ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ
purimā  purimā  vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho  ca pacchimānaṃ
Pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  .  ...  samanantarapaccayena paccayo: nava sahajātapaccayena
paccayo:  nava  aññamaññapaccayena  paccayo:  cha  nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [625]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  dassanena-
pahātabbahetukā   khandhā   dassanenapahātabbahetukānaṃ   khandhānaṃ
upanissayapaccayena paccayo  .  avasesesu  dvīsu anantarūpanissayo ca
pakatūpanissayo  ca . mūlaṃ dassanenapahātabbahetukā khandhā nadassanena-
pahātabbahetukānaṃ  khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo .
Mūlaṃ  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {625.1}  Nadassanenapahātabbahetuko dhammo nadassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya
dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti sīlaṃ .pe. Paññaṃ
nadassanenapahātabbahetukaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ
dukkhaṃ .pe. senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. Samāpattiṃ uppādeti
saddhā .pe. senāsanaṃ saddhāya .pe. Paññāya nadassanenapahātabbahetukassa
Rāgassa .pe. Patthanāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {625.2}  Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya
... diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ .pe. Paññaṃ nadassanenapahātabbahetukaṃ rāgaṃ dosaṃ
mohaṃ mānaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ .pe. Senāsanaṃ upanissāya
pāṇaṃ hanati .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā .pe. Senāsanaṃ dassanena-
pahātabbahetukassa  rāgassa  dosassa  mohassa  diṭṭhiyā patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   {625.3}  Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nadassanenapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  upanissaya-
paccayena   paccayo:   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhā  .pe.  paññā  nadassanenapahātabbahetuko
rāgo  doso  moho māno patthanā kāyikaṃ sukhaṃ .pe. senāsanaṃ
vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa ca upanissayapaccayena paccayo .
Dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabbahetuko  ca  dhammā
dassanenapahātabbahetukassa   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  vicikicchā-
sahagatā  khandhā  ca  moho  ca dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ
upanissayapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  vicikicchāsahagatā  khandhā  ca
Moho  ca  nadassanenapahātabbahetukānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
upanissayapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  vicikicchāsahagatā  khandhā ca
moho  ca  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena
paccayo.
   [626]  Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo  nadassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato ...
Vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  nadassanenapahātabba-
hetuko  rāgo  uppajjati  uddhaccaṃ  ... nadassanenapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ uppajjati dibbena ... Saṅkhittaṃ. Vatthupurejātaṃ: saṅkhittaṃ.
   {626.1}  Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ cakkhuṃ ... Vatthuṃ assādeti abhinandati
taṃ ārabbha dassanenapahātabbahetuko rāgo uppajjati diṭṭhi ... Vicikicchā
...  dassanenapahātabbahetukaṃ  domanassaṃ  uppajjati . vatthupurejātaṃ:
saṅkhittaṃ  .  nadassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nadassanenapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇa-
purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho
ca uppajjanti. Vatthupurejātaṃ: saṅkhittaṃ.
   [627]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  nadassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  pacchājātapaccayena paccayo: .pe. nadassanena-
pahātabbahetuko   dhammo   nadassanenapahātabbahetukassa   dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  .pe.  dassanenapahātabbahetuko ca
nadassanenapahātabbahetuko   ca  dhammā  nadassanenapahātabbahetukassa
dhammassa pacchājātapaccayena  paccayo:  .pe.  ... Āsevanapaccayena
paccayo:.
   [628]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo: dassanenapahātabbahetukā
cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . mūlaṃ sahajātā
nānākhaṇikā   .  sahajātā:  dassanenapahātabbahetukā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
dassanenapahātabbahetukā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {628.1}  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nadassanenapahātabbahetukassa  ca dhammassa kammapaccayena
paccayo:  dassanenapahātabbahetukā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nadassanena-
pahātabbahetuko   dhammo   nadassanenapahātabbahetukassa   dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
nadassanenapahātabbahetukā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā:
Nadassanenapahātabbahetukā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  ...  vipākapaccayena paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  jhānapaccayena
paccayo:  maggapaccayena  paccayo:  sampayuttapaccayena paccayo: cha
vippayuttapaccayena paccayo: pañca.
   [629] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  tīṇi .  nadassanenapahātabbahetuko
dhammo  nadassanenapahātabbahetukassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ .
Nadassanenapahātabbahetuko    dhammo    dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa atthipaccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  . saṅkhittaṃ .
Nadassanenapahātabbahetuko    dhammo    dassanenapahātabbahetukassa
ca  nadassanenapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ purejātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {629.1}  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabba-
hetuko  ca  dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajāto: dassanenapahātabbahetuko
eko khandho ca vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
vicikicchāsahagato  eko khandho  ca  moho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  dassanenapahātabbahetuko  ca nadassanena-
pahātabbahetuko    ca   dhammā   nadassanenapahātabbahetukassa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  dassanenapahātabbahetuko  ca
nadassanenapahātabbahetuko    ca   dhammā   dassanenapahātabba-
hetukassa   ca   nadassanenapahātabbahetukassa   ca   dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  saṅkhittaṃ . ...
Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena  paccayo:  avigatapaccayena
paccayo:.
   [630]  Hetuyā cha ārammaṇe nava adhipatiyā pañca anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe cha nissaye nava
upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi āsevane nava
kamme  cattāri  vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge  cattāri  sampayutte  cha vippayutte pañca
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [631]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  dassanenapahātabbahetuko
dhammo   nadassanenapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchā-
jātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:. Dassanenapahātabbahetuko
dhammo   dassanenapahātabbahetukassa  ca  nadassanenapahātabbahetukassa
Ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {631.1}  Nadassanenapahātabbahetuko dhammo nadassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  .  nadassanenapahātabbahetuko
dhammo   dassanenapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  .  nadassanenapahātabbahetuko  dhammo
dassanenapahātabbahetukassa   ca   nadassanenapahātabbahetukassa   ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {631.2}  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabba-
hetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabbahetuko  ca  dhammā
nadassanenapahātabbahetukassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:  . dassanenapahātabbahetuko ca nadassanenapahātabbahetuko ca
Dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca  nadassanenapahātabbahetukassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [632] Nahetuyā  nava naārammaṇe nava sabbattha nava noavigate
nava.
   [633] Hetupaccayā naārammaṇe cha ... Naadhipatiyā cha naanantare
cha  nasamanantare  cha  naaññamaññe  dve  naupanissaye  cha  .pe.
Nasampayutte dve navippayutte tīṇi nonatthiyā cha novigate cha.
   [634] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā pañca .
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate nava.
        Dassanenapahātabbahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 365-378. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7354              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7354              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=621&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=617              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]