ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

         Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukakusalattikaṃ
              paṭiccavāro
   [1495] Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
kusalo   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
Kusalaṃ    dhammaṃ   paṭicca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  kusalo  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
kusalo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
kusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  kusalo  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   .   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   kusalañca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ kusalañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1496]   Hetuyā   pañca  ārammaṇe  pañca  avigate
pañca.
  Yathā mahantaraduke cetasikadukakusalasadisaṃ tattakāeva pañhā.
     Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
              ---------
             Paṭiccavāro
   [1497]   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   akusalaṃ   dhammaṃ   paṭicca
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  akusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
akusalañca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ akusalañca dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1498] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca avigate pañca.
          Cetasikadukaakusalasadisaṃ.
      Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
             -----------
            Paṭiccavāro
   [1499]   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   abyākataṃ   dhammaṃ  paṭicca
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
abyākato   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   tīṇi  .
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ     abyākatañca     nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  abyākato  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1500]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava adhipatiyā nava .pe.
Purejāte  pañca  āsevane  pañca  kamme  nava  .pe. avigate
nava.
   [1501]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  .pe.  nakamme
cattāri  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ
najhāne  cha  namagge  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  cha
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
  Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1502] Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno abyākato dhammo cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānassa
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1503]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava:
ettha  chasu  sahajātādhipati  anantare  nava sabbattha nava purejāte
tīṇi   pacchājāte   tīṇi   āsevane   nava  kamme  tīṇi
vipāke  nava  āhāre  nava  indriye  nava  jhāne  tīṇi
magge  tīṇi  sampayutte  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā
nava avigate nava.
   [1504] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [1505] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [1506] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
       Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 257-260. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=5028              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=5028              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1495&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=72              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1495              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com