ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasahetukadukanahetudukaṃ
   [486]  Nasahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
Naahetuko  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasahetukaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko  nahetu ca naahetuko nahetu ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [487]  Naahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naahetuko nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasahetuko  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naahetukaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko  nahetu ca naahetuko nahetu ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [488]  Nasahetukaṃ  nahetuñca naahetukaṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca
nasahetuko  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasahetukaṃ
nahetuñca  naahetukaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  naahetuko nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasahetukaṃ  nahetuñca  naahetukaṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko nahetu  ca naahetuko nahetu
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [489] Hetuyā nava sabbattha vitthāro.
   [490]  Naahetukaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ paṭicca naahetuko nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [491] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ sabbattha ekaṃ.
         Nahetusampayuttadukanahetudukaṃ
   [492] Nahetusampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuvippayuttaṃ
Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nahetusahetukadukanahetudukaṃ
   [493]  Nahetuñcevanaahetukañca  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Naahetukañcevananacahetuṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nahetuhetusampayuttadukanahetudukaṃ
   [494]  Nahetuñcevanahetuvippayuttañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nahetuvippayuttañcevananacahetuṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nahetunasahetukadukanahetudukaṃ
   [495] Nahetuṃ  nasahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ
naahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Cūḷantaradukanahetudukaṃ
   [496] Naappaccayaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Naasaṅkhataṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nasanidassanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Nasappaṭighaṃ
nahetuṃ dhammaṃ  paṭicca ... naappaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . Narūpiṃ
nahetuṃ dhammaṃ  paṭicca  ... naarūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nalokiyaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Nalokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Nakenaci-
viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... nakenacinaviññeyyaṃ  nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ....
         Noāsavagocchakadukanahetudukaṃ
   [497] Noāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... nanoāsavaṃ nahetuṃ
Dhammaṃ paṭicca ... . nasāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Naanāsavaṃ nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca ...  .  naāsavasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ...
Naāsavavippayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  naāsavañceva-
naanāsavañca  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naanāsavañcevananoca-
āsavaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  naāsavañcevanaāsava-
vippayuttañca  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naāsavavippayuttañceva-
nanocaāsavaṃ nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca ... .  āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ...  āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ....
          Chagocchakadukanahetudukaṃ
   [498] Nosaññojanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... noganthaṃ nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca ...  nooghaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Noyogaṃ nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca ... nonīvaraṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ  paṭicca ... noparāmāsaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Mahantaradukanahetudukaṃ
   [499] Nasārammaṇaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . Saṅkhittaṃ .
Nacittaṃ nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca ... . nacetasikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
... . nacittasampayuttaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nacittasaṃsaṭṭhaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . nacittasamuṭṭhānaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nacittasahabhuṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nacittānuparivattiṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  nacitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . naajjhattikaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... nabāhiraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca .... Naupādā
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . Naupādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ...
Naanupādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Dvigocchakadukanahetudukaṃ
   [500] Noupādānaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nokilesaṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nanokilesaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 124-128. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2463              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2463              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=486&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=486              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]