ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Pariyāpannadukakusalattike
          napariyāpannadukanakusalattikaṃ
   [310]  Pariyāpannaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  apariyāpannaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naapariyāpanno  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: dve .
Pariyāpannaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naapariyāpanno  naakusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Abyākatamūlaṃ dve.
          Niyyānikadukakusalattike
          naniyyānikadukanakusalattikaṃ
   [311]  Niyyānikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naniyyāniko nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  aniyyānikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naniyyāniko  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve .
Aniyyānikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naniyyāniko  naakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Abyākatamūlaṃ dve.
       Niyatadukakusalattike naniyatadukanakusalattikaṃ
   [312]  Niyataṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca naniyato nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  aniyataṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naniyato
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  niyataṃ akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naniyato  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
aniyataṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naniyato  naakusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā: dve. Abyākatamūlaṃ dve.
          Sauttaradukakusalattike
          nasauttaradukanakusalattikaṃ
   [313] Sauttaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naanuttaro nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  anuttaraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanuttaro
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve . sauttaraṃ akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naanuttaro  naakusalo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
Ekaṃ. Abyākatamūlaṃ dve.
       Saraṇadukakusalattike nasaraṇadukanakusalattikaṃ
   [314]  Araṇaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  saraṇaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [315]  Araṇaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca naaraṇo naabyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  araṇaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo naabyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [316] Hetuyā dve avigate dve.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [317]  Araṇo  abyākato  dhammo  naaraṇassa  naabyākatassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  araṇo  abyākato  dhammo
nasaraṇassa naabyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [318] Ārammaṇe dve avigate dve.
          Saraṇadukavedanāttike
          nasaraṇadukanavedanāttikaṃ
   [319]  Saraṇaṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo
nasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saraṇaṃ
sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naaraṇo  nasukhāyavedanāya-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: saraṇaṃ sukhāyavedanāyasampayuttaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  naaraṇo
nasukhāyavedanāyasampayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
araṇaṃ  sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasukhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cattāri .
Saraṇaṃ  dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nadukkhāya-
vedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . saraṇaṃ
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: cattāri.
           Saraṇadukavipākattike
          nasaraṇadukanavipākattikaṃ
   [320]  Araṇaṃ  vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo navipāko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  saraṇaṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nasaraṇo   navipākadhammadhammo   uppajjati   hetupaccayā:   araṇaṃ
vipākadhammadhammaṃ   paṭicca   nasaraṇo  navipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā:  dve  .  araṇaṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca
nasaraṇo   nanevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati   hetupaccayā:
ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 214-217. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4223              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4223              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=310&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=830              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]