ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Nasaranadukanasahetukadukam
   [506]  Nasaranam nasahetukam dhammam paticca ... nasaranam naahetukam
dhammam paticca ....
         Nasaranadukanahetusampayuttadukam
   [507]  Nasaranam  nahetusampayuttam  dhammam  paticca  ... nasaranam
nahetuvippayuttam dhammam paticca ....
          Nasaranadukanahetusahetukadukam
   [508]  Nasaranam  nahetuncevanaahetukanca  dhammam  paticca  ...
Nasaranam naahetukancevananacahetum dhammam paticca ....
         Nasaranadukanahetuhetusampayuttadukam
   [509]  Nasaranam  nahetuncevanahetuvippayuttanca  dhammam  paticca
... Nasaranam nahetuvippayuttancevananacahetum dhammam paticca ....
         Nasaranadukanahetunasahetukadukam
   [510] Nasaranam nahetum nasahetukam dhammam paticca ... Nasaranam nahetum
naahetukam dhammam paticca ....
           Nasaranadukaculantaradukam
   [511] Nasaranam  naappaccayam  dhammam  paticca  ...  . nasaranam
Naasankhatam  dhammam  paticca  ...  . nasaranam nasanidassanam dhammam paticca
...  . nasaranam  nasappatigham  dhammam  paticca ... nasaranam  naappatigham
dhammam paticca ... . nasaranam narupim dhammam paticca ... nasaranam naarupim
dhammam  paticca ... .  nasaranam  nalokiyam dhammam paticca ... nasaranam
nalokuttaram  dhammam  paticca ... .  nasaranam  nakenacivinneyyam  dhammam
paticca ... Nasaranam nakenacinavinneyyam dhammam paticca ....
         Nasaranadukanoasavagocchakadukam
   [512] Nasaranam noasavam dhammam paticca ... nasaranam nanoasavam
dhammam paticca ... . nasaranam nasasavam dhammam paticca ... Nasaranam naanasavam
dhammam paticca ... . nasaranam naasavasampayuttam dhammam paticca ... Nasaranam
naasavavippayuttam  dhammam  paticca  ...  .  nasaranam  naasavanceva-
naanasavanca  dhammam  paticca  ...  nasaranam naanasavancevananocaasavam
dhammam  paticca  ...  . nasaranam naasavancevanaasavavippayuttanca dhammam
paticca  ...  nasaranam  naasavavippayuttancevananocaasavam  dhammam paticca
...  .  nasaranam asavavippayuttam nasasavam dhammam paticca ... nasaranam
asavavippayuttam naanasavam dhammam paticca ....
          Nasaranadukachagocchakadukam
   [513] Nasaranam nosannojanam dhammam paticca ... nasaranam nogantham
dhammam  paticca  ...  nasaranam  noogham  dhammam paticca ... nasaranam
noyogam  dhammam  paticca ...  nasaranam  nonivaranam  dhammam paticca ...
Nasaranam noparamasam dhammam paticca ....
           Nasaranadukamahantaradukam
   [514] Nasaranam  nasarammanam  dhammam  paticca ... . Sankhittam .
Nasaranam nacittam dhammam paticca ... .  nasaranam nacetasikam dhammam paticca
... . nasaranam nacittasampayuttam dhammam paticca ... . nasaranam nacitta-
samsattham  dhammam  paticca ... . nasaranam nacittasamutthanam dhammam paticca
... . nasaranam nacittasahabhum dhammam paticca .... Nasaranam nacittanuparivattim
dhammam paticca ... . nasaranam nacittasamsatthasamutthanam dhammam paticca ....
Nasaranam  nacittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam  paticca  ...  .  nasaranam
nacittasamsatthasamutthananuparivattim   dhammam  paticca  ...  .  nasaranam
naajjhattikam dhammam paticca ... nasaranam nabahiram dhammam paticca ... .
Nasaranam  naupada  dhammam paticca ... .  nasaranam naupadinnam  dhammam
paticca ... Nasaranam naanupadinnam dhammam paticca ....
          Nasaranadukadvigocchakadukam
   [515] Nasaranam noupadanam dhammam paticca ... nasaranam nokilesam
dhammam paticca ....
           Nasaranadukapitthidukam
   [516]  Nasaranam  nadassanenapahatabbam dhammam paticca ... nasaranam
nanadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  ... .  nasaranam nabhavanaya-
pahatabbam  dhammam  paticca  ...  nasaranam  nanabhavanayapahatabbam dhammam
Paticca  ...  . nasaranam nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca ...
Nasaranam  nanadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  ...  .  nasaranam
nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  ...  nasaranam  nanabhavanaya-
pahatabbahetukam  dhammam  paticca ... .  nasaranam  nasavitakkam  dhammam
paticca ... nasaranam naavitakkam dhammam paticca ... . nasaranam nasavicaram
dhammam paticca ... Nasaranam naavicaram dhammam paticca ....
   {516.1} Nasaranam nasappitikam dhammam paticca ... nasaranam naappitikam
dhammam  paticca ... .  nasaranam  napitisahagatam dhammam paticca ... Nasaranam
nanapitisahagatam  dhammam  paticca ... . nasaranam nasukhasahagatam dhammam paticca
... nasaranam nanasukhasahagatam dhammam paticca ... . Nasaranam naupekkhasahagatam
dhammam  paticca  ...  nasaranam nanaupekkhasahagatam dhammam paticca ... .
Nasaranam  nakamavacaram  dhammam  paticca ... nasaranam nanakamavacaram dhammam
paticca ... . nasaranam narupavacaram dhammam paticca ... Nasaranam nanarupavacaram
dhammam  paticca  ... . nasaranam naarupavacaram dhammam paticca ... Nasaranam
nanaarupavacaram dhammam paticca ... . nasaranam napariyapannam dhammam paticca
...  nasaranam  naapariyapannam  dhammam  paticca .... Nasaranam naniyyanikam
dhammam  paticca  ...  nasaranam naaniyyanikam dhammam paticca .... Nasaranam
naniyatam dhammam paticca ... Nasaranam naaniyatam dhammam paticca ....
   [517]  Nasaranam  nasauttaram  dhammam  paticca nasarano nasauttaro
Dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [518] Hetuya ekam sabbattha vittharo.
   [519]  Nasaranam  naanuttaram  dhammam paticca nasarano naanuttaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .  naaranam  naanuttaram dhammam
paticca  naarano  naanuttaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naaranam  naanuttaram  dhammam  paticca  nasarano  naanuttaro  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naaranam  naanuttaram  dhammam  paticca  nasarano
naanuttaro  ca  naarano  naanuttaro  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  .  nasaranam  naanuttaranca  naaranam  naanuttaranca  dhammam
paticca nasarano naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [520] Hetuya panca sabbattha vittharo.
    Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi samsatthavarampi
      sampayuttavarampi panhavarampi vittharetabbam.
         Paccaniyadukadukapatthanam nitthitam.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 130-134. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2569&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2569&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=506&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=506              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12882              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12882              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]