ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Maggārammaṇattikahetudukaṃ
   [348]  Maggārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo hetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  maggahetukaṃ  hetuṃ dhammaṃ
paṭicca  maggahetuko  hetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Maggādhipatiṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggādhipati hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  pañca  .  maggārammaṇaṃ  hetuñca  maggādhipatiṃ hetuñca
dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo  hetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
tīṇi  .  maggahetukaṃ  hetuñca  maggādhipatiṃ  hetuñca  dhammaṃ  paṭicca
maggahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [349] Hetuyā sattarasa avigate sattarasa.
   [350]  Naadhipatiyā  sattarasa napurejāte sattarasa naāsevane
nava navipāke sattarasa navippayutte sattarasa.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [351]  Maggārammaṇo  hetu  dhammo  maggārammaṇassa hetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggahetuko  hetu
dhammo  maggahetukassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi  .  maggādhipati  hetu  dhammo  maggādhipatissa hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  pañca . maggārammaṇo hetu ca maggādhipati
hetu  ca  dhammā  maggārammaṇassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  tīṇi  .  maggahetuko  hetu  ca  maggādhipati  hetu ca
dhammā maggahetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [352]  Maggahetuko  hetu  dhammo  maggārammaṇassa  hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  maggahetuko  hetu  dhammo
maggādhipatissa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi .
Maggādhipati hetu dhammo maggādhipatissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   tīṇi   .   maggahetuko  hetu  ca  maggādhipati
hetu  ca  dhammā  maggārammaṇassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [353]  Maggārammaṇo  hetu  dhammo  maggārammaṇassa hetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggahetuko  hetu
Dhammo  maggahetukassa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
pañca  .  maggādhipati  hetu  dhammo maggādhipatissa hetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo: pañca . maggārammaṇo hetu ca maggādhipati
hetu  ca  dhammā  maggārammaṇassa  hetussa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  tīṇi  .  maggahetuko  hetu  ca  maggādhipati  hetu ca
dhammā  maggārammaṇassa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
pañca.
   [354]  Maggārammaṇo  hetu  dhammo  maggārammaṇassa hetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggādhipati  hetu
dhammo  maggādhipatissa  hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  maggārammaṇo  hetu  ca  maggādhipati  hetu  ca  dhammā
maggārammaṇassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi.
   [355]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe nava adhipatiyā ekavīsa
anantare   nava   samanantare   nava   sahajāte   sattarasa
aññamaññe    sattarasa    nissaye   sattarasa   upanissaye
ekavīsa avigate sattarasa.
   [356] Nahetuyā ekavīsa naārammaṇe sattarasa.
   [357] Hetupaccayā naārammaṇe sattarasa.
   [358] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [359]  Maggārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  maggārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca
maggādhipati  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  maggārammaṇaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati nahetu ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  . maggahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  maggahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: maggahetukaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggādhipati  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  maggahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggahetuko
nahetu  ca  maggādhipati  nahetu  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi.
   {359.1}  Maggādhipatiṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggādhipati nahetu
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  maggādhipatiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  maggārammaṇo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
maggādhipatiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggahetuko  nahetu  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   maggādhipatiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
maggārammaṇo  nahetu  ca  maggādhipati  nahetu ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  maggādhipatiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggahetuko
nahetu  ca  maggādhipati  nahetu  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
pañca.
   {359.2}  Maggārammaṇaṃ  nahetuñca  maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ
paṭicca  maggārammaṇo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
maggārammaṇaṃ   nahetuñca  maggādhipatiṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
Maggādhipati  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  maggārammaṇaṃ
nahetuñca  maggādhipatiṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca maggārammaṇo nahetu
ca  maggādhipati  nahetu  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi .
Maggahetukaṃ  nahetuñca  maggādhipatiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca maggahetuko
nahetu    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   maggahetukaṃ
nahetuñca  maggādhipatiṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  maggādhipati  nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  maggahetukaṃ  nahetuñca  maggādhipatiṃ
nahetuñca  dhammaṃ paṭicca maggahetuko nahetu ca maggādhipati nahetu ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [360]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  sattarasa  avigate
sattarasa.
   [361]  Maggārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [362] Nahetuyā ekaṃ naadhipatiyā sattarasa napurejāte sattarasa
napacchājāte  sattarasa  naāsevane  nava  navipāke  sattarasa
navippayutte sattarasa.
   [363] Hetupaccayā naadhipatiyā sattarasa.
   [364] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [365]  Maggahetuko  nahetu  dhammo maggārammaṇassa nahetussa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  maggahetuko  nahetu  dhammo
maggādhipatissa   nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
maggahetuko   nahetu   dhammo  maggārammaṇassa  nahetussa  ca
maggādhipatissa  nahetussa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  maggādhipati  nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  maggādhipati nahetu dhammo maggārammaṇassa
nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  maggādhipati  nahetu
dhammo  maggārammaṇassa  nahetussa  ca  maggādhipatissa  nahetussa  ca
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggahetuko
nahetu  ca  maggādhipati  nahetu  ca dhammā maggārammaṇassa nahetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [366]  Maggārammaṇo  nahetu dhammo maggārammaṇassa nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggahetuko  nahetu
dhammo  maggahetukassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
maggahetuko  nahetu  dhammo  maggārammaṇassa  nahetussa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  maggahetuko  nahetu  dhammo maggādhipatissa
nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  pañca  . maggādhipati
nahetu  dhammo  maggādhipatissa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  pañca  .  maggārammaṇo nahetu ca maggādhipati nahetu ca
dhammā  maggārammaṇassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena paccayo:
Tīṇi  .  maggahetuko  nahetu  ca  maggādhipati  nahetu  ca dhammā
maggahetukassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: pañca.
   [367]   Maggārammaṇo   nahetu  dhammo  maggārammaṇassa
nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  maggārammaṇo nahetu
dhammo  maggādhipatissa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo:
maggārammaṇo   nahetu  dhammo  maggārammaṇassa  nahetussa  ca
maggādhipatissa nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi .
Maggādhipati nahetu dhammo maggādhipatissa nahetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   maggādhipati   nahetu   dhammo   maggārammaṇassa
nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  maggādhipati  nahetu
dhammo  maggārammaṇassa  nahetussa  ca  maggādhipatissa  nahetussa  ca
dhammassa   anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggārammaṇo
nahetu  ca  maggādhipati  nahetu  ca dhammā maggārammaṇassa nahetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi.
   [368]   Maggārammaṇo   nahetu  dhammo  maggārammaṇassa
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo: tīṇi . maggahetuko
nahetu  dhammo  maggahetukassa  nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  pañca  .  maggādhipati  nahetu  dhammo  maggādhipatissa
nahetussa   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:  pañca  .
Maggārammaṇo  nahetu ca maggādhipati nahetu ca dhammā maggārammaṇassa
Nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo: tīṇi . maggahetuko
nahetu  ca  maggādhipati  nahetu  ca  dhammā maggahetukassa nahetussa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo: pañca.
   [369]  Ārammaṇe  nava  adhipatiyā  ekavīsa  anantare nava
samanantare   nava   sahajāte   sattarasa  aññamaññe  sattarasa
nissaye sattarasa upanissaye ekavīsa avigate sattarasa.
   [370] Nahetuyā ekavīsa naārammaṇe ekavīsa.
   [371] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava.
   [372] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Maggārammaṇattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 412-419. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8090              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8090              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=348&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=145              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2259              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com