ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Pariyapannadukakusalattike
          napariyapannadukanakusalattikam
   [310]  Pariyapannam kusalam dhammam paticca naapariyapanno nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  apariyapannam  kusalam  dhammam  paticca
naapariyapanno  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: dve .
Pariyapannam  akusalam  dhammam  paticca  naapariyapanno  naakusalo dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam. Abyakatamulam dve.
          Niyyanikadukakusalattike
          naniyyanikadukanakusalattikam
   [311]  Niyyanikam  kusalam  dhammam  paticca naniyyaniko nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  aniyyanikam  kusalam  dhammam  paticca
naniyyaniko  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve .
Aniyyanikam  akusalam  dhammam  paticca  naniyyaniko  naakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam. Abyakatamulam dve.
       Niyatadukakusalattike naniyatadukanakusalattikam
   [312]  Niyatam  kusalam  dhammam  paticca naniyato nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  aniyatam  kusalam  dhammam  paticca  naniyato
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  .  niyatam akusalam
dhammam  paticca  naniyato  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
aniyatam  akusalam  dhammam  paticca  naniyato  naakusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya: dve. Abyakatamulam dve.
          Sauttaradukakusalattike
          nasauttaradukanakusalattikam
   [313] Sauttaram kusalam dhammam paticca naanuttaro nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  anuttaram  kusalam  dhammam  paticca  naanuttaro
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve . sauttaram akusalam
dhammam  paticca  naanuttaro  naakusalo  dhammo uppajjati hetupaccaya:
Ekam. Abyakatamulam dve.
       Saranadukakusalattike nasaranadukanakusalattikam
   [314]  Aranam  kusalam  dhammam paticca nasarano nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  saranam  akusalam dhammam paticca
nasarano naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [315]  Aranam  abyakatam  dhammam  paticca naarano naabyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  aranam  abyakatam  dhammam paticca
nasarano naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [316] Hetuya dve avigate dve.
     Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [317]  Arano  abyakato  dhammo  naaranassa  naabyakatassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  arano  abyakato  dhammo
nasaranassa naabyakatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [318] Arammane dve avigate dve.
          Saranadukavedanattike
          nasaranadukanavedanattikam
   [319]  Saranam  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca nasarano
nasukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  saranam
sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  naarano  nasukhayavedanaya-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: saranam sukhayavedanayasampayuttam
Dhammam  paticca  nasarano  nasukhayavedanayasampayutto  ca  naarano
nasukhayavedanayasampayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
aranam  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasarano  nasukhaya-
vedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cattari .
Saranam  dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasarano  nadukkhaya-
vedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini . saranam
adukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nasarano  naadukkhama-
sukhayavedanayasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: cattari.
           Saranadukavipakattike
          nasaranadukanavipakattikam
   [320]  Aranam  vipakam dhammam paticca nasarano navipako dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  saranam  vipakadhammadhammam  paticca
nasarano   navipakadhammadhammo   uppajjati   hetupaccaya:   aranam
vipakadhammadhammam   paticca   nasarano  navipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya:  dve  .  aranam  nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca
nasarano   nanevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati   hetupaccaya:
ekam.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 214-217. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4223&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4223&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=310&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=66              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=830              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com