ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Nahetusampayuttadukaṃ
   [51]  Nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetusampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu-
vippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetusampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetusampayutto  ca  nahetuvippayutto  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetuvippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetusampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuvippayuttaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  nahetusampayutto  ca  nahetuvippayutto  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [52] Hetuyā nava ārammaṇe cha avigate nava.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāretabbaṃ.
           Nahetusahetukadukaṃ
   [53]  Nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetuceva-
naahetukoca   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  nahetuñceva-
naahetukañca   dhammaṃ  paṭicca   naahetukocevananahetuca   dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  nahetuñcevanaahetukañca  dhammaṃ  paṭicca
nahetucevanaahetukoca   naahetukocevananahetuca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā  .  naahetukañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca naahetuko-
cevananahetuca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naahetukañceva-
nanahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naahetukañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetuceva-
naahetukoca    naahetukocevananahetuca   dhammā   uppajjanti
hetupaccayā:  .  nahetuñcevanaahetukañca  naahetukañcevananahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
tīṇi.
   [54] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
     Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāro.
          Nahetuhetusampayuttadukaṃ
   [55]  Nahetuñcevanahetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca nahetuceva-
nahetuvippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuñceva-
nahetuvippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   nahetuvippayuttocevananahetuca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuñcevanahetuvippayuttañca  dhammaṃ
paṭicca   nahetucevanahetuvippayuttoca   nahetuvippayuttocevananahetuca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nahetuvippayuttañcevananahetuñca
dhammaṃ   paṭicca   nahetuvippayuttocevananahetuca  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nahetuvippayuttañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu-
cevanahetuvippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetu-
vippayuttañcevananahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetucevanahetuvippayuttoca
nahetuvippayuttocevananahetuca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
             [1]-
   [56] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
           Nahetunasahetukadukaṃ
   [57] Nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  tayo mahābhūtā.
Nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  nahetu  nasahetukā
khandhā  . nahetuṃ  nasahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasahetuko ca
nahetu  naahetuko  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: . nahetuṃ
@Footnote: 1 Ma. nahetuñceva nahetuvippayuttañca nahetuvippayuttañceva na nahetuñca
@dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā.
@tīṇi. (saṅkhittaṃ).
Naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca  nahetu nasahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  naahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetunasahetuko  ca  nahetu  naahetuko  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  nahetuṃ  nasahetukañca  nahetuṃ  naahetukañca  dhammaṃ
paṭicca  nahetunasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ
nasahetukañca  nahetuṃ  naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu naahetuko
dhammo  uppajjati   hetupaccayā:  nahetuṃ  nasahetukañca  nahetuṃ
naahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu nasahetuko ca nahetu naahetuko
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [58] Hetuyā nava ārammaṇe nava 1- avigate nava.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [59] Nahetu nasahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  nahetu  nasahetuko  dhammo nahetussa
naahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dve 2- . nahetu
naahetuko  dhammo  nahetussa  naahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  nahetu naahetuko dhammo nahetussa  nasahetukassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dve 3-.
   [60] Ārammaṇe cattāri avigate cattāri 4-.
        Pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
             [5]-
@Footnote: 1 Ma. cattāri. 2-3 Ma. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi. 4 Ma. satta.
@5 hetugocchakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 16-19. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=311              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=311              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=51&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=51              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]