ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukadassanattikaṃ
            paṭiccavāro
   [363]   Hetuṃ  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . nahetuṃ
dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  dassanenapahātabbo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ dassanenapahātabbañca nahetuṃ
dassanenapahātabbañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  dassanenapahātabbo dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [364]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava kamme
nava āhāre nava avigate nava.
   [365] Nahetuṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanenapahātabbo
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [366] Hetuṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca hetu dassanenapahātabbo
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [367]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [368] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [369] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [370] Hetu dassanenapahātabbo dhammo hetussa dassanenapahātabbassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [371] Hetu dassanenapahātabbo dhammo hetussa dassanenapahātabbassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [372]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme tīṇi āhāre tīṇi
indriye tīṇi avigate nava.
   [373] Hetu dassanenapahātabbo dhammo hetussa dassanenapahātabbassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [374] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [375] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [376] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [377]   Hetuṃ  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
bhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . nahetuṃ
bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  bhāvanāyapahātabbo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ bhāvanāyapahātabbañca nahetuṃ
bhāvanāyapahātabbañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  bhāvanāyapahātabbo dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [378] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [379]  Nahetuṃ  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [380]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [381] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [382] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā evaṃ vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [383] Hetu bhāvanāyapahātabbo dhammo hetussa bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [384] Hetu bhāvanāyapahātabbo dhammo hetussa bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [385]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi avigate nava.
   [386] Hetu bhāvanāyapahātabbo dhammo hetussa bhāvanāyapahātabbassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [387] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [388] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [389] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [390]  Hetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetu    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:.
   [391]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava kamme
nava vipāke nava avigate nava.
   [392]  Nahetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati
nahetupaccayā:.
   [393]  Hetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati
naārammaṇapaccayā:  .  nahetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:   .   hetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca
nahetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [394]  Hetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetu nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [395]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
Nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [396] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [397] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā evaṃ vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [398]  Hetu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo hetussa
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi.
   [399]  Hetu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo hetussa
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena
paccayo: nava.
   [400]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava
jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte  pañca
atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [401]  Hetu  nevadasasanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo hetussa
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [402] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [403] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [404] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukadassanattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 66-72. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1285              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1285              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=363&items=42              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=363              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com