ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [768]  Rupavacaro  dhammo rupavacarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  rupavacara  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo  patisandhi  .  mulam rupavacara hetu cittasamutthananam rupanam
hetupaccayena paccayo patisandhi . mulam rupavacara hetu sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   hetupaccayena  paccayo
patisandhi  .  narupavacaro  dhammo  narupavacarassa  dhammassa hetu-
paccayena  paccayo:  narupavacara  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [769] Rupavacaro  dhammo  rupavacarassa  dhammassa  arammana-
paccayena  paccayo:  cetopariyananena  rupavacaracittasamangissa  cittam
Janati   rupavacara  khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
arammanapaccayena  paccayo  .  rupavacaro  dhammo  narupavacarassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  pathamam  jhanam  paccavekkhati
catuttham  jhanam  paccavekkhati  dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum
...   iddhividhananam   cetopariyananam   pubbenivasanussatinanam
yathakammupagananam   ...  anagatamsananam  paccavekkhati  rupavacare
khandhe aniccato .pe. Domanassam uppajjati.
   {769.1} Narupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa arammana-
paccayena paccayo: danam datva silam ... Uposathakammam ... Pubbe sucinnani
paccavekkhati assadeti abhinandati tam arabbha rago .pe. domanassam
uppajjati ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam paccavekkhanti
nibbanam  paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo ariya pahine kilese ... Vikkhambhite
kilese ... Pubbe .pe. Cakkhum ... Vatthum ... Narupavacare khandhe aniccato .pe.
Domanassam   uppajjati   akasanancayatanam   vinnanancayatanassa
akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa   rupayatanam   cakkhu-
vinnanassa photthabbayatanam ....
   {769.2} Narupavaro  dhammo  rupavacarassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya
sotadhatuya     saddam     sunati     cetopariyananena
Narupavacaracittasamangissa   cittam   janati   narupavacara  khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [770]  Rupavacaro dhammo rupavacarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajatadhipati:  rupavacara adhipati sampayuttakanam khandhanam
adhipatipaccayena  paccayo  . rupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati. Arammanadhipati:
pathamam jhanam garum katva paccavekkhati assadeti abhinandati tam garum katva
rago uppajjati ditthi ... .pe. catuttham jhanam ... Dibbam cakkhum dibbam
sotadhatum   iddhividhananam   cetopariyananam  pubbenivasanussatinanam
yathakammupagananam  ...  anagatamsananam  garum  katva  paccavekkhati
assadeti  tam garum  katva  rago uppajjati ditthi ... rupavacare
khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi ... . sahajatadhipati: rupavacara adhipati cittasamutthananam rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   {770.1}  Rupavacaro  dhammo  rupavacarassa  ca narupavacarassa
ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajatadhipati:  rupavacara
adhipati   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam
adhipatipaccayena  paccayo  .  narupavacaro  dhammo  narupavacarassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  danam  ...  silam  ...  uposathakammam  ...
Pubbe   sucinnani   garum   katva   paccavekkhati  assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi ... ariya
magga  vutthahitva  maggam garum katva ... phalam ... nibbanam garum
...   nibbanam   gotrabhussa   vodanassa   maggassa  phalassa
adhipatipaccayena  paccayo  cakkhum  ...  vatthum  ...  narupavacare
khandhe  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam  garum  katva
rago  uppajjati  ditthi  ...  akasanancayatanam  garum  katva
paccavekkhati     nevasannanasannayatanam    garum    katva
paccavekkhati   .   sahajatadhipati:   narupavacara   adhipati
sampayuttakanam    khandhanam    cittasamutthanananca    rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [771] Rupavacaro dhammo rupavacarassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima  rupavacara  khandha pacchimanam  pacchimanam
rupavacaranam  khandhanam  anantarapaccayena paccayo . rupavacaro dhammo
narupavacarassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: rupavacaram cuticittam
narupavacarassa  upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  rupavacaram
bhavangam  avajjanaya  rupavacara  khandha  narupavacarassa  vutthanassa
anantarapaccayena paccayo . narupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purima purima narupavacara khandha pacchimanam
pacchimanam  narupavacaranam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo anulomam
gotrabhussa   .pe.   nevasannanasannayatanam   phalasamapattiya
Anantarapaccayena paccayo.
   {771.1}  Narupavacaro  dhammo rupavacarassa dhammassa anantara-
paccayena  paccayo:  narupavacaram cuticittam rupavacarassa upapatticittassa
anantarapaccayena  paccayo  narupavacara khandha rupavacarassa vutthanassa
anantarapaccayena  paccayo  pathamassa jhanassa parikammam pathamassa jhanassa
anantarapaccayena  paccayo  catutthassa  jhanassa ... dibbassa cakkhussa
dibbaya  sotadhatuya  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbe-
nivasanussatinanassa   yathakammupagananassa  ...  anagatamsananassa
parikammam anagatamsananassa anantarapaccayena paccayo . ... samanantara-
paccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: satta annamannapaccayena
paccayo: cha nissayapaccayena paccayo: satta.
   [772] Rupavacaro dhammo rupavacarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:
rupavacaram   saddham   upanissaya   rupavacaram  jhanam  uppadeti
abhinnam  ...  samapattim  uppadeti  rupavacaram  silam .pe. pannam
upanissaya  rupavacaram  jhanam ... abhinnam ... samapattim uppadeti
rupavacara  saddha  .pe.  panna  rupavacaraya  saddhaya  .pe.
Pannaya   upanissayapaccayena   paccayo  pathamam  jhanam  dutiyassa
jhanassa  upanissayapaccayena  paccayo  dutiyam  jhanam  tatiyassa jhanassa
tatiyam jhanam catutthassa jhanassa upanissayapaccayena paccayo.
   {772.1}  Rupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:    arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  rupavacaram  saddham  upanissaya
danam  deti  silam  ... uposathakammam rupavacaram jhanam vipassanam maggam
abhinnam  ...  samapattim  uppadeti  manam  jappeti ditthim ganhati
rupavacaram  silam  .pe.  pannam  upanissaya danam deti .pe. manam
jappeti  ditthim  ganhati  rupavacara  saddha  .pe.  panna
narupavacaraya   saddhaya  .pe.  pannaya  ragassa  patthanaya
kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa  maggassa  phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   {772.2} Narupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo: narupavacaram saddham upanissaya danam ... Silam uposathakammam
narupavacaram  jhanam  vipassanam  maggam abhinnam ... samapattim uppadeti
manam jappeti ditthim ganhati narupavacaram silam .pe. pannam upanissaya
danam .pe. manam jappeti ditthim ganhati narupavacara saddha .pe.
Panna  narupavacaraya  pannaya  ragassa  patthanaya kayikassa sukhassa
kayikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   {772.3}  Narupavacaro dhammo rupavacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:   anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  narupavacaram  saddham  upanissaya  rupavacaram jhanam ...
Abhinnam  ...  samapattim uppadeti narupavacaram silam .pe. senasanam
upanissaya  rupavacaram  jhanam ... abhinnam ... samapattim uppadeti
narupavacara  saddha  .pe.  senasanam  rupavacaraya saddhaya .pe.
Pannaya  upanissayapaccayena  paccayo  pathamassa  jhanassa  parikammam
pathamassa  jhanassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.  catutthassa
jhanassa  ...  dibbassa  cakkhussa  parikammam  dibbaya  sotadhatuya
iddhividhananassa     cetopariyananassa     pubbenivasanussati-
nanassa    yathakammupagananassa    ...    anagatamsananassa
parikammam anagatamsananassa upanissayapaccayena paccayo.
   [773]  Narupavacaro  dhammo narupavacarassa dhammassa purejata-
paccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam . arammana-
purejatam:  cakkhum  ... vatthum aniccato .pe. domanassam uppajjati
rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  ...  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam  ...  vatthu  narupavacaranam
khandhanam purejatapaccayena paccayo . narupavacaro dhammo rupavacarassa
dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam:  dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya
saddam sunati . vatthupurejatam: vatthu rupavacaranam khandhanam purejata-
paccayena paccayo . ... Pacchajatapaccayena paccayo: dve asevana-
paccayena paccayo: tini.
   [774]  Rupavacaro  dhammo rupavacarassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  . sahajata: rupavacara cetana
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . Nanakhanika: rupavacara
cetana  vipakanam  rupavacaranam  khandhanam  kammapaccayena paccayo .
Rupavacaro  dhammo  narupavacarassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajata nanakhanika . sahajata: rupavacara cetana cittasamutthananam
rupanam   kammapaccayena   paccayo  patisandhi  .  nanakhanika:
rupavacara cetana katattarupanam kammapaccayena paccayo.
   {774.1}  Rupavacaro dhammo rupavacarassa ca narupavacarassa ca
dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sahajata:
rupavacara  cetana  sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam
kammapaccayena  paccayo  patisandhi . nanakhanika: rupavacara cetana
vipakanam  rupavacaranam  khandhanam  katatta  ca  rupanam kammapaccayena
paccayo  .  narupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika . sahajata: narupavacara cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhi  .  nanakhanika:  narupavacara cetana vipakanam
narupavacaranam  khandhanam  katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo .
... Vipakapaccayena paccayo: cattari aharapaccayena paccayo: cattari
indriyapaccayena  paccayo:  cattari  jhanapaccayena paccayo: cattari
Maggapaccayena paccayo: cattari sampayuttapaccayena paccayo: dve.
   [775] Rupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sankhittam  .  narupavacaro
dhammo  narupavacarassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajatam
purejatam  pacchajatam . sankhittam . narupavacaro dhammo rupavacarassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajatam purejatam . sahajatam:
patisandhikkhane vatthu rupavacaranam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo .
Purejatam: vatthu rupavacaranam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [776]  Rupavacaro  dhammo rupavacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  paticcasadisam  .  rupavacaro  dhammo narupavacarassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam purejatam pacchajatam . rupavacaro
dhammo  rupavacarassa  ca  narupavacarassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  paticcasadisam  .  narupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam. Sankhittam.
   {776.1} Narupavacaro dhammo rupavacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  .  sahajatam:  patisandhikkhane  vatthu
rupavacaranam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
vatthu  rupavacaranam  khandhanam atthipaccayena paccayo . rupavacaro ca
narupavacaro  ca  dhamma rupavacarassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
Sahajatam purejatam . sahajato: rupavacaro eko khandho ca vatthu ca
tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhi.
   {776.2}  Rupavacaro ca narupavacaro ca dhamma narupavacarassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
Sahajata: rupavacara khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
atthipaccayena  paccayo  dve khandha ... patisandhi . pacchajata:
rupavacara  khandha  ca  kabalimkaro aharo ca purejatassa imassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  . pacchajata: rupavacara khandha
ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam  atthipaccayena  paccayo .
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo.
   [777]  Hetuya  cattari  arammane  cattari  adhipatiya
cattari  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  satta
annamanne  cha  nissaye  satta  upanissaye  cattari  purejate
dve  pacchajate  dve  asevane  tini kamme cattari vipake
cattari  ahare  cattari  indriye  cattari  jhane  cattari
magge  cattari  sampayutte  dve  vippayutte  tini  atthiya
satta natthiya cattari vigate cattari avigate satta.
   [778]  Rupavacaro  dhammo  rupavacarassa  dhammassa arammana-
paccayena   paccayo:   sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: . rupavacaro dhammo
Narupavacarassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo;  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  rupavacaro  dhammo  rupavacarassa  ca
narupavacarassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo: kammapaccayena
paccayo:.
   {778.1} Narupavacaro dhammo narupavacarassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo;  pacchajatapaccayena  paccayo;
kammapaccayena  paccayo:  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:  .  narupavacaro  dhammo  rupavacarassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo: purejatapaccayena paccayo: . rupavacaro ca narupavacaro ca
dhamma  rupavacarassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo: purejata-
paccayena paccayo: . rupavacaro ca narupavacaro ca dhamma narupavacarassa
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [779]  Nahetuya  satta  naarammane satta naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajate  cha  naannamanne
cha  nanissaye  cha naupanissaye satta napurejate satta napacchajate
satta  nasampayutte  cha  navippayutte  panca  noatthiya panca
nonatthiya satta novigate satta noavigate panca.
   [780] Hetupaccaya naarammane cattari ... Naadhipatiya cattari
naanantare  cattari  nasamanantare  cattari  naannamanne  dve
naupanissaye  cattari  nasampayutte  dve  navippayutte  dve
nonatthiya cattari novigate cattari.
   [781] Nahetupaccaya arammane cattari ... Adhipatiya cattari.
Anulomamatika vittharetabba. ... Avigate satta.
          Rupavacaradukam nitthitam.
            -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 472-483. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9503&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9503&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=768&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=109              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com