ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Sahetukadukakusalattikam
            paticcavaro
   [889]  Sahetukam  kusalam  dhammam paticca sahetuko kusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [890]  Sahetukam  kusalam  dhammam paticca sahetuko kusalo dhammo
Uppajjati arammanapaccaya:.
   [891]  Hetuya  ekam  arammane  ekam  adhipatiya  ekam
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne
ekam  nissaye  ekam  upanissaye ekam purejate ekam asevane
ekam kamme ekam ahare ekam avigate ekam.
   [892]  Sahetukam  kusalam  dhammam paticca sahetuko kusalo dhammo
uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [893]  Naadhipatiya  ekam  napurejate  ekam  napacchajate
ekam  naasevane  ekam  nakamme  ekam  navipake  ekam
navippayutte ekam.
   [894] Hetupaccaya naadhipatiya ekam.
   [895] Naadhipatipaccaya hetuya ekam.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [896]  Sahetuko  kusalo  dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [897]  Sahetuko  kusalo  dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo:.
   [898]  Hetuya  ekam  arammane  ekam  adhipatiya  ekam
Anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne
ekam  nissaye  ekam  upanissaye  ekam  asevane  ekam kamme
ekam  ahare  ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  magge
ekam  sampayutte  ekam  atthiya  ekam  natthiya  ekam  vigate
ekam avigate ekam.
   [899]  Sahetuko  kusalo  dhammo sahetukassa kusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [900] Nahetuya ekam naarammane ekam.
   [901] Hetupaccaya naarammane ekam.
   [902] Nahetupaccaya arammane ekam.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
            -------
            Paticcavaro
   [903]  Sahetukam  akusalam  dhammam  paticca  sahetuko  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  ahetukam  akusalam dhammam paticca
sahetuko  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  sahetukam
akusalanca  ahetukam  akusalanca  dhammam  paticca  sahetuko  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [904]  Sahetukam akusalam dhammam paticca sahetuko akusalo dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:  sahetukam  akusalam  dhammam  paticca
ahetuko  akusalo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  sahetukam
akusalam  dhammam  paticca  sahetuko  akusalo ca ahetuko akusalo ca
dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya:  .  ahetukam  akusalam  dhammam
paticca  sahetuko  akusalo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya: .
Sahetukam  akusalanca  ahetukam  akusalanca  dhammam  paticca  sahetuko
akusalo dhammo uppajjati arammanapaccaya:.
   [905]  Sahetukam  akusalam  dhammam  paticca  sahetuko  akusalo
dhammo uppajjati adhipatipaccaya:.
   [906]  Hetuya  tini  arammane  panca  adhipatiya  ekam
anantare  panca  samanantare  panca  sahajate  panca  annamanne
panca   nissaye   panca   upanissaye   panca   purejate
panca  asevane  panca  kamme  panca  ahare  panca indriye
panca  jhane  panca  magge  panca  sampayutte  panca  vippayutte
panca   atthiya   panca   natthiya   panca   vigate  panca
avigate panca.
   [907]  Sahetukam  akusalam  dhammam  paticca  ahetuko  akusalo
dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [908]  Sahetukam akusalam dhammam paticca sahetuko akusalo dhammo
Uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [909]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya  panca napurejate panca
napacchajate  panca  naasevane  panca  nakamme  tini  navipake
panca navippayutte panca.
   [910] Hetupaccaya naadhipatiya tini.
   [911] Nahetupaccaya arammane ekam.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [912]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: dve.
   [913]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  tini  .  ahetuko  akusalo  dhammo
ahetukassa  akusalassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: tini .
Sahetuko  akusalo  ca  ahetuko  akusalo  ca  dhamma sahetukassa
akusalassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [914]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati.
   [915]  Hetuya  dve  arammane  nava  adhipatiya  ekam
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  panca  annamanne
Panca  nissaye  panca  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme
tini  ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  tini
sampayutte  panca  atthiya  panca  natthiya  nava  vigate  nava
avigate panca.
   [916]  Sahetuko akusalo dhammo sahetukassa akusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [917] Nahetuya nava naarammane nava.
   [918] Hetupaccaya naarammane dve.
   [919] Nahetupaccaya arammane nava.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
           ---------------
            Paticcavaro
   [920]  Sahetukam  abyakatam  dhammam paticca sahetuko abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  ahetukam abyakatam dhammam
paticca  ahetuko  abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: tini .
Sahetukam  abyakatanca  ahetukam  abyakatanca  dhammam paticca sahetuko
abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [921]  Hetuya  nava  arammane  cattari  adhipatiya  panca
Anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  nava annamanne
cha   .pe.  purejate  dve  asevane  dve  kamme
nava vipake nava vippayutte nava avigate nava.
   [922]  Ahetukam  abyakatam  dhammam paticca ahetuko abyakato
dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [923]  Sahetukam  abyakatam  dhammam paticca ahetuko abyakato
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  .  ahetukam  abyakatam dhammam
paticca  ahetuko  abyakato dhammo uppajjati naarammanapaccaya: .
Sahetukam  abyakatanca  ahetukam  abyakatanca  dhammam paticca ahetuko
abyakato dhammo uppajjati naarammanapaccaya:.
   [924]  Sahetukam  abyakatam  dhammam paticca sahetuko abyakato
dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:.
   [925]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini   napurejate   nava   napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  dve  navipake panca naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte dve nonatthiya tini novigate tini.
   [926] Hetupaccaya naarammane tini.
   [927] Nahetupaccaya arammane ekam.
  Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
  sampayuttavaropi paticcavarasadisa vittharetabba.
            Panhavaro
   [928]  Sahetuko  abyakato  dhammo  sahetukassa abyakatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: tini.
   [929]  Sahetuko  abyakato  dhammo  sahetukassa abyakatassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [930]  Hetuya  tini  arammane  cattari adhipatiya cattari
anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate satta annamanne
cha  nissaye  satta  upanissaye  cattari  purejate  dve
pacchajate  dve  asevane  dve  kamme  cattari  vipake
cattari  ahare  cattari  indriye  cattari  jhane  cattari
magge  tini  sampayutte  dve  vippayutte  tini  atthiya  satta
avigate satta.
   [931]  Sahetuko  abyakato  dhammo  sahetukassa abyakatassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [932] Nahetuya satta naarammane satta.
   [933] Hetupaccaya naarammane tini.
   [934] Nahetupaccaya arammane cattari.
  Yatha kusalattike panhavarassa anulomampi paccaniyampi
  anulomapaccaniyampi paccaniyanulomampi ganitam evam ganetabbam.
         Sahetukadukakusalattikam nitthitam.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 146-154. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=2878&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=2878&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=889&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=889              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com