ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [797] Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  arūpāvacarā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhi  . mūlaṃ arūpāvacarā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  arūpāvacarā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Naarūpāvacaro  dhammo  naarūpāvacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
naarūpāvacarā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [798]  Arūpāvacaro  dhammo arūpāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena   paccayo:   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanassa
ārammaṇapaccayena    paccayo   ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññā-
nāsaññāyatanassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  .  arūpāvacaro
dhammo   naarūpāvacarassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
ākāsānañcāyatanaṃ    paccavekkhati    viññāṇañcāyatanaṃ   ...
Ākiñcaññāyatanaṃ   ...   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   paccavekkhati
arūpāvacare   khandhe  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati
cetopariyañāṇena    arūpāvacaracittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti
arūpāvacarā   khandhā   cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussati-
ñāṇassa       yathākammupagañāṇassa      anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {798.1}  Naarūpāvacaro  dhammo  naarūpāvacarassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  ...  sīlaṃ  ... uposathakammaṃ
katvā  taṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo
.pe.   domanassaṃ  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni  ...  jhānā
.pe.  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ
paccavekkhanti   nibbānaṃ   paccavekkhanti   nibbānaṃ   gotrabhussa
vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo
ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ... Pubbe ...
.pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Naarūpāvacare khandhe aniccato .pe. Domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti  cetopariyañāṇena  naarūpāvacaracittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ... naarūpāvacarā khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇa-
paccayena paccayo.
   [799]   Arūpāvacaro   dhammo   arūpāvacarassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:  sahajātādhipati:  arūpāvacarā  adhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo . arūpāvacaro dhammo
naarūpāvacarassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ākāsānañcāyatanaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati  .pe.  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  garuṃ katvā paccavekkhati
Arūpāvacare  khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati: arūpāvacarā
adhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
arūpāvacarā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {799.1}  Naarūpāvacaro  dhammo  naarūpāvacarassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ...  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ  katvā taṃ
garuṃ  katvā  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā
rāgo  uppajjati  diṭṭhi ... pubbe suciṇṇāni ... jhānā .pe.
Ariyā  maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ ...
Nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa
phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Naarūpāvacare khandhe
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati . sahajātādhipati: naarūpāvacarā adhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [800] Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  arūpāvacarā  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ
arūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  arūpāvacaro
dhammo   naarūpāvacarassa   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo:
arūpāvacaraṃ  cuticittaṃ  naarūpāvacarassa  upapatticittassa  arūpāvacaraṃ
Bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  arūpāvacarā  khandhā  naarūpāvacarassa vuṭṭhānassa
nirodhā   vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   {800.1}  Naarūpāvacaro  dhammo  naarūpāvacarassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  naarūpāvacarā  khandhā
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  naarūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  anantara-
paccayena paccayo . naarūpāvacaro  dhammo  arūpāvacarassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  naarūpāvacaraṃ  cuticittaṃ  arūpāvacarassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  naarūpāvacarā  khandhā
arūpāvacarassa  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  ākāsānañ-
cāyatanassa   parikammaṃ   ākāsānañcāyatanassa   anantarapaccayena
paccayo   viññāṇañcāyatanassa   ...  ākiñcaññāyatanassa  ...
Nevasaññānāsaññāyatanassa    parikammaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa
anantarapaccayena paccayo . ... samanantarapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena  paccayo:  pañca  aññamaññapaccayena  paccayo:  dve
nissayapaccayena paccayo: satta.
   [801]  Arūpāvacaro  dhammo arūpāvacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:     ākāsānañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanassa
upanissayapaccayena   paccayo:  viññāṇañcāyatanaṃ  ākiñcaññāyatanassa
Ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   {801.1} Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo: arūpāvacaraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ  naarūpāvacaraṃ jhānaṃ vipassanaṃ maggaṃ abhiññaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti arūpāvacaraṃ sīlaṃ ... paññaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  arūpāvacarā  saddhā  .pe.  paññā naarūpāvacarāya
saddhāya .pe. paññāya rāgassa patthanāya kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {801.2}  Naarūpāvacaro  dhammo  naarūpāvacarassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  naarūpāvacaraṃ  saddhaṃ upanissāya
dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ naarūpāvacaraṃ jhānaṃ vipassanaṃ maggaṃ abhiññaṃ
... samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti  naarūpāvacaraṃ
sīlaṃ ... Paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  naarūpāvacarā  saddhā .pe. senāsanaṃ naarūpāvacarāya
saddhāya  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  maggassa
Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {801.3}  Naarūpāvacaro  dhammo  arūpāvacarassa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  ākāsānañcāyatanassa  parikammaṃ  ākāsānañcāyatanassa
upanissayapaccayena   paccayo   .pe.   nevasaññānāsaññāyatanassa
parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo.
   [802]   Naarūpāvacaro  dhammo  naarūpāvacarassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato .pe. Domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  ...  vatthu
naarūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo . naarūpāvacaro
dhammo arūpāvacarassa dhammassa purejātapaccayena paccayo: vatthupurejātaṃ:
vatthu  arūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  .
... Pacchājātapaccayena paccayo: dve āsevanapaccayena paccayo: tīṇi.
   [803] Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .pe.  arūpāvacaro  dhammo
naarūpāvacarassa   dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  arūpāvacarā
cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  arūpāvacarānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
Paccayo  .  mūlaṃ arūpāvacarā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  naarūpāvacaro
dhammo  naarūpāvacarassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  naarūpāvacarā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Saṅkhittaṃ.
   [804] Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo:  .  naarūpāvacaro  dhammo  naarūpāvacarassa  dhammassa
vipākapaccayena  paccayo: . ... āhārapaccayena paccayo: cattāri
indriyapaccayena  paccayo:  cattāri  jhānapaccayena paccayo: cattāri
maggapaccayena paccayo: cattāri sampayuttapaccayena paccayo: dve.
   [805]  Arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  naarūpāvacaro dhammo
naarūpāvacarassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  . naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:  vatthu arūpāvacarānaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo.
   [806] Arūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  .  arūpāvacaro  dhammo naarūpāvacarassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ . arūpāvacaro dhammo
arūpāvacarassa  ca  naarūpāvacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo:
Sahajātaṃ . naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   {806.1} Naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: purejātaṃ: vatthu arūpāvacarānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
Arūpāvacaro  ca  naarūpāvacaro  ca  dhammā  arūpāvacarassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: arūpāvacaro
eko  khandho  ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
dve khandhā ....
   {806.2} Arūpāvacaro ca naarūpāvacaro ca dhammā naarūpāvacarassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajātā:  arūpāvacarā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
arūpāvacarā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  arūpāvacarā  khandhā  ca
rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  ...
Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena  paccayo:  avigatapaccayena
paccayo:.
   [807]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe tīṇi adhipatiyā cattāri
anantare   cattāri   samanantare   cattāri  sahajāte  pañca
aññamaññe  dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte
dve  pacchājāte  dve  āsevane  tīṇi kamme cattāri vipāke
dve  āhāre  cattāri  indriye cattāri jhāne cattāri magge
Cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta
natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
   [808]  Arūpāvacaro  dhammo arūpāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: . arūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  .
Arūpāvacaro  dhammo  arūpāvacarassa  ca  naarūpāvacarassa  ca dhammassa
sahajātapaccayena paccayo:.
   {808.1} Naarūpāvacaro dhammo naarūpāvacarassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:  .  naarūpāvacaro dhammo arūpāvacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejātapaccayena paccayo: . arūpāvacaro ca
naarūpāvacaro  ca  dhammā  arūpāvacarassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo: . arūpāvacaro ca naarūpāvacaro
ca  dhammā  naarūpāvacarassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriya-
paccayena paccayo:.
   [809]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā
Satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  pañca
naaññamaññe   pañca   nanissaye   pañca   naupanissaye  satta
napurejāte   cha   napacchājāte   satta  nasampayutte  pañca
navippayutte  cattāri  noatthiyā  cattāri  nonatthiyā  satta
novigate satta noavigate cattāri.
   [810] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve  naupanissaye
cattāri  nasampayutte  dve  navippayutte  dve nonatthiyā cattāri
novigate cattāri.
   [811] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā cattāri.
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate satta.
          Arūpāvacaradukaṃ niṭṭhitaṃ.
           ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 489-498. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9841              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9841              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=797&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=113              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]