ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [768]  Rūpāvacaro  dhammo rūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  rūpāvacarā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhi  .  mūlaṃ rūpāvacarā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhi . mūlaṃ rūpāvacarā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   hetupaccayena  paccayo
paṭisandhi  .  narūpāvacaro  dhammo  narūpāvacarassa  dhammassa hetu-
paccayena  paccayo:  narūpāvacarā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [769] Rūpāvacaro  dhammo  rūpāvacarassa  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  cetopariyañāṇena  rūpāvacaracittasamaṅgissa  cittaṃ
Jānāti   rūpāvacarā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  .  rūpāvacaro  dhammo  narūpāvacarassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  paṭhamaṃ  jhānaṃ  paccavekkhati
catutthaṃ  jhānaṃ  paccavekkhati  dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ
...   iddhividhañāṇaṃ   cetopariyañāṇaṃ   pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
yathākammupagañāṇaṃ   ...  anāgataṃsañāṇaṃ  paccavekkhati  rūpāvacare
khandhe aniccato .pe. Domanassaṃ uppajjati.
   {769.1} Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni
paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo .pe. domanassaṃ
uppajjati ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo ariyā pahīne kilese ... Vikkhambhite
kilese ... Pubbe .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Narūpāvacare khandhe aniccato .pe.
Domanassaṃ   uppajjati   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa   rūpāyatanaṃ   cakkhu-
viññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ ....
   {769.2} Narūpāvaro  dhammo  rūpāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya
sotadhātuyā     saddaṃ     suṇāti     cetopariyañāṇena
Narūpāvacaracittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   narūpāvacarā  khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [770]  Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati:  rūpāvacarā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  . rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati:
paṭhamaṃ jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo uppajjati diṭṭhi ... .pe. catutthaṃ jhānaṃ ... Dibbaṃ cakkhuṃ dibbaṃ
sotadhātuṃ   iddhividhañāṇaṃ   cetopariyañāṇaṃ  pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
yathākammupagañāṇaṃ  ...  anāgataṃsañāṇaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati
assādeti  taṃ garuṃ  katvā  rāgo uppajjati diṭṭhi ... rūpāvacare
khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi ... . sahajātādhipati: rūpāvacarā adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {770.1}  Rūpāvacaro  dhammo  rūpāvacarassa  ca narūpāvacarassa
ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  rūpāvacarā
adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  narūpāvacaro  dhammo  narūpāvacarassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ...  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ  ...
Pubbe   suciṇṇāni   garuṃ   katvā   paccavekkhati  assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi ... ariyā
maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ garuṃ katvā ... phalaṃ ... nibbānaṃ garuṃ
...   nibbānaṃ   gotrabhussa   vodānassa   maggassa  phalassa
adhipatipaccayena  paccayo  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ...  narūpāvacare
khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  ...  ākāsānañcāyatanaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati     nevasaññānāsaññāyatanaṃ    garuṃ    katvā
paccavekkhati   .   sahajātādhipati:   narūpāvacarā   adhipati
sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [771] Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  rūpāvacarā  khandhā pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
rūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo . rūpāvacaro dhammo
narūpāvacarassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: rūpāvacaraṃ cuticittaṃ
narūpāvacarassa  upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  rūpāvacaraṃ
bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  rūpāvacarā  khandhā  narūpāvacarassa  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena paccayo . narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimā purimā narūpāvacarā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  narūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo anulomaṃ
gotrabhussa   .pe.   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   phalasamāpattiyā
Anantarapaccayena paccayo.
   {771.1}  Narūpāvacaro  dhammo rūpāvacarassa dhammassa anantara-
paccayena  paccayo:  narūpāvacaraṃ cuticittaṃ rūpāvacarassa upapatticittassa
anantarapaccayena  paccayo  narūpāvacarā khandhā rūpāvacarassa vuṭṭhānassa
anantarapaccayena  paccayo  paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa
anantarapaccayena  paccayo  catutthassa  jhānassa ... dibbassa cakkhussa
dibbāya  sotadhātuyā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa   yathākammupagañāṇassa  ...  anāgataṃsañāṇassa
parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo . ... samanantara-
paccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: satta aññamaññapaccayena
paccayo: cha nissayapaccayena paccayo: satta.
   [772] Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
rūpāvacaraṃ   saddhaṃ   upanissāya   rūpāvacaraṃ  jhānaṃ  uppādeti
abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti  rūpāvacaraṃ  sīlaṃ .pe. paññaṃ
upanissāya  rūpāvacaraṃ  jhānaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
rūpāvacarā  saddhā  .pe.  paññā  rūpāvacarāya  saddhāya  .pe.
Paññāya   upanissayapaccayena   paccayo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa
jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyassa jhānassa
tatiyaṃ jhānaṃ catutthassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo.
   {772.1}  Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:    ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  rūpāvacaraṃ  saddhaṃ  upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ  ... uposathakammaṃ rūpāvacaraṃ jhānaṃ vipassanaṃ maggaṃ
abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti
rūpāvacaraṃ  sīlaṃ  .pe.  paññaṃ  upanissāya dānaṃ deti .pe. mānaṃ
jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  rūpāvacarā  saddhā  .pe.  paññā
narūpāvacarāya   saddhāya  .pe.  paññāya  rāgassa  patthanāya
kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {772.2} Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo: narūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ ... Sīlaṃ uposathakammaṃ
narūpāvacaraṃ  jhānaṃ  vipassanaṃ  maggaṃ abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti narūpāvacaraṃ sīlaṃ .pe. paññaṃ upanissāya
dānaṃ .pe. mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti narūpāvacarā saddhā .pe.
Paññā  narūpāvacarāya  paññāya  rāgassa  patthanāya kāyikassa sukhassa
kāyikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   {772.3}  Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  narūpāvacaraṃ  saddhaṃ  upanissāya  rūpāvacaraṃ jhānaṃ ...
Abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ uppādeti narūpāvacaraṃ sīlaṃ .pe. senāsanaṃ
upanissāya  rūpāvacaraṃ  jhānaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
narūpāvacarā  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  rūpāvacarāya saddhāya .pe.
Paññāya  upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ
paṭhamassa  jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.  catutthassa
jhānassa  ...  dibbassa  cakkhussa  parikammaṃ  dibbāya  sotadhātuyā
iddhividhañāṇassa     cetopariyañāṇassa     pubbenivāsānussati-
ñāṇassa    yathākammupagañāṇassa    ...    anāgataṃsañāṇassa
parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa upanissayapaccayena paccayo.
   [773]  Narūpāvacaro  dhammo narūpāvacarassa dhammassa purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇa-
purejātaṃ:  cakkhuṃ  ... vatthuṃ aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ...  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  narūpāvacarānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ suṇāti . vatthupurejātaṃ: vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ purejāta-
paccayena paccayo . ... Pacchājātapaccayena paccayo: dve āsevana-
paccayena paccayo: tīṇi.
   [774]  Rūpāvacaro  dhammo rūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: rūpāvacarā cetanā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā: rūpāvacarā
cetanā  vipākānaṃ  rūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena paccayo .
Rūpāvacaro  dhammo  narūpāvacarassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: rūpāvacarā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   kammapaccayena   paccayo  paṭisandhi  .  nānākhaṇikā:
rūpāvacarā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {774.1}  Rūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa ca narūpāvacarassa ca
dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
rūpāvacarā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  paṭisandhi . nānākhaṇikā: rūpāvacarā cetanā
vipākānaṃ  rūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā . sahajātā: narūpāvacarā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhi  .  nānākhaṇikā:  narūpāvacarā cetanā vipākānaṃ
narūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
... Vipākapaccayena paccayo: cattāri āhārapaccayena paccayo: cattāri
indriyapaccayena  paccayo:  cattāri  jhānapaccayena paccayo: cattāri
Maggapaccayena paccayo: cattāri sampayuttapaccayena paccayo: dve.
   [775] Rūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  narūpāvacaro
dhammo  narūpāvacarassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ:
paṭisandhikkhaṇe vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Purejātaṃ: vatthu rūpāvacarānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [776]  Rūpāvacaro  dhammo rūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  paṭiccasadisaṃ  .  rūpāvacaro  dhammo narūpāvacarassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . rūpāvacaro
dhammo  rūpāvacarassa  ca  narūpāvacarassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  paṭiccasadisaṃ  .  narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {776.1} Narūpāvacaro dhammo rūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
rūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
vatthu  rūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . rūpāvacaro ca
narūpāvacaro  ca  dhammā rūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
Sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: rūpāvacaro eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhi.
   {776.2}  Rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā narūpāvacarassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajātā: rūpāvacarā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve khandhā ... paṭisandhi . pacchājātā:
rūpāvacarā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro āhāro ca purejātassa imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  . pacchājātā: rūpāvacarā khandhā
ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo.
   [777]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā
cattāri  anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  satta
aññamaññe  cha  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte
dve  pacchājāte  dve  āsevane  tīṇi kamme cattāri vipāke
cattāri  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri
magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā
satta natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
   [778]  Rūpāvacaro  dhammo  rūpāvacarassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena   paccayo:   sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: . rūpāvacaro dhammo
Narūpāvacarassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo;  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  rūpāvacaro  dhammo  rūpāvacarassa  ca
narūpāvacarassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo: kammapaccayena
paccayo:.
   {778.1} Narūpāvacaro dhammo narūpāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo;  pacchājātapaccayena  paccayo;
kammapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:  .  narūpāvacaro  dhammo  rūpāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo: . rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca
dhammā  rūpāvacarassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo: purejāta-
paccayena paccayo: . rūpāvacaro ca narūpāvacaro ca dhammā narūpāvacarassa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [779]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe satta naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  cha  naaññamaññe
cha  nanissaye  cha naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte
satta  nasampayutte  cha  navippayutte  pañca  noatthiyā pañca
nonatthiyā satta novigate satta noavigate pañca.
   [780] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve
naupanissaye  cattāri  nasampayutte  dve  navippayutte  dve
nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [781] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā cattāri.
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate satta.
          Rūpāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 472-483. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9503              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9503              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=768&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=109              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]