ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

            Nauppannattikaṃ
   [29]  Naanuppannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanuppanno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naanuppannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nauppādī
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  naanuppannaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanuppanno  ca  nauppādī  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Nauppādiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nauppādī  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
nauppādiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanuppanno dhammo uppajjati hetupaccayā:
Nauppādiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanuppanno  ca  nauppādī  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  naanuppannañca  nauppādiñca  dhammaṃ
paṭicca  naanuppanno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanuppannañca
nauppādiñca  dhammaṃ  paṭicca  nauppādī dhammo uppajjati hetupaccayā:
naanuppannañca   nauppādiñca   dhammaṃ  paṭicca  naanuppanno  ca
nauppādī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
            Naatītattikaṃ
   [30]  Naatītaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naatīto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [31]  Naatīto  dhammo  naatītassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  naatīto  dhammo  naanāgatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  naatīto  dhammo  naatītassa  ca  naanāgatassa ca dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  naanāgato  dhammo  naanāgatassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  naanāgato  dhammo  naatītassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  naanāgato  dhammo  naatītassa ca
naanāgatassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  . naatīto ca
naanāgato  ca  dhammā  naatītassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo:
naatīto  ca  naanāgato  ca  dhammā  naanāgatassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  naatīto  ca  naanāgato  ca  dhammā
naatītassa ca naanāgatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
           Naatītārammaṇattikaṃ
   [32]  Naatītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naanāgatārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
            Naajjhattattikaṃ
   [33]  Naajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhatto dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  nabahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  nabahiddhā  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
           Naajjhattārammaṇattikaṃ
   [34]  Naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhattārammaṇo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nabahiddhārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nabahiddhārammaṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nabahiddhārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhattārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
           Nasanidassanattikaṃ
   [35]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassana-
sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
Ca  naanidassanaappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naanidassanasappaṭigho   ca
naanidassanaappaṭigho   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:
nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  ca
naanidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
   [36]  Naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca
nasanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassana-
sappaṭighaṃ  dhammaṃ   paṭicca  naanidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho  ca   naanidassanaappaṭigho   ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naanidassana-
sappaṭigho   ca  naanidassanaappaṭigho   ca   dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:   naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho   ca   naanidassanaappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [37]  Naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassana-
appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: cha.
   [38]   Nasanidassanasappaṭighañca   naanidassanaappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [39]   Nasanidassanasappaṭighañca   naanidassanasappaṭighañca   dhammaṃ
paṭicca nasanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [40]    Hetuyā   tiṃsa   avigate   tiṃsa   .
Yathā   kusalattike  sahajātavārampi  paccayavārampi  nissayavārampi
saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi pañhāvārampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Paccanīya tikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
            ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 9-13. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=169              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=169              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=29&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=29              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com