ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
          anulomatikadukapaṭṭhānaṃ
              --------------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
           kusalattikahetudukaṃ
   [1]  Kusalaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  akusalaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [2]  Kusalaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo hetu
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ  hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [3]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi   nissaye   tīṇi   upanissaye   tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi
avigate tīṇi.
   [4]  Kusalaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati
Naadhipatipaccayā:  .  akusalaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  hetu
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  . abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca
abyākato hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [5]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi
naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   [6] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [7] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi.
     Sahajātavārepi paccayavārepi nissayavārepi
     saṃsaṭṭhavārepi sampayuttavārepi sabbattha tīṇi.
   [8] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena
paccayo:   .  akusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyākato  hetu  dhammo
abyākatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [9]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu dhammo akusalassa hetussa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu  dhammo
abyākatassa  hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . akusalo
hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  tīṇi  .  abyākato  hetu  dhammo abyākatassa hetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [10]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  kusalo  hetu  dhammo  akusalassa hetussa
dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:   kusalo  hetu  dhammo
abyākatassa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi .
Akusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  .  abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .pe.  abyākato  hetu dhammo akusalassa
hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi.
   [11] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  dve  .  akusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo: dve . abyākato hetu dhammo
abyākatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [12]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  .  abyākato  hetu  dhammo
abyākatassa hetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo:.
      Aññamaññanissayapaccayā sahajātapaccayasadisā.
   [13]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu dhammo akusalassa hetussa
dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo  hetu  dhammo
Abyākatassa  hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . akusalo
hetu  dhammo  akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
akusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  akusalo  hetu  dhammo  abyākatassa  hetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato  hetu  dhammo
abyākatassa   hetussa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:
abyākato  hetu  dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  abyākato  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:.
   [14]  Abyākato  hetu  dhammo abyākatassa hetussa dhammassa
vipākapaccayena paccayo:.
   [15]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  satta
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi   nissaye   tīṇi   upanissaye   nava  āsevane  tīṇi
vipāke  ekaṃ  indriye  dve  magge  dve  sampayutte  tīṇi
atthiyā tīṇi natthiyā pañca vigate pañca avigate tīṇi.
   [16]  Kusalo  hetu  dhammo  kusalassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  kusalo  hetu  dhammo  akusalassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo
Hetu  dhammo  abyākatassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  akusalo  hetu  dhammo
akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo:     upanissayapaccayena     paccayo:    akusalo
hetu  dhammo  kusalassa  hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  akusalo  hetu  dhammo  abyākatassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  .  abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: tīṇi.
   [17] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [18] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [19] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [20] Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  kusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā: kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu ca
abyākato  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: . akusalaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
Akusalaṃ   nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo
nahetu  ca abyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Abyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  kusalaṃ  nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca
abyākato  nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā . akusalaṃ nahetuñca
abyākataṃ  nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [21] Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  abyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [22]  Hetuyā  nava  ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare
tīṇi   samanantare   tīṇi   sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi
nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye
nava  jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
   [23]  Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [24]  Kusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato nahetu dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  nahetu  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .
Abyākataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  .  kusalaṃ  nahetuñca  abyākataṃ  nahetuñca dhammaṃ
paṭicca  abyākato  nahetu  dhammo  uppajjati naārammaṇapaccayā: .
Akusalaṃ  nahetuñca  abyākataṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [25]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā  nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
   [26] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [27] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
   [28]  Kusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  kusalo  nahetu  dhammo
abyākatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . akusalo
nahetu  dhammo  akusalassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  akusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  akusalo  nahetu  dhammo  abyākatassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  abyākato
nahetu   dhammo  abyākatassa  nahetussa  dhammassaārammaṇapaccayena
paccayo:  abyākato  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  abyākato  nahetu  dhammo  akusalassa
nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [29]  Kusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  kusalo  nahetu dhammo akusalassa nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  cattāri  .  akusalo  nahetu
dhammo  akusalassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
tīṇi  .  abyākato  nahetu  dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  abyākato  nahetu  dhammo  kusalassa
nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi.
   [30] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   kusalo   nahetu   dhammo  abyākatassa  nahetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  .  akusalo  nahetu  dhammo
Akusalassa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  akusalo
nahetu  dhammo  abyākatassa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  .  abyākato  nahetu  dhammo  abyākatassa  nahetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi.
   [31]  Kusalo  nahetu  dhammo  kusalassa  nahetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  kusalo  nahetu  dhammo  akusalassa
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo
abyākatassa  nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo .
Akusalo  nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   akusalo   nahetu   dhammo   kusalassa   nahetussa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  akusalo  nahetu  dhammo
abyākatassa  nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo: .
Abyākato   nahetu  dhammo  abyākatassa  nahetussa  dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  abyākato  nahetu  dhammo  kusalassa
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  abyākato  nahetu
dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:.
   [32]  Ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa  anantare  satta
samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi nissaye terasa
upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ  āhāre  satta  indriye
Satta   jhāne   satta   magge   satta   sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [33] Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe paṇṇarasa.
   [34] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava.
   [35] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 335-344. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6533              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6533              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=1&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=130              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1912              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]