ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetudukamaggārammaṇattikaṃ
              paṭiccavāro
   [708]  Hetuṃ  maggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu maggārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Hetuṃ  maggārammaṇañca  nahetuṃ  maggārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu
maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [709]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava kamme
nava avigate nava.
   [710]  Nahetuṃ  maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu maggārammaṇo
dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [711]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [712] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [713] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [714]  Hetu  maggārammaṇo  dhammo  hetussa  maggārammaṇassa
Dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [715]  Hetu  maggārammaṇo  dhammo  hetussa  maggārammaṇassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu
maggārammaṇo  dhammo nahetussa maggārammaṇassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: sahajātādhipati tīṇi.
   [716]  Hetu  maggārammaṇo  dhammo  hetussa  maggārammaṇassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [717]  Hetuyā  tīṇi  adhipatiyā cha anantare nava samanantare
nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye  nava  upanissaye
nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi indriye nava
jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  atthiyā nava natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [718]  Hetu  maggārammaṇo  dhammo  hetussa  maggārammaṇassa
dhammassa sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [719] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [720] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [721] Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -----------
            Paṭiccavāro
   [722] Hetuṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu maggahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  maggahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ
maggahetukañca  nahetuṃ  maggahetukañca  dhammaṃ paṭicca hetu maggahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [723]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
āsevane  nava  kamme  nava āhāre nava indriye nava avigate
nava.
   [724]  Hetuṃ  maggahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  maggahetuko
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [725]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [726] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [727] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [728] Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [729] Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi . nahetu maggahetuko
dhammo   nahetussa   maggahetukassa   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo: sahajātādhipati tīṇi.
   [730]  Hetuyā  tīṇi  adhipatiyā cha sahajāte nava aññamaññe
nava   nissaye   nava   upanissaye   nava   kamme   tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte nava atthiyā nava avigate nava.
   [731] Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [732] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [733] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [734] Nahetupaccayā adhipatiyā tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [735]  Hetuṃ  maggādhipatiṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  maggādhipati
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ
paṭicca  nahetu  maggādhipati  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Hetuṃ  maggādhipatiñca  nahetuṃ  maggādhipatiñca  dhammaṃ  paṭicca  hetu
maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [736]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava kamme nava āhāre
nava avigate nava.
   [737]  Hetuṃ maggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca hetu maggādhipati dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [738]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [739] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [740] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [741]  Hetu maggādhipati dhammo hetussa maggādhipatissa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [742]  Hetu maggādhipati dhammo hetussa maggādhipatissa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [743]  Hetu maggādhipati dhammo hetussa maggādhipatissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu maggādhipati dhammo nahetussa maggādhipatissa dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   tīṇi   .  hetu
maggādhipati  ca  nahetu  maggādhipati ca dhammā hetussa maggādhipatissa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [744]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne tīṇi magge nava sampayutte
nava atthiyā nava avigate nava.
   [745]  Nahetu  maggādhipati  dhammo  hetussa  maggādhipatissa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [746] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [747] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [748] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukamaggārammaṇattikaṃ niṭṭhitaṃ
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 118-123. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=2312              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=2312              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=708&items=41              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=16              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=708              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com