ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetudukaupādinnattikaṃ
           paṭiccavāro
   [184]   Hetuṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
upādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . nahetuṃ
upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  upādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ upādinnupādāniyañca nahetuṃ
upādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  upādinnupādāniyo dhammo
Uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [185]  Hetuyā nava ārammaṇe nava anantare nava samanantare
nava .pe. Kamme nava vipāke nava .pe. Avigate nava.
   [186]  Nahetuṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
upādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā: .
   [187]  Hetuṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
upādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  . nahetuṃ
upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  upādinnupādāniyo  dhammo
uppajjati   naārammaṇapaccayā:   .  hetuṃ  upādinnupādāniyañca
nahetuṃ  upādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca nahetu upādinnupādāniyo
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [188]   Hetuṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
upādinnupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [189]  Nahetuṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
upādinnupādāniyo   dhammo   uppajjati   navipākapaccayā:  .
... Naāhārapaccayā:.
   [190]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  navipāke  ekaṃ  naāhāre  ekaṃ  naindriye ekaṃ najhāne
Ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  nava
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [191] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [192] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [193]   Hetu   upādinnupādāniyo   dhammo   hetussa
upādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [194]   Hetu   upādinnupādāniyo   dhammo   hetussa
upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi . Nahetu
upādinnupādāniyo  dhammo  nahetussa  upādinnupādāniyassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  hetu  upādinnupādāniyo ca
nahetu  upādinnupādāniyo  ca  dhammā  hetussa upādinnupādāniyassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [195]  Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava anantare nava samanantare
nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye  nava  upanissaye
nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte  tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke
nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte  nava  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava
Vigate nava avigate nava.
   [196] Hetu upādinnupādāniyo dhammo hetussa upādinnupādāniyassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   tīṇi   .  nahetu
upādinnupādāniyo  dhammo  nahetussa  upādinnupādāniyassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena
paccayo:    āhārapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:.
   [197] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava.
   [198] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [199] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [200]  Hetuṃ  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . nahetuṃ
anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu anupādinnupādāniyo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ anupādinnupādāniyañca nahetuṃ
Anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [201]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane
nava  kamme  nava  vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye nava
jhāne  nava  sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiyā  nava
natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [202]  Nahetuṃ  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati nahetupaccayā: dve.
   [203]  Hetuṃ  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā: . nahetuṃ
anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu anupādinnupādāniyo dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  .  hetuṃ anupādinnupādāniyañca nahetuṃ
anupādinnupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [204]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
Ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [205] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi .
   [206] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [207]   Hetu   anupādinnupādāniyo   dhammo   hetussa
anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [208]   Hetu   anupādinnupādāniyo   dhammo   hetussa
anupādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi. Nahetu
anupādinnupādāniyo  dhammo  nahetussa  anupādinnupādāniyassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [209]   Hetu   anupādinnupādāniyo   dhammo   hetussa
anupādinnupādāniyassa  dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  tīṇi  .  nahetu anupādinnupādāniyo dhammo nahetussa
anupādinnupādāniyassa    dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati sahajātādhipati nava.
   [210]  Tena  anupādinnupādāniyo dhammo hetussa anupādinnu-
pādāniyassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo: ārammaṇūpanissayo
Anantarūpanissayo pakatūpanissayo nava.
   [211] Nahetu anupādinnupādāniyo dhammo nahetussa anupādinnu-
pādāniyassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
tīṇi.
   [212]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi   āsevane   nava   kamme   tīṇi   āhāre   tīṇi
indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte  nava
vippayutte  tīṇi  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [213]   Hetu   anupādinnupādāniyo   dhammo   hetussa
anupādinnupādāniyassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [214] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [215] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [216] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [217]  Hetuṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nahetuṃ    anupādinnaanupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetu
anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ
anupādinnaanupādāniyañca   nahetuṃ   anupādinnaanupādāniyañca  dhammaṃ
paṭicca  hetuṃ  anupādinnaanupādāniyo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi.
   [218]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava   samanantare   nava   sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  nava  āsevane  nava
kamme  nava  vipāke  nava  āhāre  nava  indriye nava jhāne
nava  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiyā
nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [219]  Hetuṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [220]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  navippayutte
nava.
   [221] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [222] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [223]   Hetu   anupādinnaanupādāniyo  dhammo  hetussa
anupādinnaanupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [224]  Nahetu  anupādinnaanupādāniyo  dhammo  nahetussa
anupādinnaanupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [225]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  cha
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  kamme  tīṇi  vipāke
nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte  nava  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava
vigate nava avigate nava.
   [226]   Hetu   anupādinnaanupādāniyo  dhammo  hetussa
anupādinnaanupādāniyassa   dhammassa   sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [227] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [228] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [229] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukaupādinnattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 36-45. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=705              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=705              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=184&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=184              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com