ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukavitakkattikaṃ
            paṭiccavāro
   [272] Hetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ
savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  savitakkasavicāro  ca  nahetu
savitakkasavicāro  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nahetuṃ
savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  savitakkasavicāro  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  savitakkasavicārañca  nahetuṃ
savitakkasavicārañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  savitakkasavicāro  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [273]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  .pe.  kamme  nava  vipāke  nava .pe.
Avigate nava.
   [274] Nahetuṃ savitakkasavicāraṃ kammaṃ paṭicca nahetu savitakkasavicāro
dhammo uppajjati nahetupaccayā: dve.
   [275] Hetuṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakkasavicāro
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [276] Nahetuyā dve naadhipatiyā nava .pe. napurejāte nava
Napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [277] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [278] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [279]  Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [280]  Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [281]  Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati
tīṇi  .  nahetu  savitakkasavicāro dhammo nahetussa savitakkasavicārassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati
tīṇi  . hetu savitakkasavicāro ca nahetu savitakkasavicāro ca dhammā
hetussa   savitakkasavicārassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati tīṇi.
   [282]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
Nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi
vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne tīṇi magge
nava  sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [283]  Hetu savitakkasavicāro dhammo hetussa savitakkasavicārassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [284] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [285] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [286] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [287]   Hetuṃ  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
avitakkavicāramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . nahetuṃ
avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  avitakkavicāramatto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ avitakkavicāramattañca nahetuṃ
avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [288]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava .pe.
Kamme nava vipāke nava .pe. Avigate nava.
   [289]   Hetuṃ  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
avitakkavicāramatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [290]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [291] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [292] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [293]   Hetu   avitakkavicāramatto   dhammo   hetussa
avitakkavicāramattassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [294]   Hetu   avitakkavicāramatto   dhammo   nahetussa
avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [295]   Hetu   avitakkavicāramatto   dhammo   hetussa
avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati tīṇi.
Nahetu  avitakkavicāramatto  dhammo  nahetussa  avitakkavicāramattassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati
tīṇi  .  hetu  avitakkavicāramatto ca nahetu avitakkavicāramatto ca
Dhammā  nahetussa  avitakkavicāramattassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇadhipati.
   [296]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava āsevane nava kamme tīṇi vipāke
nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [297] Hetu avitakkavicāramatto dhammo hetussa avitakkavicāramattassa
dhammassa    sahajātapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena
paccayo:.
   [298] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [299] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [300] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ----------
            Paṭiccavāro
   [301] Hetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkaavicāro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [302]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
Kamme nava vipāke nava vigate nava avigate nava.
   [303] Nahetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkaavicāro
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [304] Hetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu avitakkaavicāro
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā: . nahetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ
paṭicca nahetu avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: .
Hetuṃ  avitakkaavicārañca nahetuṃ avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca nahetu
avitakkaavicāro dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [305] Hetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca hetu avitakkaavicāro
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [306]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [307] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [308] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [309]  Hetu avitakkaavicāro dhammo hetussa avitakkaavicārassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [310] Hetuyā avitakkaavicāro dhammo hetussa avitakkaavicārassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [311]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe nava adhipatiyā cha anantare
nava   samanantare   nava   sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
asevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke nava āhāre tīṇi indriye
nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte
pañca atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [312]  Hetu avitakkaavicāro dhammo hetussa avitakkaavicārassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [313] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava.
   [314] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [315] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukavitakkattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 52-58. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1010              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1010              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=272&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=272              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com