ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Rūpāvacaradukaṃ
            paṭiccavāro
   [751]  Rūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  ... paṭisandhi . rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  rūpāvacare  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  . rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhi.
   {751.1} Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā: narūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhi . narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro
dhammo  uppajjati hetupaccayā: paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca rūpāvacarā
khandhā  .  narūpāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
rūpāvacarā  khandhā  mahābhūte  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  .  rūpāvacarañca
narūpāvacarañca  dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:
paṭisandhikkhaṇe   rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe  ... .  rūpāvacarañca  narūpāvacarañca  dhammaṃ
Paṭicca  narūpāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: rūpāvacare
khandhe  ca  mahābhūte ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . rūpāvacarañca
narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro  ca  narūpāvacaro  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Rūpāvacare khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [752]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā pañca
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava aññamaññe
cha  nissaye  nava  upanissaye  cattāri purejāte dve āsevane
dve  kamme  nava vipāke nava jhāne nava magge nava sampayutte
cattāri  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  cattāri vigate
cattāri avigate nava.
   [753]  Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
nahetupaccayā: ahetukaṃ narūpāvacaraṃ ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho. ... Naārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [754] Rūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  rūpāvacaro  dhammo uppajjati
Naadhipatipaccayā:  rūpāvacare  khandhe  paṭicca  rūpāvacarā  adhipati
vipākaṃ rūpāvacaraṃ ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhi  .  rūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  vipāke  rūpāvacare  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  . rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro
ca   dhammā   uppajjanti   naadhipatipaccayā:  vipākaṃ  rūpāvacaraṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe ... Paṭisandhi.
   {754.1} Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  narūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta-
samuṭṭhānañca rūpaṃ . tīṇi nakāmāvacaraṃ paṭiccasadisaṃ ninnānaṃ idha sabbe
mahābhūtā  kātabbā  .  rūpāvacarañca  narūpāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca
rūpāvacaro  dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā: paṭisandhikkhaṇe rūpāvacaraṃ
ekaṃ  khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā. Rūpāvacarañca narūpāvacarañca
dhammaṃ  paṭicca  narūpāvacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: vipāke
rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi.
   {754.2} Rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca
narūpāvacaro  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Rūpāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. ... Naanantarapaccayā:
Naupanissayapaccayā:.
   [755]  Rūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  rūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ... . rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  rūpāvacare  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  .  rūpācavaraṃ dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro
ca narūpāvacaro ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā: paṭisandhikkhaṇe
rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe
...  .  narūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  narūpāvacaro dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  narūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe ... narūpāvacare khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  yāva  asaññasattā  .  itare  pañcapi  pañhā
anulomaṃ kātabbaṃ. ... Napacchājātapaccayā: nava.
   [756]  Rūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā:  vipākaṃ rūpāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
paṭisandhi  .  rūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā:  rūpāvacare  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhi  .  rūpāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca
dhammā  uppajjanti  naāsevanapaccayā:  vipākaṃ  rūpāvacaraṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhi  .  narūpāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā:  tīṇi  .  rūpāvacarañca narūpāvacarañca dhammaṃ paṭicca
rūpāvacaro  dhammo  uppajjati naāsevanapaccayā: . saṅkhittaṃ . mūlaṃ
itarepi  pañhā kātabbā . ... nakammapaccayā: dve saṅkhittaṃ .
... Nasampayuttapaccayā:.
   [757]  Narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro dhammo uppajjati
navippayuttapaccayā:  arūpe  narūpāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ saṅkhittaṃ.
   [758]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
nava  napacchājāte  nava  naāsevane  nava nakamme dve navipāke
pañca  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā  tīṇi
novigate tīṇi.
     Itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 464-468. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9335              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9335              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=751&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]