ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukamicchattattikaṃ
            paṭiccavāro
   [666]  Hetuṃ  micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu micchattaniyato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Hetuṃ  micchattaniyatañca  nahetuṃ  micchattaniyatañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu
micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [667]  Hetuṃ  micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu micchattaniyato
Dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [668]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane
nava kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [669]  Hetuṃ  micchattaniyataṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu micchattaniyato
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [670]  Naadhipatiyā  tīṇi  napacchājāte  nava  nakamme  tīṇi
navipāke nava.
   [671] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [672] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [673]  Hetu  micchattaniyato  dhammo  hetussa  micchattaniyatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [674]  Nahetu  micchattaniyato  dhammo nahetussa micchattaniyatassa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajātādhipati tīṇi.
   [675]  Hetuyā  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi  sahajāte  nava
aññamaññe  nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  kamme  tīṇi
Āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte nava atthiyā nava avigate nava.
   [676]  Hetu  micchattaniyato  dhammo  hetussa  micchattaniyatassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [677] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [678] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [679] Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [680]  Hetuṃ  sammattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu sammattaniyato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  sammattaniyataṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  sammattaniyato  dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi  .  hetuṃ  sammattaniyatañca  nahetuṃ sammattaniyatañca dhammaṃ paṭicca
hetu sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [681]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
purejāte  nava  āsevane  nava  kamme  nava  āhāre  nava
avigate nava.
   [682]  Hetuṃ  sammattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu sammattaniyato
Dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [683]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [684] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [685] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [686]  Hetu  sammattaniyato  dhammo  hetussa  sammattaniyatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [687]  Hetu  sammattaniyato  dhammo  hetussa  sammattaniyatassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu
sammattaniyato  dhammo nahetussa sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: sahajātādhipati tīṇi.
   [688]  Hetuyā  tīṇi  adhipatiyā cha sahajāte nava aññamaññe
nava   nissaye   nava   upanissaye   nava   kamme   tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte nava atthiyā nava avigate nava.
   [689]  Hetu  sammattaniyato  dhammo  hetussa  sammattaniyatassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [690] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [691] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [692] Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [693]  Hetuṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  aniyato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  aniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ
aniyatañca  nahetuṃ  aniyatañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  aniyato dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [694]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
kamme nava vipāke nava avigate nava.
   [695]  Nahetuṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu aniyato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  .  nahetuṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu
aniyato dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [696]  Hetuṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu aniyato dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  nahetuṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  aniyato  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  hetuṃ
Aniyatañca  nahetuṃ  aniyatañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu aniyato dhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [697]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [698] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [699] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [700]  Hetu  aniyato  dhammo  hetussa  aniyatassa  dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [701]  Hetu  aniyato  dhammo  hetussa  aniyatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [702]  Hetu  aniyato  dhammo  hetussa  aniyatassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu  aniyato  dhammo  nahetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi  . hetu aniyato ca
nahetu  aniyato ca dhammā hetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇi.
   [703]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre
tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte
nava  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate
nava avigate nava.
   [704]  Hetu  aniyato  dhammo  hetussa  aniyatassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [705] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [706] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [707] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukamicchattattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 111-117. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=2184              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=2184              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=666&items=42              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=666              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com