ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukapītittikaṃ
            paṭiccavāro
   [316]  Hetuṃ  pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu pītisahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  pītisahagataṃ  dhammaṃ paṭicca
nahetu pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [317]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava kamme
nava vipāke nava āhāre nava avigate nava.
   [318]  Nahetuṃ  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  pītisahagato
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [319]  Hetuṃ  pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu pītisahagato dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [320]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [321] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [322] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [323]  Hetu  pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [324]  Hetu pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  nahetu  pītisahagato  dhammo
nahetussa   pītisahagatassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
nava.
   [325]  Hetu  pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu   pītisahagato  dhammo  nahetussa  pītisahagatassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Hetu  pītisahagato  ca  nahetu  pītisahagato  ca  dhammā  hetussa
pītisahagatassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
tīṇi.
   [326]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi vipāke nava
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [327]  Hetu  pītisahagato dhammo hetussa pītisahagatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [328] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [329] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [330] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [331]  Hetuṃ  sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  sukhasahagataṃ  dhammaṃ paṭicca
nahetu  sukhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ
sukhasahagatañca  nahetuṃ  sukhasahagatañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  sukhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [332]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava adhipatiyā nava avigate
nava.
   [333]  Nahetuṃ  sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  sukhasahagato
dhammo uppajjati nahetupaccayā: .
   [334]  Hetuṃ  sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhasahagato dhammo
Uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [335]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [336] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [337] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [338]  Hetu  sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [339]  Hetu  sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [340]  Hetu  sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: nava.
   [341]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne
tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā
Nava vigate nava avigate nava.
   [342]  Hetu  sukhasahagato dhammo hetussa sukhasahagatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [343] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [344] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [345] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [346] Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  upekkhāsahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi   .  hetuṃ  upekkhāsahagatañca  nahetuṃ  upekkhāsahagatañca
dhammaṃ  paṭicca  hetu  upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi.
   [347]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [348] Nahetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu upekkhāsahagato
Dhammo uppajjati nahetupaccayā: dve.
   [349] Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [350] Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato
dhammo uppajjati napurejātapaccayā: nava.
   [351] Hetuṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca hetu upekkhāsahagato
dhammo uppajjati napacchājātapaccayā: nava.
   [352]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [353] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [354] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [355]  Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [356]  Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [357]  Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa
Dhammassa adhipatipaccayena paccayo: nava.
   [358]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne
tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava
vigate nava avigate nava.
   [359]  Hetu upekkhāsahagato dhammo hetussa upekkhāsahagatassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [360] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [361] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [362] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Hetudukapītittikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 59-65. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1150              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1150              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=316&items=47              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=316              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com