ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetudukaparittārammaṇattikaṃ
            paṭiccavāro
   [581]  Hetuṃ  parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu parittārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  parittārammaṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi  .  hetuṃ  parittārammaṇañca  nahetuṃ  parittārammaṇañca  dhammaṃ
paṭicca  hetu  parittārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
   [582]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane  nava  kamme
nava vipāke nava avigate nava.
   [583] Nahetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu parittārammaṇo
dhammo   uppajjati  nahetupaccayā:  .  nahetuṃ  parittārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca hetu parittārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [584]   Hetuṃ   parittārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca  hetu
parittārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [585]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
Nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [586] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [587] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [588]  Hetu  parittārammaṇo  dhammo hetussa parittārammaṇassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [589]  Hetu  parittārammaṇo  dhammo hetussa parittārammaṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [590]  Hetu  parittārammaṇo  dhammo hetussa parittārammaṇassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [591]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi vipāke nava
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne tīṇi magge nava sampayutte
nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava  avigate
nava.
   [592]  Hetu  parittārammaṇo  dhammo hetussa parittārammaṇassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
Upanissayapaccayena paccayo:.
   [593] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [594] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [595] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [596]   Hetuṃ   mahaggatārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  hetu
mahaggatārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ
mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  mahaggatārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  mahaggatārammaṇañca  nahetuṃ
mahaggatārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  mahaggatārammaṇo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [597]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava kamme
nava vipāke nava āhāre nava avigate nava.
   [598] Nahetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu mahaggatārammaṇo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  .  nahetuṃ  mahaggatārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca hetu mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [599]   Hetuṃ   mahaggatārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  hetu
mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [600] Nahetuyā dve naadhipatiyā nava napurejāte nava napacchājāte
nava   naāsevane   nava   nakamme   tīṇi  navipāke  nava
namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [601] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [602] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [603]   Hetu   mahaggatārammaṇo   dhammo   hetussa
mahaggatārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [604]   Hetu   mahaggatārammaṇo   dhammo   hetussa
mahaggatārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [605]  Hetu mahaggatārammaṇo dhammo hetussa mahaggatārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati
tīṇi   .   nahetu   mahaggatārammaṇo   dhammo   nahetussa
mahaggatārammaṇassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  tīṇi  .  hetu  mahaggatārammaṇo  ca  nahetu
mahaggatārammaṇo  ca  dhammā  hetussa  mahaggatārammaṇassa  dhammassa
Adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [606]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava āsevane nava kamme tīṇi vipāke
nava āhāre tīṇi avigate nava.
   [607]  Hetu mahaggatārammaṇo dhammo hetussa mahaggatārammaṇassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [608] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [609] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [610] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -------
            Paṭiccavāro
   [611]   Hetuṃ   appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
appamāṇārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ
appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  appamāṇārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  appamāṇārammaṇañca nahetuṃ
appamāṇārammaṇañca   dhammaṃ   paṭicca   hetu   appamāṇārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [612]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye nava purejāte nava āsevane nava
kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [613]  Nahetuṃ  appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [614]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [615] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [616] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [617]   Hetu   appamāṇārammaṇo   dhammo   hetussa
appamāṇārammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [618]   Hetu   appamāṇārammaṇo   dhammo   hetussa
appamāṇārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [619] Hetu appamāṇārammaṇo dhammo hetussa appamāṇārammaṇassa
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati
Sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu  appamāṇārammaṇo  dhammo nahetussa
appamāṇārammaṇassa    dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi  .  hetu  appamāṇārammaṇo ca
nahetu  appamāṇārammaṇo  ca  dhammā  hetussa  appamāṇārammaṇassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [620]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi
magge nava sampayutte nava atthiyā nava avigate nava.
   [621]   Hetu   appamāṇārammaṇo   dhammo   hetussa
appamāṇārammaṇassa    dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [622] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [623] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [624] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Hetudukaparittārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 99-105. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1935              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1935              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=581&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=581              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com