ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

               Savitakkadukaṃ
               paṭiccavāro
   [642]  Savitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  savitakkaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  .pe. savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca avitakko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  savitakke  khandhe  paṭicca vitakko
cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  savitakkaṃ  dhammaṃ
paṭicca  savitakko  ca  avitakko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
savitakkaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  avitakkaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
Tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... vitakkaṃ paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  avitakkaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  vitakkaṃ paṭicca vatthu
vatthuṃ paṭicca vitakko ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {642.1} Avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  vitakkaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe
vitakkaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca
savitakkā khandhā . avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca savitakko  ca avitakko ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vitakkaṃ  paṭicca  savitakkā  khandhā  mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā
khandhā kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkā khandhā
mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ paṭicca savitakkā
khandhā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca
vitakko sampayuttakā ca khandhā.
   {642.2} Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo
uppajjati hetupaccayā: savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo
khandhā dve khandhe paṭicca ... Paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca ... Paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ
Khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Savitakkañca
avitakkañca  dhammaṃ  paṭicca  avitakko  dhammo uppajjati hetupaccayā:
savitakke  khandhe  ca  vitakkañca  mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  savitakke  khandhe  ca  vitakkañca mahābhūte ca
paṭicca  kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  savitakke  khandhe  ca  vatthuñca
paṭicca vitakko.
   {642.3}  Savitakkañca  avitakkañca  dhammaṃ paṭicca savitakko ca
avitakko  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: savitakkaṃ ekaṃ khandhañca
vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  savitakkaṃ  ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā
kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ ekaṃ khandhañca
vitakkañca  paṭicca  tayo khandhā  dve khandhe ... Savitakke khandhe ca
vitakkañca  mahābhūte  ca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe savitakkaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ....
            Saṅkhittaṃ.
   [643]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava adhipatiyā nava .pe.
Upanissaye  nava  purejāte  cha āsevane cha kamme nava vipāke
nava sabbattha nava avigate nava.
   [644]  Savitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  savitakkaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  .pe.  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho  .  savitakkamūlakā  avasesā dve pañhā kātabbā ahetukaṃ
ninnānaṃ  .  avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakko  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  avitakkaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... ahetukaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  vitakkaṃ  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  vitakkaṃ  paṭicca  vatthu
vatthuṃ paṭicca vitakko.
   {644.1}  Avitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca savitakko dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  vitakkaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  vitakkaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  vitakkaṃ paṭicca
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  avitakkaṃ  dhammaṃ paṭicca
savitakko  ca  avitakko  ca  dhammā uppajjanti  nahetupaccayā: .
Saṅkhittaṃ hetupaccayasadisaṃ ahetukanti niyāmetabbaṃ.
   {644.2} Savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paṭicca savitakko dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  savitakkaṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca
paṭicca  tayo khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe avitakkaṃ
ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  paṭicca  tayo khandhā dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe  savitakkaṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  paṭicca
Tayo khandhā dve khandhe ... vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe
ca  vitakkañca  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho .
Avasesā  dve  pañhā  hetupaccayasadisā  ninnānā  ahetukanti
niyāmetabbaṃ.
   [645] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi  .pe.  naupanissaye  tīṇi  napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  nava  nasampayutte tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [646] Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi  ...  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  .pe. nakamme cattāri navipāke nava nasampayutte
tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [647] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... anantare nava .pe.
Purejāte  cha  .pe.  āsevane  pañca kamme nava .pe. magge
tīṇi sampayutte nava sabbattha nava.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 384-388. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7733              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7733              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=642&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=641              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]