ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Cetasikadukam
            paticcavaro
   [79]  Cetasikam  dhammam  paticca  cetasiko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  cetasikam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe
paticca  eko  khandho  patisandhikkhane  .pe.  cetasikam  dhammam
paticca  acetasiko  dhammo  uppajjati hetupaccaya: cetasike khandhe
paticca  cittanca  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  cetasike
khandhe paticca cittanca katatta ca rupam.
   {79.1} Cetasikam dhammam paticca cetasiko ca acetasiko ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  cetasikam ekam khandham paticca  dve khandha
cittanca cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane .pe.
Acetasikam dhammam paticca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccaya: cittam
paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  cittam  paticca katattarupam
cittam  paticca  vatthu vatthum paticca cittam ekam mahabhutam ... Mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam katattarupam upadarupam . acetasikam dhammam
Paticca  cetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cittam paticca
sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane  cittam  .pe.  patisandhikkhane
vatthum paticca cetasika khandha.
   {79.2} Acetasikam dhammam paticca cetasiko ca acetasiko ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  cittam  paticca sampayuttaka khandha  citta-
samutthananca  rupam  patisandhikkhane  cittam  .pe.  patisandhikkhane
vatthum  paticca  cittanca  sampayuttaka  ca  khandha  .  cetasikanca
acetasikanca  dhammam  paticca  cetasiko dhammo uppajjati hetupaccaya:
cetasikam ekam khandhanca cittanca paticca dve khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane  cetasikam  ekam  khandhanca cittanca paticca dve khandha
dve khandhe  ...  patisandhikkhane  cetasikam  ekam khandhanca cittanca
vatthunca paticca dve khandha dve khandhe ....
   {79.3} Cetasikanca acetasikanca dhammam paticca acetasiko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  cetasike  khandhe  ca cittanca paticca citta-
samutthanam rupam cetasike khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  cetasike  khandhe ca cittanca paticca katattarupam
patisandhikkhane  cetasike  khandhe  ca mahabhute ca paticca katattarupam
patisandhikkhane cetasike khandhe ca vatthunca paticca cittam . Cetasikanca
acetasikanca  dhammam  paticca  cetasiko  ca  acetasiko  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  cetasikam  ekam  khandhanca  cittanca paticca
dve  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
Cetasikam ekam khandhanca cittanca paticca dve khandha katatta ca rupam
dve  khandhe ...  patisandhikkhane  cetasikam  ekam khandhanca vatthunca
paticca dve khandha cittanca dve khandhe ca vatthunca paticca eko
khandho cittanca.
   [80] Cetasikam dhammam paticca cetasiko dhammo uppajjati arammana-
paccaya:  cetasikam  ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe ...
Patisandhi  .  cetasikam dhammam  paticca  acetasiko  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  cetasike khandhe paticca cittam patisandhi . cetasikam
dhammam paticca cetasiko ca acetasiko ca dhamma uppajjanti arammana-
paccaya: cetasikam ekam khandham paticca dve khandha cittanca dve khandhe
... Patisandhi.
   {80.1} Acetasikam  dhammam  paticca  acetasiko dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  patisandhikkhane  vatthum  paticca cittam  .  acetasikam
dhammam  paticca  cetasiko  dhammo uppajjati  arammanapaccaya:  cittam
paticca  sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane  cittam .pe. patisandhik-
khane vatthum paticca cetasika khandha . Acetasikam dhammam paticca cetasiko
ca  acetasiko  ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: patisandhikkhane
vatthum paticca cittanca sampayuttaka ca khandha.
   {80.2} Cetasikanca acetasikanca dhammam paticca cetasiko dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  cetasikam  ekam  khandhanca  cittanca
paticca  dve  khandha  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane cetasikam
Ekam  khandhanca  cittanca  paticca  dve  khandha  dve khandhe ...
Patisandhikkhane  cetasikam  ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  dve
khandha  dve  khandhe ... . cetasikanca acetasikanca dhammam paticca
acetasiko   dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  patisandhikkhane
cetasike khandhe ca vatthunca paticca cittam . cetasikanca acetasikanca
dhammam  paticca  cetasiko  ca  acetasiko  ca  dhamma  uppajjanti
arammanapaccaya:  patisandhikkhane  cetasikam  ekam  khandhanca  vatthunca
paticca dve khandha cittanca dve khandhe ....
   [81]  Cetasikam  dhammam  paticca  cetasiko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya: sankhittam.
   [82] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava anantare nava
samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye  nava
upanissaye nava purejate panca asevane panca kamme nava sabbattha
nava avigate nava.
   [83] Cetasikam dhammam paticca cetasiko dhammo uppajjati nahetu-
paccaya: ahetukam cetasikam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe
...  ahetukapatisandhikkhane  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  cetasikam dhammam
paticca acetasiko dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetuke cetasike
khandhe paticca cittanca cittasamutthananca rupam ahetukapatisandhi.
   {83.1} Cetasikam dhammam paticca cetasiko ca acetasiko ca dhamma
uppajjanti  nahetupaccaya: ahetukam cetasikam ekam khandham paticca dve
khandha cittanca cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Ahetukapatisandhi.
Acetasikam  dhammam  paticca  acetasiko dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ahetukam  cittam  paticca  cittasamutthanam rupam ahetukapatisandhikkhane cittam
paticca katattarupam cittam paticca vatthu vatthum paticca cittam ekam mahabhutam
... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   {83.2} Acetasikam  dhammam  paticca  cetasiko dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  cittam  paticca sampayuttaka khandha ahetuka-
patisandhikkhane  cittam  paticca  sampayuttaka  khandha  ahetuka-
patisandhikkhane  vatthum  paticca  cetasika  khandha  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam   cittam   paticca   vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho  .  acetasikam dhammam paticca  cetasiko ca acetasiko ca dhamma
uppajjanti  nahetupaccaya:  ahetukam  cittam  paticca  sampayuttaka ca
khandha  cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  cittam  paticca
sampayuttaka  khandha  katatta  ca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  vatthum
paticca cittanca sampayuttaka ca khandha.
   {83.3}  Cetasikanca  acetasikanca  dhammam  paticca  cetasiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam cetasikam ekam khandhanca
cittanca paticca  dve  khandha dve khandhe ...  ahetukapatisandhik-
khane  cetasikam  ekam  khandhanca  cittanca  paticca  dve  khandha
Dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhikkhane  cetasikam  ekam  khandhanca
vatthunca  paticca  dve  khandha  dve khandhe ... vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  cittanca  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   {83.4}  Cetasikanca  acetasikanca  dhammam  paticca  acetasiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetuke  cetasike khandhe ca
cittanca  paticca  cittasamutthanam  rupam  ahetuke cetasike khandhe ca
mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane
cetasike  khandhe  ca  cittanca  paticca katattarupam ahetukapatisandhik-
khane cetasike khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam ahetuka-
patisandhikkhane cetasike khandhe ca vatthunca paticca cittam.
   {83.5}  Cetasikanca  acetasikanca  dhammam paticca cetasiko ca
acetasiko  ca  dhamma  uppajjanti nahetupaccaya: ahetukam cetasikam
ekam  khandhanca  cittanca  paticca  dve khandha cittasamutthananca rupam
ahetukapatisandhikkhane  cetasikam  ekam  khandhanca  cittanca paticca dve
khandha  katatta  ca rupam ahetukapatisandhikkhane cetasikam ekam khandhanca
vatthunca paticca dve khandha cittanca dve khandhe ....
   [84]  Cetasikam  dhammam  paticca  acetasiko  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  cetasike  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  .pe.  acetasikam  dhammam  paticca  acetasiko  dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  cittam  paticca  cittasamutthanam  rupam
Patisandhi  yava  asannasatta  .  cetasikanca  acetasikanca  dhammam
paticca  acetasiko  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  cetasike
khandhe  ca  vinnananca  cittanca paticca cittasamutthanam rupam cetasike
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
dvepi katabba. Sankhittam.
   [85] Nahetuya nava naarammane tini naadhipatiya nava naanantare
tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari
navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane cha namagge
nava  nasampayutte  tini  navippayutte  cha  nonatthiya tini novigate
tini.
   [86] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava.
            Sankhittam.
   [87] Nahetupaccaya arammane nava ... anantare nava .pe.
Purejate  panca  asevane panca kamme nava sabbattha nava magge
tini avigate nava.
        Sahajatavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 42-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=829&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=829&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=79&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]