ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Āsavadukenoāsavadukaṃ
   [154]  Āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanoāsavo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca noāsavo ca nanoāsavo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanoāsavo   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  noāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  ca  nanoāsavo  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  āsavañca  noāsavañca  dhammaṃ  paṭicca noāsavo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  āsavañca  noāsavañca  dhammaṃ
Paṭicca  nanoāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsavañca
noāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  ca  nanoāsavo ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [155] Hetuyā nava sabbattha nava.
          Sāsavadukenasāsavadukaṃ
   [156]  Sāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanāsavo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  anāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  anāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca  nasāsavo  ca  naanāsavo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  sāsavañca  anāsavañca  dhammaṃ
paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [157] Hetuyā pañca sabbattha vitthāro.
       Āsavasampayuttadukenaāsavasampayuttadukaṃ
   [158]  Āsavasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naāsavasampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   āsavasampayuttaṃ   dhammaṃ
paṭicca   naāsavavippayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
āsavasampayuttaṃ    dhammaṃ   paṭicca   naāsavasampayutto   ca
naāsavavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .
Āsavavippayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naāsavavippayutto   dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naāsava-
sampayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  āsavavippayuttaṃ
Dhammaṃ  paṭicca   naāsavasampayutto   ca   naāsavavippayutto  ca
dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   .   āsavasampayuttañca
āsavavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   naāsavasampayutto   dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   āsavasampayuttañca   āsavavippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  naāsavavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
āsavasampayuttañca   āsavavippayuttañca   dhammaṃ  paṭicca  naāsava-
sampayutto   ca   naāsavavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [159] Hetuyā nava sabbattha nava.
        Āsavasāsavadukenaāsavasāsavadukaṃ
   [160]  Āsavañcevasāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  naāsavoceva-
naanāsavoca   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  āsavañceva-
sāsavañca   dhammaṃ   paṭicca  naanāsavocevananocaāsavo  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  āsavañcevasāsavañca   dhammaṃ   paṭicca
naāsavocevanaanāsavoca    naanāsavocevananocaāsavo    dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanāsavocevananocaāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Āsavañcevasāsavañca    sāsavañcevanocaāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca
naāsavocevanaanāsavoca dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [161] Hetuyā nava sabbattha nava.
     Āsavaāsavasampayuttadukenaāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [162]   Āsavañcevaāsavasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
naāsavocevanaāsavavippayuttoca  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naāsavavippayuttoceva-
nanocaāsavo  dhammo uppajjati hetupaccayā:  tīṇi . āsavañceva-
āsavasampayuttañca   āsavavippayuttañcevanocaāsavaṃ   dhammaṃ  paṭicca
naāsavocevanaāsavavippayuttoca   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
   [163] Hetuyā nava sabbattha nava.
     Āsavavippayuttasāsavadukeāsavavippayuttanasāsavadukaṃ
   [164] Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca  āsavavippayutto
naanāsavo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ .  āsavavippayuttaṃ
anāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  āsavavippayuttaṃ  sāsavañca  āsavavippayuttaṃ
anāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto  naanāsavo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [165] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 175-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3462              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3462              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=154&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=54              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=674              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com