ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [697]  Sukhasahagato  dhammo sukhasahagatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  cattāri  .  ārammaṇepi  adhipatiyāpi  sappītikadukasadisā
sukhanti nānākaraṇaṃ.
   [698] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  sukhasahagatā  khandhā pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
sukhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ purimā
purimā  sukhasahagatā  khandhā  pacchimassa  pacchimassa  nasukhasahagatassa
anantarapaccayena   paccayo   sukhasahagataṃ   cuticittaṃ  nasukhasahagatassa
upapatticittassa   sukhasahagataṃ   bhavaṅgaṃ   āvajjanāya   sukhasahagataṃ
kāyaviññāṇaṃ   vipākamanodhātuyā  sukhasahagatā  vipākamanoviññāṇadhātu
kiriyamanoviññāṇadhātuyā    sukhasahagataṃ    bhavaṅgaṃ   nasukhasahagatassa
bhavaṅgassa  sukhasahagataṃ  kusalākusalaṃ  nasukhasahagatassa  vuṭṭhānassa  kiriyaṃ
vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ purimā
purimā   sukhasahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sukhasahagatānaṃ
khandhānaṃ sukhassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {698.1} Nasukhasahagato dhammo nasukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purimā purimā nasukhasahagatā .... Mūlaṃ tīṇipi sappītikadukasadisā.
Sukhasahagato ca nasukhasahagato ca dhammā sukhasahagatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purimā purimā  sukhasahagatā  khandhā  ca  sukhañca  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  sukhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  . mūlaṃ
purimā  purimā  sukhasahagatā  khandhā  ca  sukhañca pacchimassa pacchimassa
sukhassa  anantarapaccayena  paccayo  sukhasahagataṃ  cuticittañca  sukhañca
nasukhasahagatassa   upapatticittassa   sukhasahagataṃ   bhavaṅgañca   sukhañca
Āvajjanāya   sukhasahagataṃ   kāyaviññāṇañca   sukhañca  vipākamano-
dhātuyā  sukhasahagatā  vipākamanoviññāṇadhātu  ca  sukhañca  kiriyamano-
viññāṇadhātuyā   sukhasahagataṃ   bhavaṅgañca   sukhañca  nasukhasahagatassa
bhavaṅgassa   sukhasahagataṃ   kusalākusalañca   sukhañca   nasukhasahagatassa
vuṭṭhānassa  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo . mūlaṃ purimā purimā sukhasahagatā khandhā ca sukhañca pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  sukhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  sukhassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  .  ...  samanantarapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: aññamaññapaccayena paccayo: nissayapaccayena paccayo:.
   [699] Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  tīṇi .  na sukhasahagato  dhammo  nasukhasahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  nasukhasahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya
nasukhasahagatena  cittena  dānaṃ deti sīlaṃ .pe. samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  nasukhasahagataṃ  sīlaṃ .pe. paññaṃ ...
Rāgaṃ  patthanaṃ  kāyikaṃ  sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ
sukhaṃ  upanissāya  nasukhasahagatena cittena dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ
uppādeti  .pe.  pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ bhindati nasukhasahagatā
saddhā  .pe.  senāsanaṃ  sukhañca  nasukhasahagatāya  saddhāya .pe.
Paññāya  rāgassa  dosassa  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  maggassa
Phalasamāpattiyā sukhassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {699.1}  Nasukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo pakatūpa-
nissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  nasukhasahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya
sukhasahagatena cittena  dānaṃ .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti nasukhasahagataṃ sīlaṃ .pe. paññaṃ ... rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ
sukhaṃ ... senāsanaṃ sukhaṃ upanissāya sukhasahagatena cittena dānaṃ deti
.pe.  samāpattiṃ  uppādeti  sukhasahagatena  cittena adinnaṃ ādiyati
musā ... Pisuṇaṃ ... Samphaṃ ... Sandhiṃ ... Nillopaṃ ... Ekāgārikaṃ ... Paripanthe
... paradāraṃ ... Gāmaghātaṃ ... Nigamaghātaṃ ... Nasukhasahagatā saddhā .pe.
Senāsanaṃ  sukhasahagatāya  saddhāya  .pe.  paññāya  rāgassa mohassa
mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya kāyikassa sukhassa maggassa phalasamāpatatiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {699.2}  Nasukhasahagato  dhammo  sukhasahagatassa ca nasukhasahagatassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
nasukhasahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya  sukhasahagatena  cittena dānaṃ deti .
Dutiyagamanasadisaṃ  .  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  nasukhasahagataṃ
sīlaṃ  .pe.  senāsanaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ
uppādeti  sukhasahagatena  cittena adinnaṃ ādiyati .pe. nasukhasahagatā
saddhā  .pe.  senāsanaṃ  sukhañca  sukhasahagatāya  saddhāya  .pe.
Patthanāya  kāyikassa  sukhassa  maggassa  phalasamāpattiyā sukhassa  ca
upanissayapaccayena  paccayo  .  sukhasahagato  ca  nasukhasahagato  ca
dhammā sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tīṇi.
   [700] Nasukhasahagato dhammo nasukhasahagatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  nasukhasahagatena  cittena  aniccato  ...
Vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  nasukhasahagato  rāgo
.pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  nasukhasahagatānaṃ  khandhānaṃ
sukhassa ca purejātapaccayena paccayo.
   {700.1} Nasukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ
...  vatthuṃ sukhasahagatena cittena aniccato ... vipassati assādeti
abhinandati taṃ ārabbha sukhasahagato rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .
Vatthupurejātaṃ: vatthu sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {700.2} Nasukhasahagato dhammo sukhasahagatassa ca nasukhasahagatassa ca
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ sukhasahagatena cittena aniccato ...
Vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  sukhasahagato  rāgo
Uppajjati  diṭṭhi  ... . vatthupurejātaṃ: vatthu sukhasahagatānaṃ khandhānaṃ
sukhassa ca purejātapaccayena paccayo. ... Pacchājātapaccayena paccayo:
tīṇi āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [701]  Sukhasahagato  dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  cha  kammāni  cattāri sahajātāpi
nānākhaṇikāpi kātabbā dve nānākhaṇikā. ... Vipākapaccayena paccayo:
nava  āhārapaccayena  paccayo:  cattāri  indriyapaccayena paccayo:
nava  jhānapaccayena  paccayo:  nava  maggapaccayena paccayo: cattāri
sampayuttapaccayena  paccayo:  cha  vippayuttapaccayena  paccayo:  pañca
atthipaccayena   paccayo:  nava  natthipaccayena  paccayo:  nava
vigatapaccayena paccayo: nava avigatapaccayena paccayo: nava.
   [702]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
āsevane  nava kamme cha vipāke nava āhāre cattāri indriye
nava  jhāne  nava  magge  cattāri  sampayutte  cha  vippayutte
pañca atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
  Evaṃ paccanīyavibhaṅgopi gaṇanāpi sappītikadukasadisā kātabbā
  yadipi vimati atthi anulomaṃ passitvā gaṇetabbaṃ.
          Sukhasahagatadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 427-432. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8607              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8607              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=697&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=97              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=701              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]