ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [636]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  bhāvanāyapahātabba-
hetukassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: . cha dassanenapahātabba-
hetukadukasadisā.
   [637]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  bhāvanāyapahātabba-
hetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo:  .  tīṇi  ārabbha
dassanenapahātabbahetukadukasadisā    .    nabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo   nabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  nabhāvanāyapahātabbahetuko  rāgo  uppajjati
diṭṭhi ... vicikicchā ... nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati
pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Ariyā maggā .pe. Phalassa āvajjanāya
ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  nabhāvanāyapahātabbahetuke  pahīne
kilese ... Pubbe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nabhāvanāyapahātabbahetuke khandhe
ca mohañca aniccato ... Vipassanti assādenti abhinandanti
   {637.1} taṃ ārabbha nabhāvanāyapahātabbahetuko rāgo uppajjati
diṭṭhi  ...  vicikicchā  ...  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  .pe.  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya
mohassa  ca  ārammaṇapaccayena  paccayo . nabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo   bhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
Paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... .pe. Jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nabhāvanāya-
pahātabbahetuke  khandhe  ca  mohañca  assādeti  abhinandati  taṃ
ārabbha  bhāvanāyapahātabbahetuko  rāgo  uppajjati  uddhaccaṃ  ...
Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ   domanassaṃ   uppajjati  .  nabhāvanāya-
pahātabbahetuko    dhammo    bhāvanāyapahātabbahetukassa   ca
nabhāvanāyapahātabbahetukassa   ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: cakkhuṃ ... vatthuṃ ...  nabhāvanāyapahātabbahetuke khandhe ca
mohañca  ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti .
Ghaṭanārammaṇā tīṇipi kātabbā.
   [638]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  bhāvanāyapahātabba-
hetukassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  rāgaṃ
garuṃ  katvā  assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā bhāvanāyapahātabba-
hetuko  rāgo  uppajjati .pe. sahajātādhipati: bhāvanāyapahātabba-
hetukā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Bhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo    nabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  rāgaṃ garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ katvā nabhāvanāyapahātabbahetuko rāgo uppajjati
diṭṭhi  ...  .  sahajātādhipati:  bhāvanāyapahātabbahetukā  adhipati
Cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {638.1}  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  bhāvanāyapahātabba-
hetukassa  ca  nabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati: bhāvanāyapahātabbahetukā adhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo .
Nabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo    nabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati taṃ garuṃ katvā nabhāvanāyapahātabbahetuko rāgo uppajjati
diṭṭhi ... pubbe ... Jhānā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā .pe. phalassa
adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nabhāvanāyapahātabbahetuke
khandhe garuṃ katvā assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā nabhāvanāya-
pahātabbahetuko  rāgo  uppajjati  diṭṭhi ... .  sahajātādhipati:
nabhāvanāyapahātabbahetukā    adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {638.2}  Nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo bhāvanāyapahātabba-
hetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: dānaṃ ...
.pe. Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nabhāvanāyapahātabbahetuke khandhe
garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā bhāvanāyapahātabbahetuko
rāgo uppajjati.
   [639]  ...  Anantarapaccaye  nabhāvanāyapahātabbahetukakāraṇā
vicikicchāsahagato  moho  na  kātabbo  uddhaccasahagato  moho
kātabbo  .  ...  samanantarapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  nava  aññamaññapaccayena  paccayo:  cha  nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [640]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  bhāvanāyapahātabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  bhāvanāya-
pahātabbahetukā   khandhā   bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ   khandhānaṃ
upanissayapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā
nabhāvanāyapahātabbahetukānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  upanissayapaccayena
paccayo  sakabhaṇḍe  chandarāgo  parabhaṇḍe  chandarāgassa  upanissaya-
paccayena  paccayo  sakapariggahe chandarāgo parapariggahe chandarāgassa
upanissayapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā
uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {640.1}  Nabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nabhāvanāyapahātabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya
dānaṃ  deti .pe.  samāpattiṃ  uppādeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ .pe.
Paññaṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ
Kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ .pe. senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. Senāsanaṃ saddhāya .pe.
Paññāya  nabhāvanāyapahātabbahetukassa   rāgassa  dosassa  mohassa
diṭṭhiyā patthanāya kāyikassa sukhassa .pe.  phalasamāpattiyā upanissaya-
paccayena paccayo.
   {640.2}  Nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo bhāvanāyapahātabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya
mānaṃ jappeti .pe. saddhā .pe. senāsanaṃ bhāvanāyapahātabbahetukassa
rāgassa dosassa mohassa mānassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
Nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   bhāvanāyapahātabbahetukassa  ca
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe. pakatūpanissayo:
saddhā ... Paññā ... kāyikaṃ sukhaṃ .pe. senāsanaṃ uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa  ca  upanissayapaccayena paccayo  .  ghaṭanūpanissayāpi
tīṇipi kātabbā.
   [641]  Nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  nabhāvanāyapahātabba-
hetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo: tīṇi. ... Pacchājāta-
paccayena paccayo: tīṇi āsevanapaccayena paccayo: nava kammapaccayena
paccayo:     nabhāvanāyapahātabbabhājanakāraṇe     nānākhaṇikā
Labbhati . ... novigatapaccayena paccayo:. Saṅkhittaṃ. Yathā dassanena-
pahātabbahetukadukaṃ  evaṃ  bhāvanāyapahātabbahetukapaccayāpi  paccanīyāpi
vibhāgopi  gaṇanāpi  ninnānākaraṇā  .  nadassanenapahātabbo dhammo
nadassanenapahātabbassa  dhammassa  ...  parantena  sakabhaṇḍachandarāgopi
kātabbo  .  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  nabhāvanāyapahātabbassa
dhammassa ... Parantena sakabhaṇḍachandarāgopi kātabbo.
        Bhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 379-384. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7625              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7625              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=636&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=85              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]