ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Vipākattikenavipākattikaṃ
   [27]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā:  vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanevavipākanavipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo
ca  nanevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:
vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  ca  navipākadhammadhammo  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [28]  Vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā:  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  navipāko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   vipākadhammadhammaṃ   paṭicca   nanevavipākanavipākadhamma-
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  navipāko
ca  nanevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:
vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  navipāko  ca navipākadhammadhammo ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [29]  Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nanevavipākanavipāka-
dhammadhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
Paṭicca  navipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nevavipāka-
navipākadhammadhammaṃ    paṭicca    navipākadhammadhammo    uppajjati
hetupaccayā:   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paṭicca   navipākadhamma-
dhammo  ca  nanevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca  navipāko  ca
navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [30]  Vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ paṭicca
navipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vipākañca nevavipāka-
navipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā:  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca
nanevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati   hetupaccayā:  vipākañca
nevavipākanavipākadhammadhammañca   dhammaṃ   paṭicca   navipākadhammadhammo
ca  nanevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:
vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca  navipāko  ca
navipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [31]  Vipākadhammadhammañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ
paṭicca  navipāko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: vipākadhammadhammañca
nevavipākanavipākadhammadhammañca   dhammaṃ   paṭicca   navipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca
Dhammaṃ   paṭicca   navipāko   ca   nanevavipākanavipākadhammadhammo
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [32]  Vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  navipākadhammadhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  tīṇi  .  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca navipāko dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  tīṇi  .  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
paṭicca   nanevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
pañca  .  vipākañca  nevavipākanavipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paṭicca
navipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [33] Hetuyā tevīsa ārammaṇe cuddasa .pe. Avigate tevīsa.
   [34] Nahetuyā aṭṭhārasa naārammaṇe paṇṇarasa.
      Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi
      saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.
   [35] Vipāko dhammo navipākassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
vipāko  dhammo  navipākadhammadhammassa  hetupaccayena paccayo: vipāko
dhammo   nanevavipākanavipākadhammadhammassa   hetupaccayena   paccayo:
vipāko  dhammo  navipākadhammadhammassa  ca  nanevavipākanavipākadhamma-
dhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  vipāko  dhammo
navipākassa  ca  navipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo: pañca.
   [36] Vipāko  dhammo  navipākassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  vipāko  dhammo  navipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  vipāko  dhammo  nanevavipākanavipākadhammadhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  vipāko  dhammo  navipākassa ca nanevavipāka-
navipākadhammadhammassa   ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
vipāko  dhammo  navipākadhammadhammassa  ca  nanevavipākanavipākadhamma-
dhammassa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena  paccayo:  vipāko  dhammo
navipākassa  ca  navipākadhammadhammassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: cha.
   [37]  Vipākadhammadhammo  navipākadhammadhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  vipākadhammadhammo  navipākassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  vipākadhammadhammo  nanevavipākanavipākadhammadhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  vipākadhammadhammo  navipākassa  ca nanevavipāka-
navipākadhammadhammassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: vipāka-
dhammadhammo  navipākadhammadhammassa  ca  nanevavipākanavipākadhammadhammassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo:  vipākadhammadhammo navipākassa
ca navipākadhammadhammassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cha.
   [38]   Nevavipākanavipākadhammadhammo   nanevavipākanavipākadhamma-
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: .pe. Cha.
   [39] Hetuyā  terasa  ārammaṇe aṭṭhārasa adhipatiyā sattarasa
anantare  soḷasa  .pe.  purejāte  cha pacchājāte nava āsevane
cha kamme cuddasa vipāke  pañca .pe.  indriye aṭṭhārasa .pe.
Vippayutte dvādasa avigate tevīsa.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 144-148. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2841              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2841              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=27&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=547              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com