ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Hetudukavipākattikaṃ
            paṭiccavāro
[124]  Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  hetuṃ  vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu vipāko dhammo
uppajjati  hetupaccayā: hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko ca
nahetu vipāko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nahetuṃ vipākaṃ
dhammaṃ  paṭicca nahetu vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Hetuṃ  vipākañca nahetuṃ vipākañca dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [125]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  kamme  nava vipāke nava
āhāre  nava  indriye  nava  jhāne nava magge nava sampayutte
nava  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [126]  Nahetuṃ  vipākaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu vipāko dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [127] Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca hetu vipāko dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:.
   [128]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  najhāne  ekaṃ  namagge
ekaṃ navippayutte nava.
   [129] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [130] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [131]  Hetu  vipāko  dhammo  hetussa  vipākassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [132]  Hetu  vipāko  dhammo  hetussa  vipākassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  nahetu  vipāko  dhammo
nahetussa  vipākassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi .
Hetu vipāko ca nahetu vipāko ca dhammā hetussa vipākassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi tadārammaṇāyeva labbhanti.
   [133]  Hetu  vipāko  dhammo  hetussa  vipākassa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   tīṇi   sahajātādhipatiyeva   labbhati
ārammaṇādhipati natthi .pe.
   [134]  Hetu  vipāko  dhammo  hetussa  vipākassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  hetu
vipāko  dhammo  nahetussa  vipākassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  hetu  vipāko  dhammo
hetussa vipākassa ca nahetussa vipākassa ca dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .   nahetu
vipāko  dhammo  nahetussa  vipākassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  itare  dve
anantarūpanissayapakatūpanissayāyeva.
   [135]  Nahetu  vipāko  dhammo nahetussa vipākassa dhammassa
kammapaccayena paccayo: tīṇi sahajātakammameva.
   [136]  Hetu  vipāko  dhammo  hetussa  vipākassa dhammassa
vipākapaccayena paccayo: nava.
   [137]  Nahetu  vipāko  dhammo nahetussa vipākassa dhammassa
āhārapaccayena paccayo:.
   [138]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā cha anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre tīṇi
indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava sampayutte nava atthiyā
nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [139]  Hetu  vipāko  dhammo  hetussa  vipākassa dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [140] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [141] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [142] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
   anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [143]  Hetuṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  hetu vipākadhammadhammo
uppajjati hetupaccayā: hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu vipākadhammadhammo
uppajjati   hetupaccayā:   hetuṃ   vipākadhammadhammaṃ   paṭicca
hetu  vipākadhammadhammo  ca  nahetu  vipākadhammadhammo  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  nahetuṃ  vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu
vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ vipākadhammadhammañca
nahetuṃ   vipākadhammadhammañca   paṭicca   hetu   vipākadhammadhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [144]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava .pe.
Kamme  nava  āhāre  nava  indriye  nava  jhāne  nava magge
nava  sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [145]  Nahetuṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  hetu vipākadhammadhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [146]  Hetuṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  hetu  vipākadhammadhammo
uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [147]  Hetuṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  hetu  vipākadhammadhammo
uppajjati   napurejātapaccayā:   nava  napacchājātapaccayā:  nava
naāsevanapaccayā: nava.
   [148]  Hetuṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nahetu vipākadhammadhammo
uppajjati  nakammapaccayā:  .  nahetuṃ  vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu
vipākadhammadhammo  uppajjati  nakammapaccayā: . hetuṃ vipākadhammadhammañca
nahetuṃ   vipākadhammadhammañca   paṭicca   nahetu   vipākadhammadhammo
uppajjati nakammapaccayā:.
   [149]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [150] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [151] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [152]  Hetu  vipākadhammadhammo  hetussa  vipākadhammadhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [153]  Hetu  vipākadhammadhammo  hetussa  vipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [154]  Hetu  vipākadhammadhammo  hetussa  vipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati nava.
   [155]  Hetu  vipākadhammadhammo  hetussa  vipākadhammadhammassa
Anantarapaccayena  paccayo:  .  ...  upanissayapaccayena  paccayo:
ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   nava  .
... Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [156]  Nahetu  vipākadhammadhammo  nahetussa  vipākadhammadhammassa
kammapaccayena paccayo: tīṇi.
   [157]  Nahetu  vipākadhammadhammo  nahetussa  vipākadhammadhammassa
āhārapaccayena paccayo:.
   [158]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme tīṇi āhāre tīṇi
indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava sampayutte nava atthiyā
nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [159]  Hetu  vipākadhammadhammo  hetussa  vipākadhammadhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [160] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [161] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [162] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [163]   Hetuṃ   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  hetu
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nahetu  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammañca
nahetuṃ    nevavipākanavipākadhammadhammañca    paṭicca    hetu
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [164]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipati nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava āsevane nava kamme nava
vipāke  ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  nava  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā nava vigate
nava avigate nava.
   [165]  Nahetuṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [166]   Hetuṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  nahetuṃ
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nahetu  nevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  hetuṃ  nevavipākanavipākadhammadhammañca
nahetuṃ nevavipākanavipākadhammadhammañca paṭicca nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo
Uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [167]   Hetuṃ   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  hetu
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [168]   Hetuṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā: tīṇi.
   [169]  Nahetuṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nahetu
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naāhārapaccayā:.
   [170]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [171] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [172] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
             Pañhāvāro
   [173]    Hetu   nevavipākanavipākadhammadhammo   hetussa
nevavipākanavipākadhammadhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi .pe.
   [174] Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo hetussa nevavipākanavipāka-
dhammadhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati  tīṇi .
Nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa
adhipatipaccayena    paccayo:    ārammaṇādhipati   sahajātādhipati
tīṇi.
   [175]   Nahetu   nevavipākanavipākadhammadhammo   nahetussa
nevavipākanavipākadhammadhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ tīṇi.
   [176] Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo nahetussa nevavipākanavipāka-
dhammadhammassa   pacchājātapaccayena   paccayo:   .   nahetu
nevavipākanavipākadhammadhammo   nahetussa   nevavipākanavipākadhammadhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  . hetu nevavipākanavipākadhammadhammo ca
nahetu nevavipākanavipākadhammadhammo ca nahetussa nevavipākanavipākadhammadhammassa
pacchājātapaccayena paccayo:.
   [177] Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [178]   Nahetu   nevavipākanavipākadhammadhammo   nahetussa
nevavipākanavipākadhammadhammassa kammapaccayena paccayo: tīṇi.
   [179]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe nava adhipatiyā cha anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava   upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi
Āsevane  nava  kamme  tīṇi  āhāre tīṇi indriye nava jhāne
tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte  pañca  atthiyā
nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [180] Hetu nevavipākanavipākadhammadhammo hetussa nevavipākanavipāka-
dhammadhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [181] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava.
   [182] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [183] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukavipākattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 26-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=505              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=505              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=124&items=60              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=124              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]