ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikalokiyadukam
   [606]  Kusalam  lokiyam  dhammam  paticca kusalo lokiyo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  lokiyam  dhammam  paticca  abyakato
lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  lokiyam  dhammam
paticca  kusalo lokiyo ca abyakato lokiyo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  .  akusalam  lokiyam  dhammam  paticca  akusalo lokiyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  abyakatam  lokiyam dhammam
paticca  abyakato  lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Kusalam  lokiyanca  abyakatam  lokiyanca  dhammam  paticca  abyakato
lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  akusalam  lokiyanca
abyakatam  lokiyanca  dhammam  paticca  abyakato  lokiyo  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [607] Hetuya nava arammane tini avigate tini.
   [608]  Akusalam  lokiyam dhammam paticca akusalo lokiyo dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  .  abyakatam  lokiyam  dhammam  paticca
abyakato lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [609]  Nahetuya  dve  naarammane  panca  naadhipatiya
nava novigate panca.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [610]  Kusalo  lokiyo  dhammo  kusalassa lokiyassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tini  . akusalo lokiyo dhammo akusalassa
lokiyassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tini  .  abyakato
lokiyo  dhammo  abyakatassa  lokiyassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [611]  Kusalo  lokiyo  dhammo  kusalassa lokiyassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  tini  .  akusalo  lokiyo  dhammo
akusalassa  lokiyassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  tini .
Abyakato  lokiyo  dhammo  abyakatassa  lokiyassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: tini.
   [612]  Hetuya  satta  arammane  nava  adhipatiya  nava
avigate terasa.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
   [613]  Kusalam  lokuttaram  dhammam  paticca  kusalo  lokuttaro
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  abyakatam  lokuttaram  dhammam
paticca abyakato lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [614]  Hetuya  dve  arammane  dve  adhipatiya  dve
avigate dve.
   [615] Naadhipatiya dve.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [616]  Kusalo  lokuttaro  dhammo  kusalassa  lokuttarassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  abyakato lokuttaro dhammo
abyakatassa lokuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [617]  Abyakato lokuttaro dhammo abyakatassa lokuttarassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  abyakato  lokuttaro dhammo
kusalassa lokuttarassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [618] Kusalo lokuttaro dhammo kusalassa lokuttarassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  .  abyakato  lokuttaro  dhammo
abyakatassa  lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: abyakato
lokuttaro  dhammo  kusalassa  lokuttarassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:.
   [619]  Kusalo  lokuttaro  dhammo  abyakatassa lokuttarassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: . abyakato lokuttaro dhammo
abyakatassa lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [620]  Hetuya  dve  arammane  dve  adhipatiya  tini
anantare  dve  samanantare  dve  sahajate  dve  annamanne
dve nissaye dve upanissaye cattari avigate dve.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
         Kusalattikalokiyadukam nitthitam.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 456-459. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=8961&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=8961&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=606&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=162              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2517              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com