ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasaraṇadukanasahetukadukaṃ
   [506]  Nasaraṇaṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ naahetukaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
         Nasaraṇadukanahetusampayuttadukaṃ
   [507]  Nasaraṇaṃ  nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nasaraṇaṃ
nahetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasaraṇadukanahetusahetukadukaṃ
   [508]  Nasaraṇaṃ  nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  ...
Nasaraṇaṃ naahetukañcevananacahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasaraṇadukanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [509]  Nasaraṇaṃ  nahetuñcevanahetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
... Nasaraṇaṃ nahetuvippayuttañcevananacahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasaraṇadukanahetunasahetukadukaṃ
   [510] Nasaraṇaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ nahetuṃ
naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Nasaraṇadukacūḷantaradukaṃ
   [511] Nasaraṇaṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  . nasaraṇaṃ
Naasaṅkhataṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  . nasaraṇaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca
...  . nasaraṇaṃ  nasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nasaraṇaṃ  naappaṭighaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nasaraṇaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ naarūpiṃ
dhammaṃ  paṭicca ... .  nasaraṇaṃ  nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ
nalokuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  nasaraṇaṃ  nakenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... Nasaraṇaṃ nakenacinaviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Nasaraṇadukanoāsavagocchakadukaṃ
   [512] Nasaraṇaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ nanoāsavaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nasaraṇaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ naanāsavaṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nasaraṇaṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ
naāsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nasaraṇaṃ  naāsavañceva-
naanāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasaraṇaṃ naanāsavañcevananocaāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ...  . nasaraṇaṃ naāsavañcevanaāsavavippayuttañca dhammaṃ
paṭicca  ...  nasaraṇaṃ  naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca
...  .  nasaraṇaṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ
āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasaraṇadukachagocchakadukaṃ
   [513] Nasaraṇaṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ noganthaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ...  nasaraṇaṃ  nooghaṃ  dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ
noyogaṃ  dhammaṃ  paṭicca ...  nasaraṇaṃ  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ paṭicca ...
Nasaraṇaṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Nasaraṇadukamahantaradukaṃ
   [514] Nasaraṇaṃ  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . Saṅkhittaṃ .
Nasaraṇaṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca ... .  nasaraṇaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca
... . nasaraṇaṃ nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nasaraṇaṃ nacitta-
saṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nasaraṇaṃ nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca
... . nasaraṇaṃ nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca .... Nasaraṇaṃ nacittānuparivattiṃ
dhammaṃ paṭicca ... . nasaraṇaṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca ....
Nasaraṇaṃ  nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nasaraṇaṃ
nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ   dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nasaraṇaṃ
naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca ... .
Nasaraṇaṃ  naupādā  dhammaṃ paṭicca ... .  nasaraṇaṃ naupādinnaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... Nasaraṇaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nasaraṇadukadvigocchakadukaṃ
   [515] Nasaraṇaṃ noupādānaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ nokilesaṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Nasaraṇadukapiṭṭhidukaṃ
   [516]  Nasaraṇaṃ  nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ
nanadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... .  nasaraṇaṃ nabhāvanāya-
pahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasaraṇaṃ  nanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ
Paṭicca  ...  . nasaraṇaṃ nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nasaraṇaṃ  nanadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  .  nasaraṇaṃ
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasaraṇaṃ  nanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... .  nasaraṇaṃ  nasavitakkaṃ  dhammaṃ
paṭicca ... nasaraṇaṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nasaraṇaṃ nasavicāraṃ
dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca ....
   {516.1} Nasaraṇaṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca ... nasaraṇaṃ naappītikaṃ
dhammaṃ  paṭicca ... .  nasaraṇaṃ  napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ
nanapītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . nasaraṇaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca
... nasaraṇaṃ nanasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nasaraṇaṃ naupekkhāsahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  ...  nasaraṇaṃ nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca ... .
Nasaraṇaṃ  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nasaraṇaṃ nanakāmāvacaraṃ dhammaṃ
paṭicca ... . nasaraṇaṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ nanarūpāvacaraṃ
dhammaṃ  paṭicca  ... . nasaraṇaṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ
nanaarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca ... . nasaraṇaṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca
...  nasaraṇaṃ  naapariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca .... Nasaraṇaṃ naniyyānikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  ...  nasaraṇaṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nasaraṇaṃ
naniyataṃ dhammaṃ paṭicca ... Nasaraṇaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca ....
   [517]  Nasaraṇaṃ  nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo nasauttaro
Dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [518] Hetuyā ekaṃ sabbattha vitthāro.
   [519]  Nasaraṇaṃ  naanuttaraṃ  dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanuttaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .  naaraṇaṃ  naanuttaraṃ dhammaṃ
paṭicca  naaraṇo  naanuttaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naaraṇaṃ  naanuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naanuttaro  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naaraṇaṃ  naanuttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naanuttaro  ca  naaraṇo  naanuttaro  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  nasaraṇaṃ  naanuttarañca  naaraṇaṃ  naanuttarañca  dhammaṃ
paṭicca nasaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [520] Hetuyā pañca sabbattha vitthāro.
    Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi
      sampayuttavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
         Paccanīyadukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 130-134. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2569              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2569              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=506&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=506              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12882              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12882              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]