ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Saraṇadukahīnattike nasaraṇadukanahīnattikaṃ
   [331]  Saraṇaṃ  hīnaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo nahīno dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  araṇaṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo  namajjhimo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .
Araṇaṃ  paṇītaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  napaṇīto  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā: ekaṃ.
          Saraṇadukamicchattattike
          nasaraṇadukanamicchattattikaṃ
   [332] Saraṇaṃ micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namicchattaniyato
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo  nasammattaniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . saraṇaṃ
aniyataṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:
dve.
          Saraṇadukamaggārammaṇattike
         nasaraṇadukanamaggārammaṇattikaṃ
   [333] Araṇaṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo namaggārammaṇo
dhammo upapajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo  namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ
maggādhipatiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  namaggādhipati  dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
          Saraṇadukauppannattike
          nasaraṇadukanauppannattikaṃ
   [334]  Saraṇo  anuppanno  dhammo  nasaraṇassa  naanuppannassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  cattāri  .  araṇo uppādī
dhammo   naaraṇassa   nauppādissa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
Paccayo: dve.
       Saraṇadukaatītattike nasaraṇadukanaatītattikaṃ
   [335]  Saraṇo  atīto  dhammo  nasaraṇassa naatītassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: cattāri . anāgato atītasadisaṃ .
          Saraṇadukaatītārammaṇattike
         nasaraṇadukanaatītārammaṇattikaṃ
   [336] Saraṇaṃ atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naatītārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  araṇaṃ  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasaraṇo  naatītārammaṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: dve .
Saraṇaṃ   anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naanāgatārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  saraṇaṃ paccuppannārammaṇaṃ
dhammaṃ   paṭicca  nasaraṇo  napaccuppannārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: dve.
         Saraṇadukaajjhattārammaṇattike
         nasaraṇadukanaajjhattārammaṇattikaṃ
   [337]  Saraṇaṃ  ajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naajjhattārammaṇo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  dve .
Saraṇaṃ  bahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nabahiddhārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
          Saraṇadukasanidassanattike
          nasaraṇadukanasanidassanattikaṃ
   [338]  Saraṇaṃ  anidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [339]  Saraṇaṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naanidassanaappaṭigho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  araṇaṃ
anidassanaappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasaraṇo  naanidassanaappaṭigho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   saraṇaṃ   anidassanaappaṭighañca
araṇaṃ  anidassanaappaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naanidassana-
appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [340] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
   [341]  Araṇaṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [342]  Saraṇaṃ  anidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
naanidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [343] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi novigate tīṇi.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [344]   Saraṇo   anidassanaappaṭigho   dhammo  nasaraṇassa
naanidassanaappaṭighassa   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  araṇo
anidassanaappaṭigho    dhammo   nasaraṇassa   naanidassanaappaṭighassa
Dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [345] Hetuyā dve adhipatiyā dve avigate tīṇi.
   [346]   Saraṇo   anidassanaappaṭigho   dhammo  nasaraṇassa
naanidassanaappaṭighassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  ...
Pacchājātapaccayena paccayo: ... Kammapaccayena paccayo:.
   [347] Nahetuyā tīṇi naārammaṇe tīṇi novigate tīṇi.
     Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
       Anulomapaccanīyadukattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 221-225. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4365              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4365              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=331&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=851              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com