ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Pītittikahetudukaṃ
   [148]  Pītisahagataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  sukhasahagataṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
sukhasahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Upekkhāsahagataṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  upekkhāsahagato  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  pītisahagataṃ hetuñca sukhasahagataṃ hetuñca dhammaṃ
paṭicca pītisahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [149] Hetuyā dasa ārammaṇe dasa avigate dasa.
   [150]  Naadhipatiyā dasa  napurejāte dasa  napacchājāte dasa
naāsevane dasa navipāke dasa navippayutte dasa.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [151]  Pītisahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo: tīṇi . sukhasahagato hetu dhammo sukhasahagatassa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi . upekkhāsahagato
Hetu  dhammo  upekkhāsahagatassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:   ekaṃ   .   pītisahagato  hetu  ca  sukhasahagato
hetu  ca  dhammā  pītisahagatassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo: tīṇi.
   [152]  Pītisahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  pītisahagato  hetu  dhammo  sukhasahagatassa
hetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   pītisahagato
hetu  dhammo  upekkhāsahagatassa  hetussa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  pītisahagato  hetu  dhammo  pītisahagatassa  hetussa  ca
sukhasahagatassa  hetussa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
cattāri.
   {152.1} Sukhasahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sukhasahagato  hetu  dhammo  pītisahagatassa
hetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   sukhasahagato
hetu  dhammo  upekkhāsahagatassa  hetussa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: cattāri.
   {152.2}  Upekkhāsahagato  hetu  dhammo  upekkhāsahagatassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upekkhāsahagato
hetu  dhammo  pītisahagatassa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  upekkhāsahagato  hetu  dhammo  sukhasahagatassa  hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  cattāri  .  pītisahagato
hetu   ca   sukhasahagato   hetu   ca  dhammā  pītisahagatassa
Hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cattāri.
   [153]  Pītisahagato hetu dhammo pītisahagatassa hetussa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [154]  Hetuyā  dasa  ārammaṇe  soḷasa  adhipatiyā soḷasa
anantare   soḷasa   samanantare   soḷasa   sahajāte   dasa
aññamaññe  dasa  nissaye  dasa  upanissaye  soḷasa  vipāke  dasa
avigate dasa.
   [155] Nahetuyā soḷasa naārammaṇe soḷasa.
   [156] Hetupaccayā naārammaṇe dasa.
   [157] Nahetupaccayā ārammaṇe soḷasa.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [158]  Pītisahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pītisahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
sukhasahagato  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pītisahagataṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  nahetu ca sukhasahagato nahetu ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   {158.1}  Sukhasahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca sukhasahagato nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sukhasahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
pītisahagato  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sukhasahagataṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  nahetu ca sukhasahagato nahetu ca
dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   .   upekkhāsahagataṃ
Nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  upekkhāsahagato  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   {158.2}  Pītisahagataṃ  nahetuñca  sukhasahagataṃ  nahetuñca  dhammaṃ
paṭicca  pītisahagato  nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: pītisahagataṃ
nahetuñca   sukhasahagataṃ   nahetuñca   dhammaṃ  paṭicca  sukhasahagato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pītisahagataṃ  nahetuñca
sukhasahagataṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca pītisahagato nahetu ca sukhasahagato
nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [159]  Pītisahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato nahetu
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  tīṇi  .  sukhasahagataṃ  nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  sukhasahagato  nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
tīṇi  .  upekkhāsahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  upekkhāsahagato
nahetu  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  . pītisahagataṃ nahetuñca
sukhasahagataṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  nahetu  dhammo
uppajjati ārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [160]  Hetuyā  dasa  ārammaṇe  dasa  adhipatiyā  dasa
anantare dasa avigate dasa.
   [161] Nahetuyā dasa naadhipatiyā dasa.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi vitthāretabbā.
   [162]  Pītisahagato  nahetu  dhammo  pītisahagatassa  nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  pītisahagato  nahetu  dhammo
Sukhasahagatassa  nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: pītisahagato
nahetu   dhammo   upekkhāsahagatassa   nahetussa   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  pītisahagato  nahetu  dhammo pītisahagatassa
nahetussa  ca  sukhasahagatassa  nahetussa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   {162.1}  Sukhasahagato  nahetu  dhammo  sukhasahagatassa nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sukhasahagato  nahetu  dhammo
pītisahagatassa   nahetussa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sukhasahagato  nahetu  dhammo  upekkhāsahagatassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sukhasahagato  nahetu  dhammo pītisahagatassa
nahetussa  ca  sukhasahagatassa  nahetussa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   {162.2}  Upekkhāsahagato  nahetu  dhammo  upekkhāsahagatassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upekkhāsahagato
nahetu  dhammo  pītisahagatassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  upekkhāsahagato  nahetu  dhammo  sukhasahagatassa  nahetussa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:  upekkhāsahagato  nahetu
dhammo  pītisahagatassa  nahetussa  ca  sukhasahagatassa  nahetussa  ca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   {162.3}  Pītisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhammā
pītisahagatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cattāri.
   [163]  Pītisahagato  nahetu  dhammo  pītisahagatassa  nahetussa
Dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  cattāri  .  sukhasahagato nahetu
dhammo  sukhasahagatassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
cattāri  .  upekkhāsahagato  nahetu  dhammo  upekkhāsahagatassa
nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: cattāri . pītisahagato
nahetu  ca  sukhasahagato  nahetu  ca  dhammā  pītisahagatassa nahetussa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: cattāri.
   [164]  Pītisahagato  nahetu  dhammo  pītisahagatassa  nahetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo: .pe.
   [165] ... Upanissayapaccayena paccayo: cattāri . Sukhasahagato
nahetu  dhammo  sukhasahagatassa  nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo: cattāri . upekkhāsahagato nahetu dhammo upekkhāsahagatassa
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  cattāri  .
Pītisahagato  nahetu  ca  sukhasahagato  nahetu  ca dhammā pītisahagatassa
nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: cattāri.
   [166]  Ārammaṇe  soḷasa  adhipatiyā  soḷasa  anantare
soḷasa  samanantare  soḷasa  sahajāte  dasa  aññamaññe  dasa
nissaye  dasa  upanissaye  soḷasa  āsevane  dasa  āhāre dasa
avigate dasa.
   [167]  Nahetuyā  soḷasa  naārammaṇe  soḷasa  naadhipatiyā
soḷasa.
   [168] Ārammaṇapaccayā nahetuyā soḷasa.
   [169] Nahetupaccayā ārammaṇe soḷasa.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
          Pītittikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 374-380. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7326              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7326              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=148&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=136              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2059              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com