ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Hetudukasaṅkiliṭṭhattikaṃ
            paṭiccavāro
   [230] Hetuṃ saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi  .  hetuṃ  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca  nahetuṃ
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca  dhammaṃ  paṭicca hetuṃ saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [231]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava .pe.
Kamme nava āhāre nava .pe. Avigate nava.
   [232]  Nahetuṃ  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [233]  Hetuṃ  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [234]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
Napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   [235] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [236] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [237]   Hetu   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo   hetussa
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [238]   Hetu   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo   hetussa
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [239]   Hetu   saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo   hetussa
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa    dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati nava.
   [240]  Hetuyā  tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme tīṇi āhāre tīṇi
indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi sampayutte nava atthiyā
nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [241] Hetu saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo hetussa saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
Dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [242] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [243] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [244] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ----------
            Paṭiccavāro
   [245] Hetuṃ asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Nahetuṃ asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca nahetuṃ asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikañca  dhammaṃ  paṭicca  hetu  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [246]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava adhipatiyā nava .pe.
Avigate nava.
   [247]  Nahetuṃ  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [248]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
Naanantare  taṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [249] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi
   [250] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [251]  Hetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo hetussa asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [252]  Hetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo hetussa asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [253]  Hetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo hetussa asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  tīṇi  . nahetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo nahetussa
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  tīṇi . hetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko ca
nahetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko ca dhammā hetussa asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
Dhammassa adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi.
   [254]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre
tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte
nava  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate
nava avigate nava.
   [255]  Hetu asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo hetussa asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [256] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [257] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [258] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            --------
            Paṭiccavāro
   [259]  Hetuṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [260]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  nava āsevane nava kamme nava
vipāke  nava  āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava
sampayutte  nava  vippayutte  nava atthiyā nava natthiyā nava vigate
nava avigate nava.
   [261]  Hetuṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  hetuṃ
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  .  nahetuṃ asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā:  nahetuṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [262]  Naadhipatiyā  cha  napurejāte  nava  napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [263] Hetupaccayā naadhipatiyā cha.
   [264] Naadhipatipaccayā hetuyā cha.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [265] Hetu asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo hetussa asaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [266]  Nahetu  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo  nahetussa
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [267]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe tīṇi adhipatiyā cha anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava  nissaye
nava  upanissaye  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre tīṇi
indriye  nava  jhāne  tīṇi magge nava sampayutte nava vippayutte
nava atthiyā nava natthiyā nava vigate nava avigate nava.
   [268] Hetu asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo hetussa asaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikassa  dhammassa  sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [269] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [270] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [271] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Hetudukasaṅkiliṭṭhattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 45-51. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=876              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=876              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=230&items=42              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=230              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com