ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukasekkhattikaṃ
            paṭiccavāro
   [489] Hetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sekkho dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sekkho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  sekkhañca nahetuṃ
sekkhañca  dhammaṃ paṭicca hetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi.
   [490]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane  nava  kamme
nava vipāke nava āhāre nava avigate nava.
   [491] Hetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sekkho dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:.
   [492]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [493] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [494] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [495] Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: tīṇi.
   [496] Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu  sekkho  dhammo
nahetussa  sekkhassa  dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati
tīṇi.
   [497]  Hetu  sekkho  dhammo  hetussa  sekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo:.
   [498]  Hetuyā  tīṇi  adhipatiyā cha anantare nava samanantare
nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye  nava  upanissaye
nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava
jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  atthiyā nava natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [499]  Hetu  sekkho  dhammo  hetussa  sekkhassa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [500] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [501] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [502] Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi
  paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [503]  Hetuṃ  asekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu asekkho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  asekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  asekkho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ
asekkhañca  nahetuṃ  asekkhañca  dhammaṃ paṭicca hetu asekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [504]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  kamme  nava  vipāke
nava avigate nava.
   [505]  Hetuṃ  asekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu asekkho dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [506]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane nava navippayutte nava.
   [507] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [508] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [509]  Hetu  asekkho  dhammo  hetussa asekkhassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [510]  Hetu  asekkho  dhammo  hetussa asekkhassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu asekkho
dhammo  nahetussa  asekkhassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati tīṇi.
   [511]  Hetu  asekkho  dhammo  hetussa asekkhassa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo: anantarūpanissayo.
   [512]  Hetuyā  tīṇi  adhipatiyā cha anantare nava samanantare
nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye  nava  upanissaye
nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava
jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  atthiyā  nava
natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [513]  Hetu  asekkho  dhammo  hetussa asekkhassa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [514] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [515] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [516] Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [517]  Hetuṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
nevasekkhānāsekkho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nahetuṃ
nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhānāsekkho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ nevasekkhānāsekkhañca nahetuṃ
nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca hetu nevasekkhānāsekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [518]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane
nava kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [519]  Nahetuṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevasekkhānāsekkho  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  .  nahetuṃ
nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu nevasekkhānāsekkho dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [520]  Hetuṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
Nevasekkhānāsekkho  dhammo  uppajjati naārammaṇapaccayā: . nahetuṃ
nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhānāsekkho dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  hetuṃ  nevasekkhānāsekkhañca
nahetuṃ nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nahetu nevasekkhānāsekkho
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [521]  Hetuṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [522]  Hetuṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati napurejātapaccayā: tīṇi.
   [523]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [524] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [525] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [526]   Hetu   nevasekkhānāsekkho   dhammo  hetussa
nevasekkhānāsekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [527]   Hetu   nevasekkhānāsekkho   dhammo  hetussa
nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [528]   Hetu   nevasekkhānāsekkho   dhammo  hetussa
nevasekkhānāsekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati
sahajātādhipati nava.
   [529]   Nahetu  nevasekkhānāsekkho  dhammo  nahetussa
nevasekkhānāsekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo:.
   [530]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi
indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava
vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [531]   Hetu   nevasekkhānāsekkho   dhammo  hetussa
nevasekkhānāsekkhassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [532] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [533] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [534] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukasekkhattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 85-92. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1658              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1658              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=489&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=489              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com