ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Vitakkattikahetudukaṃ
   [122]  Savitakkasavicāraṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca savitakkasavicāro
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  avitakkavicāramattaṃ hetuṃ
dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Avitakkaavicāraṃ   hetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   avitakkaavicāro
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [123] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [124]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi evaṃ vitthāretabbā.
   [125] Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: . avitakkavicāramatto hetu dhammo
avitakkavicāramattassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Avitakkaavicāro  hetu  dhammo  avitakkaavicārassa  hetussa  dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [126] Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  savitakkasavicāro  hetu dhammo
avitakkaavicārassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Avitakkavicāramatto  hetu  dhammo  savitakkasavicārassa hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:  avitakkavicāramatto  hetu  dhammo
avitakkaavicārassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Avitakkaavicāro  hetu  dhammo  avitakkaavicārassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: avitakkaavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [127] Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  .  avitakkavicāramatto  hetu
dhammo   avitakkavicāramattassa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  avitakkavicāramatto  hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  . avitakkaavicāro hetu dhammo
avitakkaavicārassa   hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
avitakkaavicāro  hetu  dhammo  savitakkasavicārassa  hetussa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [128] Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  avitakkavicāramatto
hetu  dhammo  avitakkavicāramattassa  hetussa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo:  tīṇi  .  avitakkaavicāro  hetu dhammo avitakkaavicārassa
hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi.
   [129] Savitakkasavicāro hetu dhammo savitakkasavicārassa hetussa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo: nava.
   [130]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  cha  adhipatiyā  pañca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi
nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  pañca  vipāke  tīṇi
avigate tīṇi.
   [131] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [132] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [133] Nahetupaccayā ārammaṇe cha.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [134]  Savitakkasavicāraṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  savitakkasavicāraṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā: dve . savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   {134.1}  Savitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro
nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
cattāri  .  savitakkasavicāraṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto
nahetu ca avitakkaavicāro
Nahetu  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca . savitakkasavicāraṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto
nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: cha . savitakkasavicāraṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto
nahetu  ca  avitakkaavicāro  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: satta.
   {134.2}   Avitakkavicāramattaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
avitakkavicāramatto  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ .
Avitakkavicāramattaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  avitakkavicāramattaṃ  nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Avitakkavicāramattaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro nahetu ca
avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: cattāri.
Avitakkavicāramattaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu ca
avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   {134.3}  Avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . avitakkaavicāraṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
Avitakkaavicāraṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
savitakkasavicāro  nahetu  ca  avitakkaavicāro  nahetu  ca  dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā:  cattāri  .  avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  avitakkavicāramatto  nahetu  ca  avitakkaavicāro  nahetu ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  avitakkaavicāraṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: cha . avitakkaavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  savitakkasavicāro  nahetu  ca  avitakkavicāramatto  nahetu ca
avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta.
   {134.4}  Savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ nahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ . savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca
avitakkavicāramatto  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: dve .
Savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkaavicāro  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
savitakkasavicāro  nahetu  ca  avitakkaavicāro  nahetu  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: cattāri.
   {134.5}  Savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ nahetuñca
dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  pañca . savitakkasavicāraṃ nahetuñca
avitakkavicāraṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  nahetu ca
avitakkavicāramatto      nahetu      ca      dhammā
Uppajjanti hetupaccayā: cha . savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkaavicāraṃ
nahetuñca  dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto
nahetu  ca  avitakkaavicāro  nahetu  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: satta.
   {134.6}   Avitakkavicāramattaṃ   nahetuñca   avitakkaavicāraṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  avitakkavicāramattaṃ  nahetuñca avitakkaavicāraṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkavicāramatto nahetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  dve  .  avitakkavicāramattaṃ  nahetuñca avitakkaavicāraṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  avitakkavicāramattaṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro
nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: cattāri. Avitakkavicāramattaṃ
nahetuñca  avitakkaavicāraṃ  nahetuñca  dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto
nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
pañca.
   {134.7}  Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ  .  savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkavicāramattaṃ  nahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
dve  .  savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca dhammaṃ
paṭicca  savitakkasavicāro nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā
Uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   {134.8}  Savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakkavicāramattaṃ nahetuñca
avitakkaavicāraṃ  nahetuñca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ . savitakkasavicāraṃ nahetuñca avitakka-
vicāramattaṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
avitakkaavicāro  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve .
Savitakkasavicāraṃ    nahetuñca    avitakkavicāramattaṃ    nahetuñca
avitakkaavicāraṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro nahetu ca
avitakkaavicāro nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [135]  Savitakkasavicāraṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro
nahetu  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  savitakkasavicāraṃ  nahetuṃ
dhammaṃ   paṭicca  avitakkavicāramatto  nahetu  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  tīṇi  .  avitakkavicāramattaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca
avitakkavicāramatto  nahetu  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
cattāri  .  avitakkaavicāraṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakkaavicāro
nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: pañca.
   {135.1}  Savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ nahetuñca
dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
tīṇi  .  avitakkavicāramattaṃ  nahetuñca  avitakkaavicāraṃ  nahetuñca
dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
cattāri.
Savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkavicāramattaṃ  nahetuñca  dhammaṃ paṭicca
savitakkasavicāro  nahetu  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: ekaṃ .
Savitakkasavicāraṃ  nahetuñca  avitakkavicāramattaṃ  nahetuñca avitakkaavicāraṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  savitakkasavicāro  nahetu  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā: ekaṃ.
   [136]  Hetuyā  sattattiṃsa  ārammaṇe  ekavīsa  adhipatiyā
tevīsa   anantare  ekavīsa  sahajāte  sattattiṃsa  aññamaññe
aṭṭhavīsa  nissaye  sattattiṃsa  upanissaye  ekavīsa  purejāte
ekādasa  āsevane  ekādasa  kamme sattattiṃsa vipāke āhāre
indriye   jhāne   magge   sattattiṃsa  sampayutte  ekavīsa
vippayutte sattattiṃsa avigate sattattiṃsa.
   [137] Nahetuyā tettiṃsa naārammaṇe satta.
   [138] Hetupaccayā naārammaṇe satta.
   [139] Nahetupaccayā ārammaṇe cuddasa.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [140] Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    savitakkasavicāro
nahetu dhammo avitakkavicāramattassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   savitakkasavicāro   nahetu  dhammo  avitakkaavicārassa
nahetussa     dhammassa     ārammaṇapaccayena    paccayo:
Cattāri.
   {140.1} Avitakkavicāramatto nahetu dhammo avitakkavicāramattassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  avitakkavicāramatto
nahetu   dhammo   savitakkasavicārassa   nahetussa   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  avitakkavicāramatto  nahetu  dhammo
avitakkaavicārassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
cattāri . avitakkaavicāro nahetu dhammo avitakkaavicārassa nahetussa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    avitakkaavicāro
nahetu  dhammo  savitakkasavicārassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  avitakkaavicāro  nahetu  dhammo  avitakkavicāramattassa
nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: pañca.
   {140.2} Avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca
dhammā  savitakkasavicārassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: avitakkavicāramatto nahetu ca avitakkaavicāro nahetu ca dhammā
avitakkavicāramattassa   nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:  avitakkavicāramatto  nahetu  ca avitakkaavicāro nahetu ca
dhammā  avitakkaavicārassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: cattāri.
   {140.3} Savitakkasavicāro nahetu ca avitakkavicāramatto nahetu
ca  dhammā  savitakkasavicārassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  savitakkasavicāro  nahetu  ca avitakkavicāramatto nahetu ca
dhammā  avitakkavicāramattassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
Paccayo:   savitakkasavicāro   nahetu   ca   avitakkavicāramatto
nahetu   ca   dhammā   avitakkaavicārassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: cattāri.
   [141] Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  satta  .  avitakkavicāramatto
nahetu   dhammo   avitakkavicāramattassa   nahetussa   dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  pañca  .  avitakkaavicāro nahetu dhammo
avitakkaavicārassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
pañca.
   [142] Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo:  ...  samanantarapaccayena
paccayo:.
   [143] Savitakkasavicāro nahetu dhammo savitakkasavicārassa nahetussa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo:.
   [144]  Ārammaṇe  ekavīsa  adhipatiyā  tevīsa  anantare
pañcavīsa   samanantare   pañcavīsa   sahajāte  tiṃsa  aññamaññe
aṭṭhavīsa  nissaye  tiṃsa  upanissaye  pañcavīsa  purejāte  pañca
pacchājāte  pañca  āsevane  ekavīsa  kamme  ekādasa vipāke
ekavīsa āhāre ekādasa avigate tiṃsa.
   [145]   Nahetuyā   pañcattiṃsa   naārammaṇe  pañcattiṃsa
Naadhipatiyā pañcattiṃsa.
   [146] Ārammaṇapaccayā nahetuyā ekavīsa.
   [147] Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Vitakkattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 364-374. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7117              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7117              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=122&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=135              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2033              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com