ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasanidassanattikanakusalattikaṃ
   [422]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nasanidassana-
sappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  nakusalo
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naanidassanaappaṭigho  nakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
cha  .  naanidassanasappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassanasappaṭigho
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nakusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naanidassanasappaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: cha . naanidassana-
appaṭighaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cha  .  nasanidassanasappaṭighaṃ  nakusalañca
naanidassanaappaṭighaṃ   nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cha  . naanidassanasappaṭighaṃ
nakusalañca  naanidassanaappaṭighaṃ  nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [423] Hetuyā tiṃsa ārammaṇe nava sabbattha vitthāro.
   [424]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [425] Hetuyā tiṃsa ārammaṇe nava sabbattha vitthāro.
   [426]  Nasanidassanasappaṭighaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [427] Hetuyā nava sabbattha nava.
         Nasanidassanattikanavedanāttikaṃ
   [428]  Nasanidassanasappaṭighaṃ nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
... tiṃsa . nasanidassanasappaṭighaṃ nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
...  tiṃsa  .  nasanidassanasappaṭighaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ paṭicca ... Tiṃsa.
         Nasanidassanattikanavipākattikaṃ
   [429] Nasanidassanasappaṭighaṃ  navipākaṃ  dhammaṃ paṭicca ... tiṃsa.
Nasanidassanasappaṭighaṃ  navipākadhammadhammaṃ  paṭicca ... tiṃsa . nasanidassana-
sappaṭighaṃ nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca ... Nava.
       Nasanidassanattikanaupādinnupādāniyattikaṃ
   [430] Nasanidassanasappaṭighaṃ naupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Tiṃsa  .  nasanidassanasappaṭighaṃ  naanupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca ...
Tiṃsa  .  nasanidassanasappaṭighaṃ naanupādinnaanupādāniyaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Tiṃsa.
       Nasanidassanattikanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [431]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ
paṭicca  ...   nasanidassanasappaṭighaṃ   naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paṭicca   ...  nasanidassanasappaṭighaṃ  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paṭicca ....
         Nasanidassanattikanavitakkattikaṃ
   [432]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasavitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca
...  nasanidassanasappaṭighaṃ  naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ naavitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasanidassanattikanapītittikaṃ
   [433]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  napītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasanidassana-
sappaṭighaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanadassanattikaṃ
   [434]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nadassanenapahātabbaṃ   dhammaṃ
paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
...   nasanidassanasappaṭighaṃ   nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ
paṭicca ....
      Nasanidassanattikanadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [435]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ  nanevadassanenanabhāvanāyapahātabba-
hetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanaācayagāmittikaṃ
   [436]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  naapacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nasanidassanasappaṭighaṃ
nanevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanasekkhattikaṃ
   [437]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  naasekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ
nanevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanaparittattikaṃ
   [438]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naparittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  namahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasanidassanasappaṭighaṃ
naappamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nasanidassanattikanaparittārammaṇattikaṃ
   [439]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naparittārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ   namahaggatārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ naappamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasanidassanattikanahīnattikaṃ
   [440] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasanidassanasappaṭighaṃ
namajjhimaṃ    dhammaṃ    paṭicca    ...    nasanidassanasappaṭighaṃ
napaṇītaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanamicchattattikaṃ
   [441]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namicchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasammattaniyataṃ  dhammaṃ paṭicca ... nasanidassanasappaṭighaṃ
naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nasanidassanattikanamaggārammaṇattikaṃ
   [442]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namaggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ  namaggahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭighaṃ
namaggādhipatiṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanauppannattikaṃ
   [443]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naanuppannaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ nauppādiṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasanidassanattikanaatītattikaṃ
   [444]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naatītaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ naanāgataṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nasanidassanattikanaatītārammaṇattikaṃ
   [445]  Nasanidassanasappaṭighaṃ   naatītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
...  nasanidassanasappaṭighaṃ  naanāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ napaccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasanidassanattikanaajjhattattikaṃ
   [446]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasanidassanasappaṭighaṃ nabahiddhā dhammaṃ paṭicca ....
        Nasanidassanattikanaajjhattārammaṇattikaṃ
   [447]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho   naajjhattārammaṇo    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanasappaṭigho    naajjhattārammaṇo    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [448] Hetuyā tiṃsa avigate tiṃsa sabbattha vitthāro.
   [449]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nabahiddhārammaṇo    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:    nasanidassanasappaṭighaṃ    nabahiddhārammaṇaṃ   dhammaṃ
paṭicca    naanidassanasappaṭigho    nabahiddhārammaṇo    dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   nasanidassanasappaṭighaṃ   nabahiddhārammaṇaṃ
dhammaṃ   paṭicca   naanidassanaappaṭigho   nabahiddhārammaṇo   dhammo
uppajjati hetupaccayā: cha.
   [450]  Naanidassanasappaṭighaṃ  nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nabahiddhārammaṇo    dhammo    uppajjati
hetupaccayā: cha.
   [451]  Naanidassanaappaṭighaṃ  nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho    nabahiddhārammaṇo    dhammo    uppajjati
hetupaccayā: cha.
   [452]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nabahiddhārammaṇañca  naanidassana-
appaṭighaṃ   nabahiddhārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [453]   Naanidassanasappaṭighaṃ  nabahiddhārammaṇañca  naanidassana-
appaṭighaṃ   nabahiddhārammaṇañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho
nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: cha.
   [454] Hetuyā tiṃsa ārammaṇe nava avigate tiṃsa.
    Sahajātavārepi paccayavārepi nissayavārepi saṃsaṭṭhavārepi
    sampayuttavārepi pañhāvārepi vitthāro.
         Paccanīyatikattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 110-117. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2186              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2186              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=422&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=422              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]