ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [737] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  kāmāvacarā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  nakāmāvacaro  dhammo
nakāmāvacarassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nakāmāvacarā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi .
Nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa  dhammassa hetupaccayena paccayo:
nakāmāvacarā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena paccayo
paṭisandhi  .  mūlaṃ  nakāmāvacarā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [738]   Kāmāvacaro   dhammo   kāmāvacarassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ...
Pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  ariyā  gotrabhuṃ paccavekkhanti
vodānaṃ paccavekkhanti pahīne kilese ... vikkhambhite kilese ...
Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Kāmāvacare khandhe
aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ ....
   {738.1} Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena kāmāvacaracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti
kāmāvacarā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {738.2} Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  nibbānaṃ  maggassa  phalassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  cetopariyañāṇena  nakāmāvacaracittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
ākāsānañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanassa     ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa   nakāmāvacarā   khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammupagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   {738.3}  Nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti phalaṃ ... nibbānaṃ
paccavekkhanti   nibbānaṃ   gotrabhussa   vodānassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena   paccayo   ākāsānañcāyatanaṃ   paccavekkhati
Viññāṇañcāyatanaṃ   paccavekkhati   ākiñcaññāyatanaṃ   paccavekkhati
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   paccavekkhati  dibbaṃ  cakkhuṃ  paccavekkhati
dibbaṃ  sotadhātuṃ  paccavekkhati  iddhividhañāṇaṃ  paccavekkhati  ceto-
pariyañāṇaṃ ... .pe. Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... Yathākammupagañāṇaṃ ...
Anāgataṃsañāṇaṃ  paccavekkhati  nakāmāvacare  khandhe  aniccato  .pe.
Domanassaṃ uppajjati.
   [739] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati
dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... pubbe suciṇṇāni taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti taṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti cakkhuṃ ... vatthuṃ ... kāmāvacare khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi
uppajjati  .  sahajātādhipati:  kāmāvacarā  adhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {739.1} Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  . ārammaṇādhipati: nibbānaṃ
maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
nakāmāvacarā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
Ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .   ārammaṇādhipati:   jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  assādeti  abhinandati
taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  phalaṃ ... nibbānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti   nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  adhipatipaccayena
paccayo  ākāsānañcāyatanaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  viññāṇañ-
cāyatanaṃ    ...   ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
dibbaṃ  cakkhuṃ  dibbaṃ sotadhātuṃ iddhividhañāṇaṃ ... .pe. anāgataṃsañāṇaṃ
garuṃ  katvā paccavekkhati nakāmāvacare khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi .... Sahajātādhipati:
nakāmāvacarā   adhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  . nakāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa ca nakāmāvacarassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  nakāmāvacarā
adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [740] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  kāmāvacarā  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ
vodānassa  āvajjanā  kāmāvacarānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   .   kāmāvacaro  dhammo  nakāmāvacarassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo:  kāmāvacaraṃ  cuticittaṃ  nakāmāvacarassa
upapatticittassa  āvajjanā  nakāmāvacarānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo kāmāvacarā khandhā nakāmāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena
paccayo  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  paṭhamassa  jhānassa  anantara-
paccayena paccayo .pe. catutthassa jhānassa ... .pe. Nevasaññā-
nāsaññāyatanassa parikammaṃ ... .pe. dibbassa cakkhussa ... Dibbāya
sotadhātuyā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussati-
ñāṇassa  yathākammupagañāṇassa   ...  anāgataṃsañāṇassa  parikammaṃ
anāgataṃsañāṇassa  anantarapaccayena   paccayo   gotrabhu  maggassa
vodānaṃ maggassa anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {740.1} Nakāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa anantara-
paccayena  paccayo:  purimā  purimā nakāmāvacarā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalaṃ phalassa
nirodhā   vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   phalasamāpattiyā
anantarapaccayena  paccayo  .  nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo:   nakāmāvacaraṃ   cuticittaṃ
kāmāvacarassa   upapatticittassa  nakāmāvacaraṃ  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya
nakāmāvacarā khandhā kāmāvacarassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
...  Samanantarapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo: satta
aññamaññapaccayena paccayo: cha nissayapaccayena paccayo: satta.
   [741] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  kāmāvacaraṃ  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti
sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ ... .pe. Mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti
kāmāvacaraṃ sīlaṃ  .pe. paññaṃ ...  rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ
dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti vipassanaṃ ...
.pe.  Pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  kāmāvacarā  saddhā
.pe.  senāsanaṃ  kāmāvacarāya  saddhāya .pe. patthanāya kāyikassa
sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {741.1} Kāmāvacaro dhammo nakāmāvacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  kāmāvacaraṃ  saddhaṃ  upanissāya  nakāmāvacaraṃ  jhānaṃ
uppādeti  maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti kāmāvacaraṃ
sīlaṃ  ... .pe. senāsanaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ jhānaṃ uppādeti
maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti kāmāvacarā saddhā ...
.pe.  Senāsanaṃ  nakāmāvacarāya  saddhāya  .pe. paññāya maggassa
phalasamāpattiyā   upanissayapaccayena   paccayo  paṭhamassa  jhānassa
parikammaṃ paṭhamassa jhānassa .pe. catutthassa jhānassa ... Ākāsānañ-
cāyatanassa  ...  paṭhamassa  maggassa  ...  catutthassa  maggassa
parikammaṃ   ...  .pe.  nakāmāvacaro  dhammo  nakāmāvacarassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
Anantarūpanissayo pakatūpanissayo .pe.
   {741.2}  Pakatūpanissayo:  nakāmāvacaraṃ  saddhaṃ  upanissāya
nakāmāvacaraṃ  jhānaṃ  uppādeti  maggaṃ  ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti nakāmāvacaraṃ sīlaṃ ... .pe. paññaṃ upanissāya nakāmāvacaraṃ
jhānaṃ  uppādeti  maggaṃ  ...  abhiññaṃ  ... samāpattiṃ uppādeti
nakāmāvacarā  saddhā  ...  .pe.  paññā nakāmāvacarāya saddhāya
.pe.   paññāya   maggassa   phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  upanissayapaccayena paccayo
.pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  ...  catutthaṃ  jhānaṃ ... ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamo  maggo  dutiyassa  dutiyo maggo
tatiyassa  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {741.3}  Nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .pe.   pakatūpanissayo:   nakāmāvacaraṃ   saddhaṃ
upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ uppādeti
mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti nakāmāvacaraṃ sīlaṃ ... .pe. paññaṃ
upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ uppādeti
mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti nakāmāvacarā saddhā ... .pe. Paññā
kāmāvacarāya  saddhāya  paññāya  rāgassa patthanāya kāyikassa sukhassa
Kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  ariyā  maggaṃ
upanissāya   saṅkhāre  aniccato  vipassanti  maggo  ariyānaṃ
atthapaṭisambhidāya      dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya
paṭibhānapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo   phalasamāpatti   kāyikassa   sukhassa   upanissayapaccayena
paccayo.
   [742] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato  .pe. domanassaṃ uppajjati rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   .  vatthu-
purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu
kāmāvacarānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  .  kāmāvacaro
dhammo   nakāmāvacarassa   dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti .
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  nakāmāvacarānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena
paccayo  . ... pacchājātapaccayena paccayo: dve āsevanapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [743] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  saṅkhittaṃ  .  nakāmāvacaro
dhammo  nakāmāvacarassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā
nānākhaṇikā  .  nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa  dhammassa
Kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā. Saṅkhittaṃ. Nakāmāvacaro
dhammo  kāmāvacarassa  ca  nakāmāvacarassa  ca dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā nānākhaṇikā . saṅkhittaṃ . ... vipākapaccayena
paccayo:  cattāri āhārapaccayena paccayo: cattāri indriyapaccayena
paccayo:  cattāri  jhānapaccayena  paccayo:  cattāri  maggapaccayena
paccayo: cattāri sampayuttapaccayena paccayo: dve.
   [744]  Kāmāvacaro  dhammo kāmāvacarassa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Kāmāvacaro  dhammo  nakāmāvacarassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajātaṃ: saṅkhittaṃ . paṭisandhikkhaṇe
vatthu nakāmāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ:
vatthu  nakāmāvacarānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā: nakāmāvacarā khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhi .
Pacchājātā:  nakāmāvacarā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [745] Kāmāvacaro dhammo kāmāvacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Saṅkhittaṃ.
Kāmāvacaro  dhammo  nakāmāvacarassa  dhammassa atthipaccayena paccayo:
Sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu nakāmāvacarānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: dibbena cakkhunā ...
Purejātasadisaṃ  .  nakāmāvacaro  dhammo  nakāmāvacarassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ . saṅkhittaṃ . nakāmāvacaro dhammo
kāmāvacarassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ pacchājātaṃ
vippayuttasadisaṃ   .   nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa  ca
nakāmāvacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ.
   {745.1} Kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā kāmāvacarassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajātā: nakāmāvacarā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  pacchājātā:  nakāmāvacarā
khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  nakāmāvacarā khandhā ca rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena paccayo . kāmāvacaro ca nakāmāvacaro
ca  dhammā  nakāmāvacarassa  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  nakāmāvacaro  eko  khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo dve khandhā ... Paṭisandhi.
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo:.
   [746]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
Cattāri  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  satta
aññamaññe  cha  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte
dve  pacchājāte  dve  āsevane  tīṇi kamme cattāri vipāke
cattāri  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri
magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi atthiyā satta
natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
   [747]  Kāmāvacaro  dhammo kāmāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:   .  kāmāvacaro  dhammo  nakāmāvacarassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {747.1}  Nakāmāvacaro  dhammo  nakāmāvacarassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:   sahajātapaccayena    paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  nakāmāvacaro  dhammo kāmāvacarassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena   paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  nakāmāvacaro  dhammo  kāmāvacarassa
ca   nakāmāvacarassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā
Kāmāvacarassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājāta-
paccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:  . kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā nakāmāvacarassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   [748]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe satta naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  cha  naaññamaññe
cha  nanissaye  cha  naupanissaye  satta  napurejāte  cha  .pe.
Nasampayutte   cha   navippayutte   pañca   noatthiyā   pañca
nonatthiyā satta novigate satta noavigate pañca.
   [749] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve
naupanissaye  cattāri  nasampayutte  dve  nonatthiyā  cattāri
novigate cattāri.
   [750] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā cattāri.
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate satta.
          Kāmāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ.
            -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 452-463. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9096              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9096              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=737&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]