ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Vedanāttikenavedanāttikaṃ
   [19] Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: sukhāyavedanāyasampayutte
khandhe  paṭicca  sukhavedanā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
mahābhūtā  natthi  .  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: sukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .
Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: sukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
Ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nadukkhāyavedanāyasampayutto   ca  naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  sukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  nadukkhāya-
vedanāyasampayutto  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: sukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca
nadukkhāyavedanāyasampayutto   ca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Satta.
   [20]  Dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nadukkhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati hetu-
paccayā:  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dukkhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   ca  dhammā  uppajjanti  hetu-
paccayā:  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nadukkhāyavedanāya-
sampayutto   ca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasukhāyavedanāyasampayutto   ca   nadukkhāyavedanāyasampayutto   ca
Dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  nadukkhāyavedanāyasampayutto
ca   naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   ca   dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: satta.
   [21]  Adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  adukkhama-
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetu-
paccayā:  adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāya-
vedanāyasampayutto  ca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:   adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ
paṭicca   nadukkhāyavedanāyasampayutto   ca  naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca
nadukkhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasukhāyavedanāya-
sampayutto  ca  nadukkhāyavedanāyasampayutto  ca  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta.
   [22] Hetuyā ekavīsa ārammaṇe ekavīsa avigate ekavīsa.
   [23]  Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasukhāyavedanāya-
sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [24] Nahetuyā ekavīsa naārammaṇe ekavīsa navippayutte cuddasa
novigate ekavīsa.
      Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi
      saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [25]  Sukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  nasukhāyavedanāya-
sampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  sukhāyavedanāya-
sampayutto   dhammo   nadukkhāyavedanāyasampayuttassa   dhammassa
hetupaccayena    paccayo:   sukhāyavedanāyasampayutto   dhammo
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa     dhammassa    hetupaccayena
paccayo:   sukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   nasukhāyavedanāya-
sampayuttassa    ca    naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttassa   ca
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo    nadukkhāyavedanāyasampayuttassa   ca   naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttassa   ca   dhammassa   hetupaccayena  paccayo:
sukhāyavedanāyasampayutto    dhammo    nasukhāyavedanāyasampayuttassa
ca   nadukkhāyavedanāyasampayuttassa   ca   dhammassa  hetupaccayena
paccayo:   sukhāyavedanāyasampayutto   dhammo  nasukhāyavedanāya-
sampayuttassa   ca  nadukkhāyavedanāyasampayuttassa  ca  naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayuttassa    ca    dhammassa    hetupaccayena
Paccayo: satta.
   [26] Hetuyā ekavīsa ārammaṇeekavīsa avigate ekavīsa.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 140-144. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2768              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2768              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=19&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=539              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com