ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetusampayuttadukakusalattikaṃ
               paṭiccavāro
   [935]  Hetusampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetusampayutto
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [936]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [937]  Naadhipatiyā  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ navippayutte
ekaṃ.
   [938] Hetupaccayā naadhipatiyā ekaṃ.
   [939] Naadhipatipaccayā hetuyā ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [940]  Hetusampayutto  kusalo dhammo hetusampayuttassa kusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [941]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
anantare ekaṃ samanantare ekaṃ kamme ekaṃ avigate ekaṃ.
   [942]  Hetusampayutto  kusalo dhammo hetusampayuttassa kusalassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [943] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe ekaṃ.
   [944] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ.
   [945] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [946]  Hetusampayuttaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetusampayutto
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  hetuvippayuttaṃ akusalaṃ
dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Hetusampayuttaṃ     akusalañca    hetuvippayuttaṃ    akusalañca
dhammaṃ paṭicca hetusampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [947]  Hetusampayuttaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetusampayutto
akusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  tīṇi . hetuvippayuttaṃ
Akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca   hetusampayutto   akusalo   dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  . hetusampayuttaṃ akusalañca hetuvippayuttaṃ
akusalañca   dhammaṃ   paṭicca   hetusampayutto  akusalo  dhammo
uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [948]  Hetusampayuttaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetusampayutto
akusalo dhammo uppajjati adhipatipaccayā:.
   [949]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  ekaṃ
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  pañca  aññamaññe
pañca   nissaye   pañca   upanissaye   pañca   purejāte
pañca   āsevane   pañca  kamme  pañca  āhāre  pañca
indriye   pañca  jhāne  pañca  magge  pañca  sampayutte
pañca vippayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [950]  Hetusampayuttaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetuvippayutto
akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [951]  Hetusampayuttaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetusampayutto
akusalo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [952]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  pañca napurejāte pañca
napacchājāte  pañca  naāsevane  pañca  nakamme  tīṇi  navipāke
pañca navippayutte pañca.
   [953] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [954] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [955]  Hetusampayutto  akusalo  dhammo  hetusampayuttassa
akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo: dve.
   [956]  Hetusampayutto  akusalo  dhammo  hetusampayuttassa
akusalassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi . hetuvippayutto
akusalo   dhammo   hetuvippayuttassa   akusalassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  hetusampayutto  akusalo  ca
hetuvippayutto  akusalo  ca  dhammā  hetusampayuttassa  akusalassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [957]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  ekaṃ
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  pañca  aññamaññe
pañca  nissaye  pañca  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge
tīṇi sampayutte pañca atthiyā pañca avigate pañca.
   [958]  Hetusampayutto  akusalo  dhammo  hetusampayuttassa
akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [959] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [960] Hetupaccayā naārammaṇe dve.
   [961] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [962]  Hetusampayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetusampayutto
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuvippayuttaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetuvippayutto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  hetusampayuttaṃ  abyākatañca  hetuvippayuttaṃ
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  hetusampayutto  abyākato  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [963]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  pañca
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava aññamaññe
nava   .pe.  purejāte  dve  āsevane  dve  kamme
nava vipāke nava avigate nava.
   [964]  Hetuvippayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetuvippayutto
abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [965]  Hetusampayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca hetuvippayutto
Abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [966]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [967] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [968] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [969]  Hetusampayutto  abyākato  dhammo  hetusampayuttassa
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [970]  Hetusampayutto  abyākato  dhammo  hetusampayuttassa
abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [971]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  cattāri adhipatiyā cattāri
anantare  cattāri  kamme  cattāri  vipāke  cattāri  avigate
satta.
   [972]  Hetusampayutto  abyākato  dhammo  hetusampayuttassa
Abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [973] Nahetuyā satta naārammaṇe satta.
   [974] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [975] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Hetusampayuttadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 154-160. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3027              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3027              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=935&items=41              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=935              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com