ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Paccanīyatikattikapaṭṭhānaṃ
          nakusalattikanavedanāttikaṃ
   [346]  Nakusalaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo
nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
Nakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naakusalo
nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
nakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naabyākato
nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
nakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nakusalo
nasukhāyavedanāyasampayutto   ca   naabyākato   nasukhāyavedanāya-
sampayutto   ca   dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nakusalaṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nakusalo   nasukhāya-
vedanāyasampayutto   ca   nakusalo   nasukhāyavedanāyasampayutto
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [347]  Naakusalaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo   nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  uppajjati  hetu-
paccayā:  naakusalaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naakusalaṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato nasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: naakusalaṃ nasukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca
naabyākato   nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:   naakusalaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  naakusalo  nasukhāyavedanāya-
sampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [348]  Naabyākataṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naabyākato    nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naabyākataṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
naabyākataṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo
nasukhāyavedanāyasampayutto   ca   naabyākato   nasukhāyavedanāya-
sampayutto   ca   dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naabyākataṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naakusalo  nasukhāya-
vedanāyasampayutto   ca   naabyākato  nasukhāyavedanāyasampayutto
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naabyākataṃ  nasukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca
naakusalo   nasukhāyavedanāyasampayutto   ca   dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: cha.
   [349]   Nakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   naabyākataṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  nasukhāya-
vedanāyasampayuttañca    naabyākataṃ    nasukhāyavedanāyasampayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nasukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati
hetupaccayā:   nakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   naabyākataṃ
Nasukhāyavedanāyasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nasukhāya-
vedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca.
   [350]  Naakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   naabyākataṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo  nasukhāya-
vedanāyasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttañca   naabyākataṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo uppajjati
hetupaccayā: pañca.
   [351]  Nakusalaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttañca  naakusalaṃ nasukhāya-
vedanāyasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ nasukhāyavedanāya-
sampayuttañca    naakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   dhammaṃ
paṭicca   naakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   naakusalaṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo  nasukhāya-
vedanāyasampayutto   ca   naakusalo  nasukhāyavedanāyasampayutto
ca dhammā uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [352] Hetuyā ekūnattiṃsa ārammaṇe catuvīsa avigate ekūnattiṃsa.
   Sahajātavārepi pañhāvārepi vitthāro.
   [353]  Nakusalaṃ  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nadukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nakusalaṃ   nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naakusalo
nadukkhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
nakusalaṃ   nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naabyākato
nadukkhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
nakusalaṃ   nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nakusalo
nadukkhāyavedanāyasampayutto   ca   naabyākato  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: nakusalaṃ nadukkhāya-
vedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  ca  naakusalo  nadukkhāyavedanāyasampayutto ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  naakusalaṃ  nadukkhāyavedanāya-
sampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naakusalo  nadukkhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca .  naabyākataṃ nadukkhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: cha . nakusalaṃ nadukkhāya-
vedanāyasampayuttañca  naabyākataṃ  nadukkhāyavedanāyasampayuttañca dhammaṃ
paṭicca nakusalo nadukkhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:
pañca .  naakusalaṃ  nadukkhāyavedanāyasampayuttañca naabyākataṃ nadukkhāya-
vedanāyasampayuttañca  dhammaṃ paṭicca nakusalo nadukkhāyavedanāyasampayutto
Sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca . nakusalaṃ nadukkhāya-
vedanāyasampayuttañca    naakusalaṃ    nadukkhāyavedanāyasampayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nadukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [354]  Hetuyā  ekūnattiṃsa  avigate  ekūnattiṃsa  sabbattha
vitthāretabbaṃ.
   [355]  Nakusalaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  pañca  .  naakusalaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  naabyākataṃ  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cha . nakusalaṃ
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca    naabyākataṃ   naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttañca   dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca .
Naakusalaṃ     naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca     naabyākataṃ
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca    dhammaṃ   paṭicca   nakusalo
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
pañca   .   nakusalaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca  naakusalaṃ
Naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca    dhammaṃ   paṭicca   nakusalo
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
   [356]  Hetuyā  ekūnattiṃsa  avigate  ekūnattiṃsa  sabbattha
vitthāro.
          Nakusalattikanavipākattikaṃ
   [357] Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo navipāko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  navipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca naakusalo
navipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  navipāko  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
nakusalaṃ  navipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipāko ca naabyākato
navipāko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: nakusalaṃ navipākaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipāko ca naakusalo navipāko ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  naakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca
naakusalo  navipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca .
Naabyākataṃ  navipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  navipāko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cha  .  nakusalaṃ  navipākañca naabyākataṃ
navipākañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipāko  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  pañca  .  naakusalaṃ  navipākañca naabyākataṃ navipākañca
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
pañca   .  nakusalaṃ  navipākañca  naakusalaṃ  navipākañca  dhammaṃ
Paṭicca nakusalo navipāko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [358]  Hetuyā  ekūnattiṃsa  avigate  ekūnattiṃsa  sabbattha
vitthāro.
   [359]  Nakusalaṃ  navipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nakusalo navipāka-
dhammadhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nakusalaṃ  navipākadhammadhammaṃ
paṭicca   naakusalo   navipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nakusalaṃ  navipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipākadhammadhammo  ca
naakusalo  navipākadhammadhammo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Naakusalaṃ   navipākadhammadhammaṃ  paṭicca  naakusalo  navipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ  navipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nakusalo
navipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ  navipākadhamma-
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo navipākadhammadhammo  ca  naakusalo navipāka-
dhammadhammo  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nakusalaṃ navipāka-
dhammadhammañca  naakusalaṃ  navipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
navipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  navipākadhamma-
dhammañca  naakusalaṃ  navipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
navipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ  navipākadhamma-
dhammañca  naakusalaṃ  navipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
navipākadhammadhammo  ca  naakusalo  navipākadhammadhammo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [360] Hetuyā nava avigate nava sabbattha nava.
   [361]  Nakusalaṃ  nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nanevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā:.
        Nakusalattikanaupādinnupādāniyattikaṃ
   [362]  Nakusalaṃ  naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ... nakusalaṃ
naanupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nakusalaṃ  naanupādinna-
anupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 90-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1792              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1792              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=346&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=346              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]