ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukavedanāttikaṃ
            paṭiccavāro
[72] Hetuṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ sukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetu   sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca hetu sukhāyavedanāyasampayutto ca nahetu sukhāyavedanāyasampayutto
ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nahetuṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ     paṭicca     nahetu     sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  hetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nahetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
sukhāyavedanāyasampayutto  ca  nahetu  sukhāyavedanāyasampayutto  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  . hetuṃ sukhāyavedanāyasampayuttañca
nahetuṃ   sukhāyavedanāyasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   hetu
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ
sukhāyavedanāyasampayuttañca  nahetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttañca  dhammaṃ
paṭicca  nahetu sukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:
hetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttañca  nahetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttañca
Dhammaṃ   paṭicca   hetu   sukhāyavedanāyasampayutto  ca  nahetu
sukhāyavedanāyasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [73]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava āsevane nava kamme nava
vipāke nava āhāre nava .pe. Avigate nava.
   [74]  Nahetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
sukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [75]  Hetuṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  hetuṃ
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: .pe.
   [76]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi navipāke nava
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [77] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [78] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [79]   Hetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [80]   Hetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi .
Nahetu sukhāyavedanāyasampayutto dhammo nahetussa sukhāyavedanāyasampayuttassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   tīṇi   .   hetu
sukhāyavedanāyasampayutto  ca  nahetu  sukhāyavedanāyasampayutto  ca
dhammā  hetussa  sukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [81]  Hetu  sukhāyavedanāyasampayutto dhammo hetussa sukhāya-
vedanāyasampayuttassa  dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati
sahajātādhipati   tīṇi   .   nahetu   sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  nahetussa  sukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇi . hetu sukhāyavedanāya-
sampayutto  ca  nahetu  sukhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā
hetussa  sukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati tīṇi.
   [82]   Hetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:
Ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo nava.
   [83]  Nahetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  nahetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  nahetu
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa  sukhāyavedanāyasampayuttassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  nahetu  sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo   hetussa   sukhāyavedanāyasampayuttassa   ca   nahetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo: .
... Vipākapaccayena paccayo:.
   [84]  Nahetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  nahetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa āhārapaccayena paccayo: tīṇi.
   [85]   Hetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa avigatapaccayena paccayo:.
   [86]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi vipāke nava
āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne tīṇi magge nava sampayutte
nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [87]   Hetu  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
sukhāyavedanāyasampayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: .pe.
   [88] Nahetuyā nava naārammaṇe nava noavigate nava.
   [89] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [90] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi
   paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [91]  Hetuṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ
dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu dukkhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ paṭicca hetu dukkhāyavedanāyasampayutto ca nahetu dukkhāyavedanāya-
sampayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nahetuṃ
dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu dukkhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ  dukkhāyavedanāya-
sampayuttañca    nahetuṃ    dukkhāyavedanāyasampayuttañca   dhammaṃ
paṭicca   hetu   dukkhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [92]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
Nava  upanissaye  nava  purejāte  nava āsevane nava kamme nava
vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye  nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [93]  Nahetuṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu
dukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [94]  Hetuṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
dukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [95]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napacchājāte nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  najhāne  ekaṃ
namagge ekaṃ.
   [96] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [97] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
           Pañhāvāro
   [98]  Hetu  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu
dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  nahetussa dukkhāyavedanāyasampayuttassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  dukkhāyavedanāyasampayutto
Dhammo   hetussa   dukkhāyavedanāyasampayuttassa   ca   nahetussa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [99]  Hetu  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi .
Nahetu  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  nahetussa dukkhāyavedanāya-
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  . hetu
dukkhāyavedanāyasampayutto  ca  nahetu  dukkhāyavedanāyasampayutto  ca
dhammā  hetussa  dukkhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [100]  Nahetu  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  nahetussa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo: tīṇi.
   [101]  Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā tīṇi anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme tīṇi vipāke ekaṃ
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [102]  Hetu  dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  hetussa
dukkhāyavedanāyasampayuttassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [103] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava.
   [104] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [105] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
   anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -------
            Paṭiccavāro
   [106]  Hetuṃ adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu
adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  nahetuṃ  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu
adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  hetuṃ adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca nahetuṃ adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttañca dhammaṃ paṭicca hetu adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [107]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava āsevane nava kamme nava
vipāke  nava  āhāre  nava  indriye  nava  jhāne nava magge
nava  sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [108]  Nahetuṃ  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nahetu    adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccayā: dve.
   [109]  Hetuṃ adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu
adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [110]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  nava  napurejāte nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte nava.
   [111] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [112] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [113]  Hetu  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo hetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi.
   [114]  Hetu  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo hetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena
paccayo: nava.
   [115]  Hetu  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo hetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa     dhammassa    adhipatipaccayena
Paccayo:  ārammaṇādhipati sahajātādhipati tīṇi . nahetu adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto   dhammo   nahetussa   adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  tīṇi  .  hetu  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  ca
nahetu   adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   ca   dhammā  hetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati. Tīṇi. Ārammaṇādhipatiyeva.
   [116]  Hetu  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo hetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa    dhammassa    upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  nava .
... Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [117]  Nahetu adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto dhammo nahetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
tīṇi.
   [118]  Hetu  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo hetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo:
nava. ... Avigatapaccayena paccayo: nava.
   [119]  Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi vipāke nava
Āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne tīṇi magge nava sampayutte
nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [120]  Hetu  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo hetussa
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [121] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [122] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [123] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
   anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukavedanāttikaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 16-26. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=295              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=295              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=72&items=52              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=72              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com