ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Abhidhammapitake patthanam
           pancamo bhago
          anulomadukattikapatthanam
              ----------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Hetudukakusalattikam
            paticcavaro
   [1] Hetum kusalam dhammam paticca hetu kusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya:  hetum  kusalam  dhammam  paticca  nahetu  kusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  hetum  kusalam dhammam paticca hetu kusalo ca
nahetu  kusalo  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: . nahetum kusalam
dhammam  paticca  nahetu  kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetum
kusalam  dhammam  paticca  hetu  kusalo  dhammo uppajjati hetupaccaya:
nahetum  kusalam  dhammam  paticca  hetu  kusalo  ca nahetu kusalo ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  . hetum kusalanca nahetum kusalanca
dhammam  paticca  hetu  kusalo  dhammo  uppajjati hetupaccaya: hetum
kusalanca  nahetum  kusalanca  dhammam  paticca  nahetu  kusalo  dhammo
Uppajjati  hetupaccaya:  hetum  kusalanca  nahetum  kusalanca  dhammam
paticca  hetu  kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya:.
   [2]  Hetum kusalam dhammam paticca hetu kusalo dhammo uppajjati
arammanapaccaya: .pe.
   [3]  Hetuya  nava  arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejate  nava  asevane  nava  kamme
nava  ahare  nava  indriye  nava  jhane  nava  magge  nava
sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  nava
vigate nava avigate nava.
   [4]  Hetum kusalam dhammam paticca hetu kusalo dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya:  hetum  kusalam  dhammam  paticca  nahetu kusalo dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya:  hetum  kusalam  dhammam  paticca  hetu
kusalo  ca  nahetu kusalo ca dhamma uppajjanti naadhipatipaccaya: .
Nahetum  kusalam  dhammam  paticca  nahetu  kusalo  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya:  tini  .  hetum  kusalanca  nahetum  kusalanca  dhammam
paticca hetu kusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccaya: tini.
   [5]  Hetum kusalam dhammam paticca hetu kusalo dhammo uppajjati
napurejatapaccaya:  nava  napacchajatapaccaya:  nava naasevanapaccaya:
Nava.
   [6] Hetum kusalam dhammam paticca nahetu kusalo dhammo uppajjati
nakammapaccaya:  .  nahetum kusalam dhammam paticca nahetu kusalo dhammo
uppajjati  nakammapaccaya:  .  hetum  kusalanca  nahetum  kusalanca
dhammam paticca nahetu kusalo dhammo uppajjati nakammapaccaya:.
   [7]  Hetum kusalam dhammam paticca hetu kusalo dhammo uppajjati
navipakapaccaya: nava navippayuttapaccaya: nava.
   [8]  Naadhipatiya  nava  napurejate  nava  napacchajate nava
naasevane  nava  nakamme  tini  navipake  nava  navippayutte
nava.
   [9] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [10] Naadhipatipaccaya hetuya nava ... Arammane nava.
   Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
   sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [11]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo: hetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  hetu  kusalo  dhammo hetussa kusalassa ca
nahetussa kusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo.
   [12]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
Arammanapaccayena  paccayo:  tini . nahetu kusalo dhammo nahetussa
kusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  tini  .  hetu
kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca  dhamma  hetussa kusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: tini.
   [13]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  tini .
Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  tini  .  hetu kusalo ca
nahetu  kusalo  ca  dhamma hetussa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati tini.
   [14] Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:    samanantarapaccayena    paccayo:   sahajatapaccayena
paccayo:    annamannapaccayena    paccayo:    nissayapaccayena
paccayo:.
   [15]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  tini  .  nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa kusalassa
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo  tini  .  hetu  kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca
dhamma  hetussa  kusalassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
Arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo tini.
   [16] ... Asevanapaccayena paccayo: nava.
   [17]  Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo: nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  nahetu  kusalo dhammo hetussa kusalassa ca
nahetussa kusalassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo:.
   [18]  Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa
aharapaccayena paccayo: tini.
   [19]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
indriyapaccayena paccayo: nava.
   [20]  Nahetu  kusalo  dhammo  nahetussa  kusalassa  dhammassa
jhanapaccayena paccayo: tini.
   [21]  Hetu  kusalo  dhammo  hetussa  kusalassa  dhammassa
maggapaccayena paccayo: nava.
   [22]  Hetuya  tini arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme  tini  ahare
tini  indriye  nava  jhane  tini  magge  nava  sampayutte  nava
atthiya nava natthiya nava vigate nava avigate nava.
   [23] Hetu kusalo dhammo hetussa kusalassa dhammassa arammanapaccayena
Paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  tini  . nahetu kusalo dhammo nahetussa kusalassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  .pe.
Upanissayapaccayena paccayo: . nahetu kusalo dhammo hetussa kusalassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
.pe.  upanissayapaccayena paccayo: . nahetu kusalo dhammo hetussa
kusalassa ca nahetussa kusalassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  hetu
kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca  dhamma  hetussa kusalassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  .pe.
Upanissayapaccayena paccayo: tini.
   [24]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya  nava
noavigate nava.
   [25]  Hetupaccaya  naarammane  tini  ... nonatthiya tini
novigate tini .
   [26]  Nahetupaccaya  arammane  nava ... avigate nava .
Yatha   kusalattike   panhavarassa   anulomampi   paccaniyampi
anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
            ---------
            Paticcavaro
   [27] Hetum akusalam dhammam paticca hetu akusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya:  hetum  akusalam  dhammam  paticca  nahetu akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya: hetum akusalam dhammam paticca hetu akusalo ca
nahetu  akusalo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  . nahetum
akusalam  dhammam  paticca nahetu akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:
nahetum  akusalam  dhammam  paticca  hetu  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nahetum  akusalam dhammam paticca hetu akusalo ca nahetu
akusalo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  . hetum akusalanca
nahetum  akusalanca  dhammam  paticca  hetu  akusalo  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  hetum  akusalanca  nahetum  akusalanca  dhammam  paticca
nahetu  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetum  akusalanca
nahetum  akusalanca dhammam paticca hetu akusalo ca nahetu akusalo ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [28]  Hetuya  nava  arammane  nava adhipatiya nava kamme
nava ahare nava avigate nava.
   [29]  Nahetum  akusalam  dhammam  paticca  hetu akusalo dhammo
uppajjati nahetupaccaya:.
   [30]  Hetum  akusalam  dhammam  paticca  hetu  akusalo dhammo
uppajjati naadhipatipaccaya: nava.
   [31]  Hetum  akusalam  dhammam  paticca  nahetu akusalo dhammo
uppajjati  nakammapaccaya:  .  nahetum  akusalam  dhammam paticca nahetu
akusalo  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  .  hetum  akusalanca
nahetum  akusalanca  dhammam  paticca  nahetu  akusalo dhammo uppajjati
nakammapaccaya:.
   [32]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya  nava  napurejate  nava
napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  tini navipake nava
navippayutte nava.
   [33] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [34] Nahetupaccaya arammane ekam.
   Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
   sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [35]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  hetu  akusalo  dhammo nahetussa akusalassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  akusalo  dhammo  hetussa
akusalassa  ca  nahetussa  akusalassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [36]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  tini  .  nahetu  akusalo  dhammo
Nahetussa  akusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  tini .
Hetu  akusalo  ca  nahetu  akusalo  ca dhamma hetussa akusalassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [37]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  tini  .  nahetu akusalo
dhammo  nahetussa  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  tini  .  hetu  akusalo  ca nahetu
akusalo  ca  dhamma  hetussa  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati tini.
   [38]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  nahetu  akusalo  dhammo hetussa akusalassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  nahetu  akusalo  dhammo hetussa
akusalassa  ca  nahetussa  akusalassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: tini.
   [39]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
aharapaccayena paccayo: tini.
   [40]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
indriyapaccayena paccayo: tini.
   [41]  Nahetu  akusalo  dhammo  nahetussa akusalassa dhammassa
jhanapaccayena paccayo: tini.
   [42]  Hetuya  tini arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme  tini  ahare
tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  tini  sampayutte
nava atthiya nava natthiya nava vigate nava avigate nava.
   [43]  Hetu  akusalo  dhammo  hetussa  akusalassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: .pe.
   [44]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  nasahajate  nava  naannamanne
nava .pe. Noavigate nava.
   [45] Hetupaccaya naarammane tini.
   [46] Nahetupaccaya arammane nava.
   Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi anulomapaccaniyampi
   paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
            ---------
            Paticcavaro
   [47]  Hetum  abyakatam dhammam paticca hetu abyakato dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  hetum  abyakatam  dhammam  paticca  nahetu
abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetum  abyakatam dhammam
Paticca  hetu abyakato ca nahetu abyakato ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  .  nahetum  abyakatam dhammam paticca nahetu abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  . hetum abyakatanca nahetum
abyakatanca  dhammam  paticca  hetu  abyakato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [48]  Hetum  abyakatam dhammam paticca hetu abyakato dhammo
uppajjati arammanapaccaya:.
   [49]  Hetuya  nava arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye
nava   upanissaye  nava  purejate  nava  pacchajate  nava
asevane  nava  kamme  nava vipake nava ahare nava indriye
nava  jhane  nava  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte nava
atthiya nava natthiya nava vigate nava avigate nava.
   [50]  Nahetum  abyakatam  dhammam  paticca  nahetu  abyakato
dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [51]  Hetum abyakatam dhammam paticca nahetu abyakato dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  .  nahetum  abyakatam  dhammam  paticca
nahetu  abyakato  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  . hetum
abyakatanca  nahetum  abyakatanca  dhammam  paticca  nahetu abyakato
dhammo uppajjati naarammanapaccaya:.
   [52]  Hetum  abyakatam dhammam paticca hetu abyakato dhammo
uppajjati naadhipatipaccaya: nava.
   [53]  Hetum abyakatam dhammam paticca nahetu abyakato dhammo
uppajjati  nakammapaccaya:  .  nahetum  abyakatam  dhammam  paticca
nahetu  abyakato  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  .  hetum
abyakatanca  nahetum  abyakatanca  dhammam  paticca  nahetu abyakato
dhammo uppajjati nakammapaccaya:.
   [54] Nahetum abyakatam dhammam paticca nahetu abyakato dhammo
uppajjati naaharapaccaya: naindriyapaccaya: najhanapaccaya:.
   [55]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare  ekam  naindriye
ekam   najhane   ekam  namagge  ekam  nasampayutte  tini
navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini.
   [56] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava.
   [57] Nahetupaccaya arammane ekam.
   Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
   sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [58]  Hetu  abyakato dhammo hetussa abyakatassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  hetu  abyakato  dhammo  nahetussa
abyakatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  abyakato
dhammo  hetussa  abyakatassa  ca nahetussa abyakatassa ca dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [59]  Hetu  abyakato dhammo hetussa abyakatassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: nava.
   [60]  Hetu  abyakato dhammo hetussa abyakatassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  tini .
Nahetu abyakato dhammo nahetussa abyakatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati   tini   .  hetu
abyakato  ca  nahetu  abyakato  ca dhamma hetussa abyakatassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati tini.
   [61] Nahetu abyakato dhammo nahetussa abyakatassa dhammassa
purejatapaccayena paccayo: tini.
   [62]  Hetu abyakato dhammo nahetussa abyakatassa dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo:  . nahetu abyakato dhammo nahetussa
abyakatassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo:  .  hetu
abyakato  ca  nahetu  abyakato ca dhamma nahetussa abyakatassa
Dhammassa pacchajatapaccayena paccayo:.
   [63] Nahetu abyakato dhammo nahetussa abyakatassa dhammassa
kammapaccayena paccayo: tini.
   [64]  Hetu  abyakato dhammo hetussa abyakatassa dhammassa
vipakapaccayena paccayo: nava.
   [65] Nahetu abyakato dhammo nahetussa abyakatassa dhammassa
aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  jhanapaccayena
paccayo:    maggapaccayena    paccayo:    sampayuttapaccayena
paccayo: .
   [66]  Hetu abyakato dhammo nahetussa abyakatassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  .  nahetu abyakato dhammo nahetussa
abyakatassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  tini  .  hetu
abyakato  ca  nahetu  abyakato ca dhamma nahetussa abyakatassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:.
   [67]  Hetuya  tini arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate tini asevane
nava  kamme  tini  vipake  nava  ahare  tini  indriye  nava
jhane  tini  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte  panca
atthiya nava natthiya nava vigate nava avigate nava.
   [68]  Hetu  abyakato dhammo hetussa abyakatassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  .  hetu  abyakato  dhammo  nahetussa  abyakatassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  . hetu
abyakato  dhammo hetussa abyakatassa ca nahetussa abyakatassa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  nahetu abyakato dhammo nahetussa
abyakatassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:
pacchajatapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:.
   [69] Nahetuya nava naarammane nava naadhipatiya nava.
   [70] Hetupaccaya naarammane tini.
   [71] Nahetupaccaya arammane nava.
   Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi anulomapaccaniyampi
   paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
         Hetudukakusalattikam nitthitam.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 1-15. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1&items=71              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com