ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Cetasikadukaṃ
            paṭiccavāro
   [79]  Cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  cetasikaṃ  dhammaṃ
paṭicca  acetasiko  dhammo  uppajjati hetupaccayā: cetasike khandhe
paṭicca  cittañca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cetasike
khandhe paṭicca cittañca kaṭattā ca rūpaṃ.
   {79.1} Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca  dve khandhā
cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe .pe.
Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā: cittaṃ
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca kaṭattārūpaṃ
cittaṃ  paṭicca  vatthu vatthuṃ paṭicca cittaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . acetasikaṃ dhammaṃ
Paṭicca  cetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittaṃ paṭicca
sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  .pe.  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca cetasikā khandhā.
   {79.2} Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  cittaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā  citta-
samuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  .pe.  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ  paṭicca  cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā  .  cetasikañca
acetasikañca  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā:
cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā
dve khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ khandhañca cittañca
vatthuñca paṭicca dve khandhā dve khandhe ....
   {79.3} Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cetasike  khandhe  ca cittañca paṭicca citta-
samuṭṭhānaṃ rūpaṃ cetasike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cetasike  khandhe ca cittañca paṭicca kaṭattārūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  cetasike  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ . Cetasikañca
acetasikañca  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  ca  acetasiko  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca paṭicca
dve  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
Cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe ...  paṭisandhikkhaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca
paṭicca dve khandhā cittañca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca eko
khandho cittañca.
   [80] Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā:  cetasikaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhi  .  cetasikaṃ dhammaṃ  paṭicca  acetasiko  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  cetasike khandhe paṭicca cittaṃ paṭisandhi . cetasikaṃ
dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti ārammaṇa-
paccayā: cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā cittañca dve khandhe
... Paṭisandhi.
   {80.1} Acetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  acetasiko dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca cittaṃ  .  acetasikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  dhammo uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cittaṃ
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ .pe. paṭisandhik-
khaṇe vatthuṃ paṭicca cetasikā khandhā . Acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko
ca  acetasiko  ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā: paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā.
   {80.2} Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca
paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ
Ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca  dve  khandhā  dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  dve
khandhā  dve  khandhe ... . cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paṭicca
acetasiko   dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
cetasike khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ . cetasikañca acetasikañca
dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  ca  acetasiko  ca  dhammā  uppajjanti
ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paṭicca dve khandhā cittañca dve khandhe ....
   [81]  Cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā: saṅkhittaṃ.
   [82] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare nava
samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye  nava
upanissaye nava purejāte pañca āsevane pañca kamme nava sabbattha
nava avigate nava.
   [83] Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati nahetu-
paccayā: ahetukaṃ cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  cetasikaṃ dhammaṃ
paṭicca acetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetuke cetasike
khandhe paṭicca cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhi.
   {83.1} Cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā
uppajjanti  nahetupaccayā: ahetukaṃ cetasikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
khandhā cittañca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetukapaṭisandhi.
Acetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  acetasiko dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  cittaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe cittaṃ
paṭicca kaṭattārūpaṃ cittaṃ paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca cittaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {83.2} Acetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cetasikā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ   cittaṃ   paṭicca   vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho  .  acetasikaṃ dhammaṃ paṭicca  cetasiko ca acetasiko ca dhammā
uppajjanti  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā ca
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca
sampayuttakā  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca cittañca sampayuttakā ca khandhā.
   {83.3}  Cetasikañca  acetasikañca  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ cetasikaṃ ekaṃ khandhañca
cittañca paṭicca  dve  khandhā dve khandhe ...  ahetukapaṭisandhik-
khaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca  dve  khandhā
Dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paṭicca  dve  khandhā  dve khandhe ... vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  cittañca  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   {83.4}  Cetasikañca  acetasikañca  dhammaṃ  paṭicca  acetasiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetuke  cetasike khandhe ca
cittañca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetuke cetasike khandhe ca
mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
cetasike  khandhe  ca  cittañca  paṭicca kaṭattārūpaṃ ahetukapaṭisandhik-
khaṇe cetasike khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe cetasike khandhe ca vatthuñca paṭicca cittaṃ.
   {83.5}  Cetasikañca  acetasikañca  dhammaṃ paṭicca cetasiko ca
acetasiko  ca  dhammā  uppajjanti nahetupaccayā: ahetukaṃ cetasikaṃ
ekaṃ  khandhañca  cittañca  paṭicca  dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca paṭicca dve
khandhā  kaṭattā  ca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe cetasikaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca paṭicca dve khandhā cittañca dve khandhe ....
   [84]  Cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  acetasiko  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  cetasike  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  .pe.  acetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  acetasiko  dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  cittaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
Paṭisandhi  yāva  asaññasattā  .  cetasikañca  acetasikañca  dhammaṃ
paṭicca  acetasiko  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  cetasike
khandhe  ca  viññāṇañca  cittañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ cetasike
khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
dvepi kātabbā. Saṅkhittaṃ.
   [85] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme cattāri
navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne cha namagge
nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  cha  nonatthiyā tīṇi novigate
tīṇi.
   [86] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava.
            Saṅkhittaṃ.
   [87] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... anantare nava .pe.
Purejāte  pañca  āsevane pañca kamme nava sabbattha nava magge
tīṇi avigate nava.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 42-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=829              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=829              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=79&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]