ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Rupavacaradukam
            paticcavaro
   [751]  Rupavacaram  dhammam  paticca rupavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  rupavacaram  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  ... patisandhi . rupavacaram dhammam paticca narupavacaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  rupavacare  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  patisandhi  . rupavacaram dhammam paticca rupavacaro ca narupavacaro
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  rupavacaram ekam khandham paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhi.
   {751.1} Narupavacaram dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya: narupavacaram ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... patisandhi . narupavacaram dhammam paticca rupavacaro
dhammo  uppajjati hetupaccaya: patisandhikkhane vatthum paticca rupavacara
khandha  .  narupavacaram  dhammam paticca rupavacaro ca narupavacaro ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  patisandhikkhane  vatthum  paticca
rupavacara  khandha  mahabhute  paticca  katattarupam  .  rupavacaranca
narupavacaranca  dhammam paticca rupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:
patisandhikkhane   rupavacaram  ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe  ... .  rupavacaranca  narupavacaranca  dhammam
Paticca  narupavacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: rupavacare
khandhe  ca  mahabhute ca  paticca  cittasamutthanam rupam  patisandhikkhane
rupavacare khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam . rupavacaranca
narupavacaranca dhammam paticca rupavacaro  ca  narupavacaro  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  patisandhikkhane  rupavacaram  ekam  khandhanca
vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... Rupavacare khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam. Sankhittam.
   [752]  Hetuya  nava  arammane  cattari  adhipatiya panca
anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  nava annamanne
cha  nissaye  nava  upanissaye  cattari purejate dve asevane
dve  kamme  nava vipake nava jhane nava magge nava sampayutte
cattari  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  cattari vigate
cattari avigate nava.
   [753]  Narupavacaram dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati
nahetupaccaya: ahetukam narupavacaram ekam  khandham  paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe
paticca  vatthu  vatthum paticca khandha ekam mahabhutam yava asannasatta
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho. ... Naarammanapaccaya: tini.
   [754] Rupavacaram  dhammam  paticca  rupavacaro  dhammo uppajjati
Naadhipatipaccaya:  rupavacare  khandhe  paticca  rupavacara  adhipati
vipakam rupavacaram ekam  khandham  paticca tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhi  .  rupavacaram  dhammam  paticca narupavacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya:  vipake  rupavacare  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  patisandhi  . rupavacaram dhammam paticca rupavacaro ca narupavacaro
ca   dhamma   uppajjanti   naadhipatipaccaya:  vipakam  rupavacaram
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe ... Patisandhi.
   {754.1} Narupavacaram dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya:  narupavacaram  ekam  khandham paticca tayo khandha citta-
samutthananca rupam . tini nakamavacaram paticcasadisam ninnanam idha sabbe
mahabhuta  katabba  .  rupavacaranca  narupavacaranca  dhammam  paticca
rupavacaro  dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya: patisandhikkhane rupavacaram
ekam  khandhanca vatthunca paticca tayo khandha. Rupavacaranca narupavacaranca
dhammam  paticca  narupavacaro dhammo uppajjati naadhipatipaccaya: vipake
rupavacare khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam patisandhi.
   {754.2} Rupavacaranca narupavacaranca dhammam paticca rupavacaro ca
narupavacaro  ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya:  patisandhikkhane
rupavacaram ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ...
Rupavacare khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam. ... Naanantarapaccaya:
Naupanissayapaccaya:.
   [755]  Rupavacaram  dhammam  paticca rupavacaro dhammo uppajjati
napurejatapaccaya:  patisandhikkhane  rupavacaram  ekam  khandham  paticca
tayo khandha dve khandhe ... . rupavacaram dhammam paticca narupavacaro
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:  rupavacare  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  patisandhi  .  rupacavaram dhammam paticca rupavacaro
ca narupavacaro ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: patisandhikkhane
rupavacaram ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe
...  .  narupavacaram  dhammam  paticca  narupavacaro dhammo uppajjati
napurejatapaccaya:  arupe  narupavacaram  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe ... narupavacare khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhi  yava  asannasatta  .  itare  pancapi  panha
anulomam katabbam. ... Napacchajatapaccaya: nava.
   [756]  Rupavacaram  dhammam  paticca rupavacaro dhammo uppajjati
naasevanapaccaya:  vipakam rupavacaram ekam khandham paticca tayo khandha
patisandhi  .  rupavacaram  dhammam  paticca narupavacaro dhammo uppajjati
naasevanapaccaya:  rupavacare  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhi  .  rupavacaram  dhammam paticca rupavacaro ca narupavacaro ca
dhamma  uppajjanti  naasevanapaccaya:  vipakam  rupavacaram  ekam
khandham  paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhi  .  narupavacaram  dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati
naasevanapaccaya:  tini  .  rupavacaranca narupavacaranca dhammam paticca
rupavacaro  dhammo  uppajjati naasevanapaccaya: . sankhittam . mulam
itarepi  panha katabba . ... nakammapaccaya: dve sankhittam .
... Nasampayuttapaccaya:.
   [757]  Narupavacaram dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati
navippayuttapaccaya:  arupe  narupavacaram  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam sankhittam.
   [758]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
nava  napacchajate  nava  naasevane  nava nakamme dve navipake
panca  naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane ekam namagge
ekam  nasampayutte  tini  navippayutte  ekam  nonatthiya  tini
novigate tini.
     Itare dve gananapi sahajatavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 464-468. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9335&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9335&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=751&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]