ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [715]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  upekkhāsahagatā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  evaṃ  cattāri  pañhā yathā
savitakkadukassa.
   [716]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  ...  adhipatipaccayena paccayo: .
Yathā  sappītikadukaṃ  evaṃ  ārammaṇampi  adhipatipi  vitthāretabbā
upekkhāti nānaṃ.
   [717]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  upekkhāsahagatā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upekkhāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  upekkhāsahagato  dhammo  naupekkhāsahagatassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  upekkhāsahagatā  khandhā
pacchimāya  pacchimāya  upekkhāya  anantarapaccayena paccayo upekkhā-
sahagataṃ  cuticittaṃ  naupekkhāsahagatassa  upapatticittassa  āvajjanā
naupekkhāsahagatānaṃ   khandhānaṃ   vipākamanodhātu  naupekkhāsahagatāya
vipākamanoviññāṇadhātuyā  upekkhāsahagataṃ  bhavaṅgaṃ  naupekkhāsahagatassa
bhavaṅgassa  upekkhāsahagataṃ  kusalākusalaṃ  naupekkhāsahagatassa  vuṭṭhānassa
kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa  nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ  naupekkhāsahagatāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   {717.1} Upekkhāsahagato dhammo upekkhāsahagatassa ca naupekkhā-
sahagatassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā purimā
upekkhāsahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upekkhāsahagatānaṃ
khandhānaṃ  upekkhāya ca anantarapaccayena paccayo . naupekkhāsahagato
dhammo  naupekkhāsahagatassa  dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā
purimā upekkhā pacchimāya pacchimāya upekkhāya anantarapaccayena paccayo
purimā purimā naupekkhāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ naupekkhā-
sahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo naupekkhāsahagataṃ  cuticittaṃ
naupekkhāsahagatassa  upapatticittassa  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ purimā purimā upekkhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upekkhāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
Paccayo  naupekkhāsahagataṃ  cuticittaṃ  upekkhāsahagatassa  upapatticittassa
naupekkhāsahagataṃ  bhavaṅgaṃ āvajjanāya kāyaviññāṇadhātu vipākamanodhātuyā
naupekkhāsahagatā   vipākamanoviññāṇadhātu   kiriyamanoviññāṇadhātuyā
naupekkhāsahagataṃ  bhavaṅgaṃ  upekkhāsahagatassa  bhavaṅgassa naupekkhāsahagataṃ
kusalākusalaṃ upekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa kiriyaṃ vuṭṭhānassa phalaṃ vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo.
   {717.2}  Naupekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  ca
naupekkhāsahagatassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā
upekkhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ upekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ upekkhāya ca
anantarapaccayena  paccayo . upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca
dhammā  upekkhāsahagatassa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo: purimā
purimā upekkhāsahagatā khandhā  ca  upekkhā ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ
upekkhāsahagatānaṃ  khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo  .  mūlaṃ purimā
purimā  upekkhāsahagatā  khandhā  ca  upekkhā ca pacchimāya pacchimāya
upekkhāya  anantarapaccayena  paccayo  upekkhāsahagataṃ  cuticittañca
upekkhā  ca  naupekkhāsahagatassa  upapatticittassa  āvajjanā  ca
upekkhā  ca naupekkhāsahagatānaṃ khandhānaṃ vipākamanodhātu ca upekkhā
ca   naupekkhāsahagatāya  vipākamanoviññāṇadhātuyā  naupekkhāsahagataṃ
bhavaṅgañca  upekkhā  ca  naupekkhāsahagatassa  bhavaṅgassa  upekkhā-
sahagataṃ  kusalākusalañca  upekkhā  ca  naupekkhāsahagatassa vuṭṭhānassa
Kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa nirodhā vaṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ  naupekkhāsahagatāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo .  mūlaṃ purimā purimā upekkhāsahagatā khandhā ca upekkhā ca
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upekkhāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  upekkhāya ca
anantarapaccayena  paccayo  .  ...  samanantarapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  nava  aññamaññapaccayena  paccayo:  nava
nissayapaccayena paccayo: nava.
   [718]  Upekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  naupekkhāsahagato  dhammo
naupekkhāsahagatassa    dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  naupekkhāsahagataṃ  saddhaṃ  upanissāya  naupekkhā-
sahagatena cittena dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Naupekkhā-
sahagataṃ jhānaṃ ... vipassanaṃ ... maggaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti mānaṃ
jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti naupekkhāsahagataṃ sīlaṃ .pe. paññaṃ ... rāgaṃ
dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ upekkhaṃ upanissāya naupekkhāsahagatena cittena dānaṃ .pe.
Samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati naupekkhāsahagatā
saddhā  .pe.  senāsanaṃ  upekkhā  ca naupekkhāsahagatāya saddhāya
.pe.  paññāya  rāgassa  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa
Dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā  upekkhāya  ca  upanissayapaccayena
paccayo.
   {718.1}  Naupekkhāsahagato  dhammo upekkhāsahagatassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  tīṇipi  upanissayā  naupekkhāsahagataṃ
saddhaṃ  upanissāya  upekkhāsahagatena  cittena dānaṃ .pe. samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  naupekkhāsahagataṃ  sīlaṃ
.pe.  senāsanaṃ upekkhaṃ upanissāya upekkhāsahagatena cittena dānaṃ
.pe.  samāpattiṃ  uppādeti  upekkhāsahagatena  cittena  adinnaṃ
ādiyati musā bhaṇati pisuṇaṃ ... Pharusaṃ ... Samphaṃ ... Sandhiṃ ... Nillopaṃ ...
Ekāgārikaṃ ... paripanthe ... paradāraṃ ... Gāmaghātaṃ ... Nigamaghātaṃ ...
Naupekkhāsahagatā  saddhā  .pe. senāsanaṃ upekkhāsahagatāya saddhāya
.pe.   patthanāya   maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   {718.2}  Naupekkhāsahagato  dhammo  upekkhāsahagatassa  ca
naupekkhāsahagatassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: . tīṇi
upanissayā dutiyagamanasadisā . upekkhāsahagato ca naupekkhāsahagato ca
dhammā upekkhāsahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tīṇi.
   [719]  Naupekkhāsahagato  dhammo  naupekkhāsahagatassa dhammassa
purejātapaccayena paccayo: tīṇi sappītikadukasadisā.
   [720]  Upekkhāsahagato  dhammo  naupekkhāsahagatassa  dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo: tīṇi . ... āsevanapaccayena paccayo:
nava  kammapaccayena  paccayo:  cha  cattāri  sahajātā  nānākhaṇikā
Kātabbā dve nānākhaṇikā ca . ... vipākapaccayena paccayo: nava
āhārapaccayena  paccayo:  cattāri  indriyapaccayena  paccayo: nava
jhānapaccayena  paccayo:  nava  maggapaccayena  paccayo:  cattāri
sampayuttapaccayena  paccayo:  cha  vippayuttapaccayena  paccayo:  pañca
atthipaccayena  paccayo:  nava  natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
      Ime paccayā sappītikakaraṇena vibhajitabbā.
   [721] Hetuyā cattāri ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava aññamaññe nava nissaye nava
upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi āsevane nava
kamme  cha vipāke nava āhāre cattāri indriye cattāri jhāne
nava  magge  cattāri  sampayutte cha vippayutte pañca atthiyā nava
natthiyā nava vigate nava avigate nava.
       Evaṃ paccanīyavibhaṅgopi itare tīṇi gaṇanāpi
         sappītikadukasadisā kātabbā.
         Upekkhāsahagatadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 439-444. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8839              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8839              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=715&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=728              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]