ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukaparittattikaṃ
            paṭiccavāro
   [535]  Hetuṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  paritto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  paritto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ
parittañca  nahetuṃ  parittañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  paritto dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [536]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [537]  Nahetuṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu paritto dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  .  nahetuṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu
paritto dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [538]  Hetuṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu paritto dhammo
Uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  nahetuṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  paritto  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  hetuṃ
parittañca  nahetuṃ  parittañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu paritto dhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [539]  Hetuṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  paritto dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [540]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava   nakamme   tīṇi   navipāke   nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [541] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [542] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [543]  Hetu  paritto  dhammo  hetussa  parittassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [544]  Hetu  paritto  dhammo  hetussa  parittassa  dhammassa
Ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [545]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare nava samanantare nava avigate nava.
   [546]  Hetu  paritto  dhammo  hetussa  parittassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [547] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [548] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [549] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [550]  Hetuṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu mahaggato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  mahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ
mahaggatañca  nahetuṃ  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  mahaggato
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [551]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
Nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane
nava kamme nava vipāke nava āhāre nava avigate nava.
   [552]  Hetuṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu mahaggato dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [553]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [554] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [555] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [556]  Hetu  mahaggato  dhammo  hetussa mahaggatassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [557]  Hetu  mahaggato  dhammo  hetussa mahaggatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  nahetu  mahaggato  dhammo
nahetussa  mahaggatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: tīṇi .
Hetu  mahaggato  ca nahetu mahaggato ca dhammā hetussa mahaggatassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [558]  Hetu  mahaggato  dhammo  hetussa mahaggatassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu mahaggato
Dhammo  nahetussa  mahaggatassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati tīṇi.
   [559]  Hetu  mahaggato  dhammo  hetussa mahaggatassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo:.
   [560]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe nava adhipatiyā cha anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke
nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte nava atthiyā nava avigate nava.
   [561]  Hetu  mahaggato  dhammo  hetussa mahaggatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [562] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [563] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [564] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -------
            Paṭiccavāro
   [565]  Hetuṃ  appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu appamāṇo dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  appamāṇaṃ  dhammaṃ paṭicca
nahetu  appamāṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ
appamāṇañca  nahetuṃ  appamāṇañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  appamāṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [566]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava upanissaye
nava kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [567]  Hetuṃ  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  appamāṇo
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [568]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [569] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [570] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [571]  Hetu  appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [572]  Nahetu  appamāṇo  dhammo  nahetussa  appamāṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [573]  Hetu  appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa
Adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  . nahetu appamāṇo
dhammo  nahetussa  appamāṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇi.
   [574]  Hetu  appamāṇo  dhammo  hetussa  appamāṇassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo: nava.
   [575]  Hetu  appamāṇo dhammo hetussa appamāṇassa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo: anantarūpanissayo pakatūpanissayo nava.
   [576]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe tīṇi adhipatiyā cha anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre tīṇi
indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava sampayutte nava atthiyā
nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [577]  Hetu  appamāṇo  dhammo  hetussa  appamāṇassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [578] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [579] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [580] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukaparittattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 92-98. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1801              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1801              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=535&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=535              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com