ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [737] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  kamavacara hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhi  .  nakamavacaro  dhammo
nakamavacarassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nakamavacara
hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhi .
Nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa  dhammassa hetupaccayena paccayo:
nakamavacara  hetu  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena paccayo
patisandhi  .  mulam  nakamavacara  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [738]   Kamavacaro   dhammo   kamavacarassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam datva silam ... uposathakammam ...
Pubbe  sucinnani  paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
rago  .pe.  domanassam  uppajjati  ariya  gotrabhum paccavekkhanti
vodanam paccavekkhanti pahine kilese ... vikkhambhite kilese ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page453.

Pubbe sucinnani ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Kamavacare khandhe aniccato .pe. domanassam uppajjati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam .... {738.1} Kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa arammana- paccayena paccayo: dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati cetopariyananena kamavacaracittasamangissa cittam janati kamavacara khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbe- nivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. {738.2} Nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa arammana- paccayena paccayo: nibbanam maggassa phalassa arammanapaccayena paccayo cetopariyananena nakamavacaracittasamangissa cittam janati akasanancayatanam vinnanancayatanassa akincannayatanam nevasannanasannayatanassa nakamavacara khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. {738.3} Nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam ... nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo akasanancayatanam paccavekkhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

Vinnanancayatanam paccavekkhati akincannayatanam paccavekkhati nevasannanasannayatanam paccavekkhati dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum paccavekkhati iddhividhananam paccavekkhati ceto- pariyananam ... .pe. Pubbenivasanussatinanam ... Yathakammupagananam ... Anagatamsananam paccavekkhati nakamavacare khandhe aniccato .pe. Domanassam uppajjati. [739] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati danam ... silam ... uposathakammam ... pubbe sucinnani tam garum katva paccavekkhati assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati sekkha gotrabhum garum katva paccavekkhanti tam garum katva paccavekkhanti cakkhum ... vatthum ... kamavacare khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati . sahajatadhipati: kamavacara adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. {739.1} Nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: nibbanam maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: nakamavacara adhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo . Nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

Arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: jhana vutthahitva jhanam garum katva paccavekkhati assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti phalam ... nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena paccayo akasanancayatanam garum katva paccavekkhati vinnanan- cayatanam ... akincannayatanam nevasannanasannayatanam dibbam cakkhum dibbam sotadhatum iddhividhananam ... .pe. anagatamsananam garum katva paccavekkhati nakamavacare khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi .... Sahajatadhipati: nakamavacara adhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo . nakamavacaro dhammo kamavacarassa ca nakamavacarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajatadhipati: nakamavacara adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [740] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima kamavacara khandha pacchimanam pacchimanam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa avajjana kamavacaranam khandhanam anantarapaccayena paccayo . kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

Anantarapaccayena paccayo: kamavacaram cuticittam nakamavacarassa upapatticittassa avajjana nakamavacaranam khandhanam anantarapaccayena paccayo kamavacara khandha nakamavacarassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam pathamassa jhanassa anantara- paccayena paccayo .pe. catutthassa jhanassa ... .pe. Nevasanna- nasannayatanassa parikammam ... .pe. dibbassa cakkhussa ... Dibbaya sotadhatuya iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussati- nanassa yathakammupagananassa ... anagatamsananassa parikammam anagatamsananassa anantarapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa anulomam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. {740.1} Nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa anantara- paccayena paccayo: purima purima nakamavacara khandha pacchimanam pacchimanam khandhanam anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalam phalassa nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: nakamavacaram cuticittam kamavacarassa upapatticittassa nakamavacaram bhavangam avajjanaya nakamavacara khandha kamavacarassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo. ... Samanantarapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: satta annamannapaccayena paccayo: cha nissayapaccayena paccayo: satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page457.

[741] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: kamavacaram saddham upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ... Vipassanam ... .pe. Manam jappeti ditthim ganhati kamavacaram silam .pe. pannam ... ragam patthanam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti vipassanam ... .pe. Panam hanati .pe. sangham bhindati kamavacara saddha .pe. senasanam kamavacaraya saddhaya .pe. patthanaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. {741.1} Kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa upanissaya- paccayena paccayo: anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. Pakatupanissayo: kamavacaram saddham upanissaya nakamavacaram jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... samapattim uppadeti kamavacaram silam ... .pe. senasanam upanissaya nakamavacaram jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... samapattim uppadeti kamavacara saddha ... .pe. Senasanam nakamavacaraya saddhaya .pe. pannaya maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam pathamassa jhanassa .pe. catutthassa jhanassa ... Akasanan- cayatanassa ... pathamassa maggassa ... catutthassa maggassa parikammam ... .pe. nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page458.

Anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. {741.2} Pakatupanissayo: nakamavacaram saddham upanissaya nakamavacaram jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... samapattim uppadeti nakamavacaram silam ... .pe. pannam upanissaya nakamavacaram jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... samapattim uppadeti nakamavacara saddha ... .pe. panna nakamavacaraya saddhaya .pe. pannaya maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo pathamam jhanam dutiyassa jhanassa upanissayapaccayena paccayo .pe. tatiyam jhanam ... catuttham jhanam ... akasanancayatanam vinnanancayatanassa akincannayatanam nevasannanasannayatanassa upanissayapaccayena paccayo pathamo maggo dutiyassa dutiyo maggo tatiyassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo maggo phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. {741.3} Nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: nakamavacaram saddham upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... Vipassanam uppadeti manam jappeti ditthim ganhati nakamavacaram silam ... .pe. pannam upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... Vipassanam uppadeti manam jappeti ditthim ganhati nakamavacara saddha ... .pe. Panna kamavacaraya saddhaya pannaya ragassa patthanaya kayikassa sukhassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page459.

Kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo ariya maggam upanissaya sankhare aniccato vipassanti maggo ariyanam atthapatisambhidaya dhammapatisambhidaya niruttipatisambhidaya patibhanapatisambhidaya thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo phalasamapatti kayikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. [742] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato .pe. domanassam uppajjati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa . vatthu- purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam ... vatthu kamavacaranam khandhanam purejatapaccayena paccayo . kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati . Vatthupurejatam: vatthu nakamavacaranam khandhanam purejatapaccayena paccayo . ... pacchajatapaccayena paccayo: dve asevanapaccayena paccayo: tini. [743] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sankhittam . nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page460.

Kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika. Sankhittam. Nakamavacaro dhammo kamavacarassa ca nakamavacarassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sankhittam . ... vipakapaccayena paccayo: cattari aharapaccayena paccayo: cattari indriyapaccayena paccayo: cattari jhanapaccayena paccayo: cattari maggapaccayena paccayo: cattari sampayuttapaccayena paccayo: dve. [744] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa vippayutta- paccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . sankhittam . Kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajatam: sankhittam . patisandhikkhane vatthu nakamavacaranam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu nakamavacaranam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . Nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sahajata: nakamavacara khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhi . Pacchajata: nakamavacara khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [745] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . Sankhittam. Kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page461.

Sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane vatthu nakamavacaranam khandhanam atthipaccayena paccayo . purejatam: dibbena cakkhuna ... Purejatasadisam . nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam . sankhittam . nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam vippayuttasadisam . nakamavacaro dhammo kamavacarassa ca nakamavacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paticcasadisam. {745.1} Kamavacaro ca nakamavacaro ca dhamma kamavacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam. Sahajata: nakamavacara khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo patisandhi . pacchajata: nakamavacara khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: nakamavacara khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo . kamavacaro ca nakamavacaro ca dhamma nakamavacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajato: nakamavacaro eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhi. ... Natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:. [746] Hetuya cattari arammane cattari adhipatiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page462.

Cattari anantare cattari samanantare cattari sahajate satta annamanne cha nissaye satta upanissaye cattari purejate dve pacchajate dve asevane tini kamme cattari vipake cattari ahare cattari indriye cattari jhane cattari magge cattari sampayutte dve vippayutte tini atthiya satta natthiya cattari vigate cattari avigate satta. [747] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa arammana- paccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:. {747.1} Nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . nakamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: . nakamavacaro dhammo kamavacarassa ca nakamavacarassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: . kamavacaro ca nakamavacaro ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page463.

Kamavacarassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: pacchajata- paccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . kamavacaro ca nakamavacaro ca dhamma nakamavacarassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:. [748] Nahetuya satta naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta nasahajate cha naannamanne cha nanissaye cha naupanissaye satta napurejate cha .pe. Nasampayutte cha navippayutte panca noatthiya panca nonatthiya satta novigate satta noavigate panca. [749] Hetupaccaya naarammane cattari ... Naadhipatiya cattari naanantare cattari nasamanantare cattari naannamanne dve naupanissaye cattari nasampayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari. [750] Nahetupaccaya arammane cattari ... Adhipatiya cattari. Anulomamatika katabba. ... Avigate satta. Kamavacaradukam nitthitam. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 452-463. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9096&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9096&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=737&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]