ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Hetuduka vipākattike nahetuduka navipākattikaṃ
   [239] Hetuṃ vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu navipāko dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi  . hetuṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca nahetu navipākadhamma-
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .  nahetuṃ nevavipākanavipākadhamma-
dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  nanevavipākanavipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā tīṇi.
         Hetudukaupādinnupādāniyattike
         nahetudukanaupādinnupādāniyattikaṃ
   [240]  Hetuṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
naupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Hetuṃ  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naanupādinnu-
pādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  hetuṃ
anupādinnaanupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetu   naanupādinna-
anupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
        Hetudukasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike
        nahetudukanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [241] Hetuṃ saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nahetuṃ asaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi.
       Hetudukavitakkattike nahetudukanavitakkattikaṃ
   [242]  Hetuṃ  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetunasavitakka-
savicāro  dhammo uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ avitakka-
vicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naavitakkavicāramatto  dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu naavitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
        Hetudukapītittike nahetudukanapītittikaṃ
   [243]  Hetuṃ  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu napītisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ  sukhasahagataṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  nasukhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi  .  hetuṃ  upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu naupekkhā-
sahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
       Hetudukadassanattike nahetudukanadassanattikaṃ
   [244] Hetuṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena-
pahātabbo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Hetuṃ bhāvanāya-
pahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nabhāvanāyapahātabbo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . nahetuṃ  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nanahetu  nanevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
        Hetudukadassanenapahātabbahetukaduke
        nahetudukanadassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [245] Hetuṃ dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nadassanena-
pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ bhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nabhāvanāyapahātabbahetuko
Dhammo uppajjati hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nanevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
     Hetudukaācayagāmittike nahetudukanaācayagāmittikaṃ
   [246] Hetuṃ ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naācayagāmī dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
naapacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nahetuṃ nevācaya-
gāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  nanevācayagāmināpacayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
       Hetudukasekkhattike nahetudukanasekkhattikaṃ
   [247] Hetuṃ sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasekkho dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naasekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nahetuṃ nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca
nanahetu nanevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 190-193. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3757              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3757              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=239&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=759              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]