ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccanīyānulomadukadukapaṭṭhānaṃ
       nahetudukanasahetukaduke hetudukasahetukadukaṃ
   [1216] Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  nasahetukaṃ dhammaṃ
Paṭicca  hetu  sahetuko  ca nahetu sahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  nanahetuṃ  nasahetu  kaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1217]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  cattāri  avigate
cattāri.
   [1218]  Nanahetu  nasahetuko  dhammo  nahetussa  sahetukassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1219] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe cha avigate pañca.
          Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ
   [1220] Nahetuṃ naahetu kaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nanahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . nahetuṃ
naahetukañca  nanahetuṃ  naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu ahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1221] Hetuyā tīṇi.
     Nahetudukanahetusampayuttaduke hetudukahetusampayuttadukaṃ
   [1222] Nahetuṃ nahetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu hetusampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1223] Hetuyā cattāri.
   [1224]  Nahetuṃ  nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
Hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1225] Hetuyā tīṇi.
     Nahetudukanahetusahetukaduke hetudukahetusahetukadukaṃ
   [1226]  Nahetuṃ  nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ  paṭicca hetu
hetucevasahetukoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1227] Hetuyā ekaṃ.
   [1228]  Nanahetuṃ  naahetukañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
nahetu sahetukocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1229] Hetuyā ekaṃ.
        Nahetudukanahetuhetusampayuttaduke
         hetudukahetuhetusampayuttadukaṃ
   [1230]  Nahetuṃ  nahetuñcevanahetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
hetu hetucevahetusampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1231] Hetuyā ekaṃ.
   [1232]  Nanahetuṃ  nahetuvippayuttañcevananahetuñca  dhammaṃ paṭicca
nahetu hetusampayuttocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1233] Hetuyā ekaṃ.
     Nahetudukanahetunasahetukaduke hetudukanahetusahetukadukaṃ
   [1234]  Nahetuṃ  nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1235] Hetuyā ekaṃ.
   [1236]  Nahetuṃ  nahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1237] Hetuyā ekaṃ.
      Nahetudukanasappaccayaduke hetudukasappaccayadukaṃ
   [1238]  Nahetu  nasappaccayo  dhammo  hetussa  sappaccayassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1239] Ārammaṇe tīṇi.
          Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.
      Nahetudukanasanidassanaduke hetudukasanidassanadukaṃ
   [1240]  Nahetuṃ  nasanidassanaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu sanidassano
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1241] Hetuyā tīṇi.
   [1242]  Nahetu  naanidassano  dhammo  hetussa  anidassanassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1243] Ārammaṇe tīṇi.
       Nahetudukanasappaṭighaduke hetudukasappaṭighadukaṃ
   [1244]  Nahetuṃ  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu sappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1245] Hetuyā tīṇi.
   [1246]  Nahetuṃ  naappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu appaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1247] Hetuyā ekaṃ.
        Nahetudukanarūpīduke hetudukarūpīdukaṃ
   [1248]  Nahetuṃ  narūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  rūpī  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1249] Hetuyā tīṇi.
   [1250]  Nahetuṃ  naarūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu arūpī dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1251] Hetuyā tīṇi.
       Nahetudukanalokiyaduke hetudukalokiyadukaṃ
   [1252]  Nahetuṃ  nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu lokiyo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nanahetuṃ  nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
   [1253]  Nahetuṃ  nalokuttaraṃ  dhammaṃ paccayā hetu lokuttaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1254] Hetuyā tīṇi.
    Nahetudukanakenaciviññeyyaduke hetudukakenaciviññeyyadukaṃ
   [1255]  Nahetuṃ  nakenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
kenaciviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1256] Hetuyā nava.
   [1257]  Nahetuṃ  nakenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
kenacinaviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1258] Hetuyā nava.
       Nahetudukanoāsavaduke hetudukaāsavadukaṃ
   [1259]  Nahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
āsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  hetu  āsavo  ca  nahetu  āsavo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  nanahetuṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
āsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ. nahetuṃ noāsavañca
nanahetuṃ  noāsavañca  dhammaṃ  paṭicca hetu āsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
   [1260] Hetuyā pañca.
   [1261]  Nahetuṃ  nanoāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu noāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . nanahetuṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  noāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanahetuṃ
nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca hetu noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:
nanahetuṃ  nanoāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  noāsavo  ca  nahetu
noāsavo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nahetuṃ
Nanoāsavañca   nanahetuṃ  nanoāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1262] Hetuyā pañca.
       Nahetudukanasāsavaduke hetudukasāsavadukaṃ
   [1263]  Nahetuṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sāsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1264] Hetuyā tīṇi.
    Nahetudukanaāsavasampayuttaduke hetudukaāsavasampayuttadukaṃ
   [1265] Nanahetuṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsava-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1266] Hetuyā tīṇi.
   [1267] Nahetuṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu āsavavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1268] Hetuyā nava.
     Nahetudukanaāsavasāsavaduke hetudukaāsavasāsavadukaṃ
   [1269]  Nahetuṃ  naāsavañcevanaanāsavañca  dhammaṃ paṭicca hetu
āsavocevasāsavoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1270] Hetuyā pañca.
   [1271]  Nahetuṃ  naanāsavañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu sāsavocevanocaāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1272] Hetuyā pañca.
        Nahetudukanaāsavaāsavasampayuttaduke
        hetudukaāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [1273]  Nahetuṃ  naāsavañcevanaāsavavippayuttañca  dhammaṃ paṭicca
hetu āsavocevaāsavasampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1274] Hetuyā tīṇi.
   [1275]  Nahetuṃ  naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu    āsavasampayuttocevanocaāsavo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [1276] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanaāsavavippayuttasāsavaduke
         hetudukaāsavavippayuttasāsavadukaṃ
   [1277]  Nahetuṃ  āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
āsavavippayutto sāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1278] Hetuyā tīṇi.
   [1279]  Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paccayā hetu
āsavavippayutto anāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1280] Hetuyā tīṇi.
         Nahetudukanosaññojanagocchakaduke
         hetudukasaññojanagocchakadukaṃ
   [1281]  Nahetuṃ  nosaññojanaṃ  dhammaṃ paṭicca hetu saññojano
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1282] Hetuyā tīṇi.
     Nahetudukanoganthagocchakaduke hetudukaganthagocchakadukaṃ
   [1283]  Nahetuṃ  noganthaṃ  dhammaṃ paṭicca hetu gantho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1284] Hetuyā nava.
     Nahetudukanooghagocchakaduke hetudukaoghagocchakadukaṃ
   [1285]  Nahetuṃ  nooghaṃ  dhammaṃ paṭicca hetu ogho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1286] Hetuyā pañca.
     Nahetudukanoyogagocchakaduke hetudukayogagocchakadukaṃ
   [1287]  Nahetuṃ  noyogaṃ  dhammaṃ paṭicca hetu yogo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1288] Hetuyā pañca.
     Hetudukanonīvaraṇagocchakaduke hetudukanīvaraṇagocchakadukaṃ
   [1289]  Nahetuṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca hetu nīvaraṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1290] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanoparāmāsagocchakaduke
         hetudukaparāmāsagocchakadukaṃ
   [1291]  Nahetuṃ  noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu parāmāso
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
      Nahetudukanasārammaṇaduke hetudukasārammaṇadukaṃ
   [1292]  Nahetuṃ  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu sārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
   [1293]  Nahetuṃ naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu anārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
        Nahetudukanocittaduke hetudukacittadukaṃ
   [1294]  Nahetuṃ  nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu citto dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1295] Hetuyā tīṇi.
   [1296]  Nahetuṃ  nanocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu  nocitto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1297] Hetuyā tīṇi.
       Nahetudukanacetasikaduke hetudukacetasikadukaṃ
   [1298] Nahetuṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cetasiko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1299] Hetuyā tīṇi.
   [1300]  Nahetuṃ  naacetasikaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu acetasiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1301] Hetuyā tīṇi.
     Nahetudukanacittasampayuttaduke hetudukacittasampayuttadukaṃ
   [1302] Nahetuṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1303] Hetuyā tīṇi.
   [1304] Nahetuṃ nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu cittavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1305] Hetuyā tīṇi.
      Nahetudukanocittasaṃsaṭṭhaduke hetudukacittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [1306]  Nahetuṃ  nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasaṃsaṭṭho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1307] Hetuyā tīṇi.
   [1308] Nahetuṃ nacittavisaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu cittavisaṃsaṭṭho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1309] Hetuyā tīṇi.
     Nahetudukanocittasamuṭṭhānaduke hetudukacittasamuṭṭhānadukaṃ
   [1310] Nahetuṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca hetu cittasamuṭṭhāno
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1311] Hetuyā tīṇi.
   [1312]  Nahetuṃ  nanocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1313] Hetuyā tīṇi.
      Nahetudukanocittasahabhuduke hetudukacittasahabhudukaṃ
   [1314]  Nahetuṃ  nocittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca hetu cittasahabhū
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1315] Hetuyā tīṇi.
   [1316]  Nahetuṃ  nanocittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
    Nahetudukanocittānuparivattiduke hetudukacittānuparivattidukaṃ
   [1317]  Nahetuṃ  nocittānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1318] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaduke
         hetudukacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ
   [1319]  Nahetuṃ  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1320] Hetuyā tīṇi.
   [1321]  Nahetuṃ  nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1322] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuduke
        hetudukacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukaṃ
   [1323]  Nahetuṃ  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1324] Hetuyā tīṇi.
   [1325]  Nahetuṃ  nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1326] Hetuyā tīṇi.
       Nahetudukanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduke
       hetudukacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ
   [1327]  Nahetuṃ  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  dhammaṃ paṭicca
hetu cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1328] Hetuyā tīṇi.
   [1329]   Nahetuṃ   nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1330] Hetuyā tīṇi.
      Nahetudukanaajjhattikaduke hetudukaajjhattikadukaṃ
   [1331]  Nahetuṃ  naajjhattikaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu ajjhattiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1332] Hetuyā tīṇi.
   [1333]  Nahetuṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca hetu bāhiro dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1334] Hetuyā tīṇi.
       Nahetudukanaupādāduke hetudukaupādādukaṃ
   [1335] Nahetuṃ naupādā dhammaṃ paṭicca nahetu upādā dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1336] Hetuyā tīṇi.
   [1337]  Nahetuṃ  nanoupādā  dhammaṃ  paṭicca hetu noupādā
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1338] Hetuyā tīṇi.
      Nahetudukanaupādinnaduke hetudukaupādinnadukaṃ
   [1339]  Nahetuṃ  naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca hetu anupādinno
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1340] Hetuyā tīṇi.
    Nahetudukanoupādānagocchakaduke hetudukaupādānagocchakadukaṃ
   [1341]  Nahetuṃ  noupādānaṃ  dhammaṃ paṭicca hetu upādāno
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1342] Hetuyā nava.
     Nahetudukanokilesagocchakaduke hetudukakilesagocchakadukaṃ
   [1343]  Nahetuṃ nokilesaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kileso dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1344] Hetuyā tīṇi.
         Nahetudukanadassanenapahātabbaduke
         hetudukadassanenapahātabbadukaṃ
   [1345]  Nahetuṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1346] Hetuyā tīṇi.
   [1347]  Nahetuṃ  nanadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1348] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanabhāvanāyapahātabbaduke
         hetudukabhāvanāyapahātabbadukaṃ
   [1349]  Nahetuṃ  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā  hetu
bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1350] Hetuyā tīṇi.
   [1351]  Nahetuṃ  nanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
Nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1352] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanadassanenapahātabbahetukaduke
        hetudukadassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [1353]  Nahetuṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
dassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. Ekaṃ.
   [1354]  Nanahetuṃ  nanadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati *- hetupaccayā:.
   [1355] Hetuyā tīṇi.
        Nahetudukanabhāvanāyapahātabbahetukaduke
        hetudukabhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ
   [1356]  Nahetuṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1357] Hetuyā ekaṃ.
   [1358]  Nanahetuṃ  nanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu nabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1359] Hetuyā tīṇi.
       Nahetudukanasavitakkaduke hetudukasavitakkadukaṃ
   [1360] Nahetuṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca hetu savitakko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ dhammouppajjati peḌna dhammo uppajjati
   [1361] Hetuyā tīṇi.
           Sabbattha saṅkhittaṃ.
        Nahetudukanasaraṇaduke hetudukasaraṇadukaṃ
   [1362]  Nahetuṃ  nasaraṇaṃ  dhammaṃ paccayā hetu saraṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1363] Hetuyā tīṇi.
   [1364]  Nahetuṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu araṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nanahetuṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu
araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nahetuṃ  naaraṇañca
nanahetuṃ  naaraṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  araṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [1365] Hetuyā tīṇi.
                ----------
       Nasahetukadukanahetuduke sahetukadukahetudukaṃ
   [1366] Nasahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . naahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetuko
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nasahetukaṃ  nahetuñca
naahetukaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca sahetuko hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [1367] Hetuyā tīṇi.
   [1368]  Nasahetukaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca sahetuko nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1369] Hetuyā tīṇi.
     Nahetusampayuttadukanahetuduke hetusampayuttadukahetudukaṃ
   [1370]  Nahetusampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca hetusampayutto
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi. Sahetukadukasadisaṃ.
     Nahetusahetukadukanahetuduke hetusahetukadukahetudukaṃ
   [1371]   Nahetuñcevanaahetukañca  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevasahetukoca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1372] Hetuyā ekaṃ.
   [1373]  Naahetukañcevananahetuñca  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
sahetukocevanacahetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1374] Hetuyā ekaṃ.
         Nahetuhetusampayuttadukanahetuduke
         hetuhetusampayuttadukahetudukaṃ
   [1375]  Nahetuñcevanahetuvippayuttañca  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
hetucevahetusampayuttoca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1376] Hetuyā ekaṃ.
   [1377]  Nahetuvippayuttañcevananahetuñca  nanahetuṃ  dhammaṃ paṭicca
hetusampayuttocevanacahetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1378] Hetuyā ekaṃ.
          Antimadukaṃ nalabbhati.
      Nasappaccayadukanahetuduke sappaccayadukahetudukaṃ
   [1379]  Naappaccayaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaccayo hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1380] Hetuyā ekaṃ.
   [1381]  Naappaccayaṃ  nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sappaccayo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1382] Hetuyā ekaṃ.
          Saṅkhataṃ sappaccayasadisaṃ.
      Nasanidassanadukanahetuduke sanidassanadukahetudukaṃ
   [1383]  Nasanidassanaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassano hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1384] Hetuyā ekaṃ.
   [1385]  Nasanidassanaṃ  nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1386] Hetuyā tīṇi.
       Nasappaṭighadukanahetuduke sappaṭighadukahetudukaṃ
   [1387]  Nasappaṭighaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  appaṭigho  hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1388] Hetuyā ekaṃ.
   [1389]  Nasappaṭighaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaṭigho nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1390] Hetuyā tīṇi.
        Narūpīdukanahetuduke rūpīdukahetudukaṃ
   [1391] Narūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca arūpī hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  narūpiṃ  nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca arūpī nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Gaṇitakena tīṇi.
       Nalokiyadukanahetuduke lokiyadukahetudukaṃ
   [1392] Nalokiyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokuttaro hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nalokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
lokiyo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1393] Hetuyā dve.
   [1394] Nalokiyaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nalokuttaraṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca lokiyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1395] Hetuyā cattāri.
    Nakenaciviññeyyadukanahetuduke kenaciviññeyyadukahetudukaṃ
   [1396]  Nakenaciviññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kenaciviññeyyo
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1397] Hetuyā nava.
   [1398] Nakenaciviññeyyaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca kenacinaviññeyyo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1399] Hetuyā nava.
       Noāsavadukanahetuduke āsavadukahetudukaṃ
   [1400]  Noāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nanoāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
āsavo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . noāsavaṃ
nahetuñca  nanoāsavaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  āsavo  hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1401] Hetuyā pañca.
   [1402]  Noāsavaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ paṭicca noāsavo nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . nanoāsavaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca
noāsavo  nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . noāsavaṃ
nanahetuñca  nanoāsavaṃ  nanahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:. Pañca.
             Saṅkhittaṃ
      nasārammaṇadukanahetuduke sārammaṇadukahetudukaṃ
   [1403]  Nasārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca sārammaṇo hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1404] Hetuyā tīṇi.
   [1405]  Naanārammaṇaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1406] Hetuyā tīṇi.
             Saṅkhittaṃ
        nasaraṇadukanahetuduke saraṇadukahetudukaṃ
   [1407]  Nasaraṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca araṇo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca saraṇo
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1408] Hetuyā dve.
   [1409]  Nasaraṇaṃ  nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca araṇo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ paṭicca saraṇo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1410] Hetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
       Nasaraṇadukanasahetukaduke saraṇadukasahetukadukaṃ
   [1411]  Nasaraṇaṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
saraṇo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1412] Hetuyā dve.
   [1413]  Nasaraṇaṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo ahetuko
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
araṇo ahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1414] Hetuyā dve.
     Nasaraṇadukanahetusampayuttaduke saraṇadukahetusampayuttadukaṃ
   [1415]  Nasaraṇaṃ  nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1416] Hetuyā dve.
   [1417]  Nasaraṇaṃ  nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1418] Hetuyā dve.
     Nasaraṇadukanahetusahetukaduke saraṇadukahetusahetukadukaṃ
   [1419]  Nasaraṇaṃ  nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ paṭicca araṇo
hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naaraṇaṃ
nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  saraṇo  hetucevasahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1420] Hetuyā dve.
   [1421]  Nasaraṇaṃ  naahetukañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
araṇo  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Naaraṇaṃ  naahetukañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  saraṇo  sahetuko-
cevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1422] Hetuyā dve.
        Hetucevahetusampayuttadukaṃ saṅkhittaṃ.
     Nasaraṇadukanahetunasahetukaduke saraṇadukanahetusahetukadukaṃ
   [1423]  Nasaraṇaṃ  nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1424] Hetuyā ekaṃ.
   [1425]  Nasaraṇaṃ  nahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
nahetu  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . naaraṇaṃ
nahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo  nahetu  ahetuko dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1426] Hetuyā dve.
      Nasaraṇadukanasappaccayaduke saraṇadukasappaccayadukaṃ
   [1427]  Nasaraṇo  nasappaccayo  dhammo  araṇassa sappaccayassa
dhammassa. Pe. Ekaṃ.
       Nasaraṇadukanasaṅkhataduke saraṇadukasaṅkhatadukaṃ
   [1428] Nasaraṇo nasaṅkhato dhammo. Saṅkhittaṃ.
      Nasaraṇadukanasanidassanaduke saraṇadukasanidassanadukaṃ
   [1429]  Nasaraṇaṃ  nasanidassanaṃ  dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassano
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1430] Hetuyā tīṇi.
       Nasaraṇadukanasappaṭighaduke saraṇadukasappaṭighadukaṃ
   [1431]  Nasaraṇaṃ  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo sappaṭigho
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1432] Hetuyā tīṇi.
        Nasaraṇadukanarūpīduke saraṇadukarūpīdukaṃ
   [1433]  Nasaraṇaṃ  narūpiṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo  rūpī dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1434] Hetuyā dve.
   [1435]  Nasaraṇaṃ  naarūpiṃ  dhammaṃ paccayā saraṇo arūpī dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1436] Hetuyā dve.
       Nasaraṇadukanalokiyaduke saraṇadukalokiyadukaṃ
   [1437]  Nasaraṇaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo lokiyo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1438] Hetuyā ekaṃ
   [1439]  Nasaraṇaṃ  nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā araṇo lokuttaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1440] Hetuyā ekaṃ.
    Nasaraṇadukanakenaciviññeyyaduke saraṇadukakenaciviññeyyadukaṃ
   [1441] Nasaraṇaṃ nakenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo kenaciviññeyyo
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1442] Hetuyā tīṇi.
   [1443]  Nasaraṇaṃ  nakenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
kenacinaviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1444] Hetuyā tīṇi.
     Nasaraṇadukanaāsavagocchakaduke saraṇadukaāsavagocchakadukaṃ
   [1445]  Naaraṇaṃ naāsavaṃ dhammaṃ paṭicca saraṇo āsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Ekaṃ.
         Nasaraṇadukanasaññojanagocchakaduke
         saraṇadukasaññojanagocchakadukaṃ
   [1446]  Naaraṇaṃ  nasaññojanaṃ  dhammaṃ paṭicca saraṇo saññojano
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1447] Hetuyā ekaṃ.
     Nasaraṇadukanaganthagocchakaduke saraṇadukaganthagocchakadukaṃ
   [1448]  Naaraṇaṃ  naganthaṃ  dhammaṃ paṭicca saraṇo gantho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1449] Hetuyā ekaṃ.
     Nasaraṇadukanaoghagocchakaduke saraṇadukaoghagocchakadukaṃ
   [1450]  Naaraṇaṃ  naoghaṃ  dhammaṃ paṭicca saraṇo ogho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1451] Hetuyā ekaṃ.
     Nasaraṇadukanayogagocchakaduke saraṇadukayogagocchakadukaṃ
   [1452]  Naaraṇaṃ  nayogaṃ  dhammaṃ paṭicca saraṇo yogo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1453] Hetuyā ekaṃ.
     Nasaraṇadukananīvaraṇagocchakaduke saraṇadukanīvaraṇagocchakadukaṃ
   [1454]  Naaraṇaṃ  nanīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saraṇo  nīvaraṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1455] Hetuyā ekaṃ.
         Nasaraṇadukanaparāmāsagocchakaduke
         saraṇadukaparāmāsagocchakadukaṃ
   [1456]  Naaraṇaṃ  naparāmāsaṃ  dhammaṃ paṭicca saraṇo parāmāso
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1457] Hetuyā ekaṃ.
      Nasaraṇadukanasārammaṇaduke saraṇadukasārammaṇadukaṃ
   [1458]  Nasaraṇaṃ  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca saraṇo sārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Ekaṃ.
   [1459]   Nasaraṇaṃ  naanārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1460] Hetuyā dve.
        Nasaraṇadukanacittaduke saraṇadukacittadukaṃ
   [1461]  Nasaraṇaṃ  nacittaṃ  dhammaṃ paṭicca araṇo citto dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1462] Hetuyā dve. Saṅkhittaṃ.
       Nasaraṇadukanacetasikaduke saraṇadukacetasikadukaṃ
   [1463]  Nasaraṇaṃ  nacetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo cetasiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1464] Hetuyā dve.
     Nasaraṇadukanacittasampayuttaduke saraṇadukacittasampayuttadukaṃ
   [1465]  Nasaraṇaṃ  nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:. Dve.
      Nasaraṇadukanacittasaṃsaṭṭhaduke saraṇadukacittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [1466]   Nasaraṇaṃ  nacittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1467] Hetuyā dve.
             .pe.
         Nasaraṇadukanadassanenapahātabbaduke
         saraṇadukadassanenapahātabbadukaṃ
   [1468]  Naaraṇaṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saraṇo
dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1469] Hetuyā ekaṃ.
   [1470]  Naaraṇaṃ  nanadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1471] Hetuyā ekaṃ.
             Saṅkhittaṃ
       nasaraṇadukanasauttaraduke saraṇadukasauttaradukaṃ
   [1472]  Nasaraṇaṃ  nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo sauttaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1473] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
      Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi
      saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [1474]  Nasaraṇo  nasauttaro  dhammo  araṇassa  sauttarassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: ekaṃ.
   [1475]  Nasaraṇo  nasauttaro  dhammo  araṇassa  sauttarassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [1476] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekaṃ. Pe.
Avigate ekaṃ .pe.
   [1477]  Nasaraṇo  nasauttaro  dhammo  araṇassa  sauttarassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: ... sahajātapaccayena paccayo:
... Upanissayapaccayena paccayo: ... Pacchājātapaccayena paccayo:.
   [1478] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe ekaṃ.
   [1479] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ.
   [1480] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [1481]  Nasaraṇaṃ  naanuttaraṃ  dhammaṃ  paccayā araṇo anuttaro
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1482] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1483]  Nasaraṇo  naanuttaro  dhammo  araṇassa  anuttarassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [1484] Anantare ekaṃ samanantare ekaṃ [1]- upanissaye dve
purejāte  ekaṃ  āsevane  ekaṃ vippayutte ekaṃ atthiyā ekaṃ
natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1485]  Nasaraṇo  naanuttaro  dhammo  araṇassa  anuttarassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ... purejātapaccayena paccayo:.
Naaraṇo   naanuttaro   dhammo  araṇassa  anuttarassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:.
   [1486]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  dve  naupanissaye
ekaṃ napurejāte dve novigate dve.
   [1487] Upanissayapaccayā nahetuyā dve.
@Footnote: 1 Ma. nissaye ekaṃ.
   [1488]  Nahetupaccayā  upanissaye  dve  purejāte  ekaṃ
atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
     Yathākusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
       Paccanīyānulomadukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
        Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
     Anuloma dukattikapaṭṭhānato paṭṭhāya yāva pariyosānā
           tiṃsamattehi bhāṇavārehi paṭṭhānaṃ.
            Paṭṭhānappakaraṇaṃ paripuṇṇaṃ
                 abhidhammapiṭakaṃ
                   niṭṭhitaṃ
                   ---------
     ettāvatā ca amhehi      yaṃ puññaṃ pasutaṃ bahuṃ
     taṃ no devānumodantu       sabba sampatti siddhiyā
     dukkhappattā ca niddukkhā   bhayappattā ca nibbhayā
     sokappattā ca nissokā    khemaṃ pappontu pāṇino
     sabbe buddhā balappattā   paccekānañca yaṃ balaṃ
     tesaṃ ca dhammatejena         rakkhaṃ bandhāmi sabbaso


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 508-538. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=10022              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=10022              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1216&items=273              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=135              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2908              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12928              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12928              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]